| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/124/2012 Rady Gminy w Oksie

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie:terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Oksa

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 6   lit.l ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach ( tekst jednolity Dz. U. z   2012r., poz. 391) w   zw. z   art. 10 ust. 1   z dnia 1   lipca 2011 r. o   zmianie ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897),Rada Gminy uchwala co następuje:  

§ 1.  

1)   Ustala się obowiązek zapłaty przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi raz na kwartał bez wezwania w   terminie do ostatniego dnia pierwszego miesiąca danego kwartału, tj.  

-   za okres I   kwartału roku do dnia 31 stycznia danego roku;  

-   za okres II kwartału roku do dnia 30 kwietnia danego roku;  

-   za okres III kwartału roku do dnia 31 lipca danego roku;  

-   za okres IV kwartału roku do dnia 31 października danego roku,  

2)   Opłata , o   której mowa w   ust. 1   wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości przelewem na konto Urzędu Gminy Oksa numer rachunku bankowego 84849300040110010004170006.  

3)   Termin wniesienia pierwszej opłaty, o   której mowa w   §1 ust. 1   upływa w   dniu 31 lipca 2013 r. i   obejmuje okres od 1   lipca 2013r., do 30 września 2013r.  

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oksa.  

§ 3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   lipca 2013r.  


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIII/124/2012
Rady Gminy w Oksie
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Zgodnie z   nowelizacją ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach ( tekst jednolity Dz. U. z   2012r., poz. 391 z   późn. zm.) wprowadzona przepisami ustawy z   dnia 1   lipca 2011r. o   zmianie ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z   2011 r. Nr 152, poz. 897) od dnia 1   stycznia 2012roku obowiązują nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Wypełniając dyspozycje art. 61 ustawy – Rada Gminy, w   drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego zobowiązana jest określić termin,częstotliwość i   tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę warunki miejscowe. Przy ustalaniu powyższych zasad wzięto pod uwagę liczbę mieszkańców zamieszkujących na terenie gminy Oksa, ilość wytwarzanych odpadów komunalnych , koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz przypadki , w   których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie , w   szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo. Uiszczanie opłat w   systemie kwartalnym będzie dogodne dla mieszkańców gminy Oksa. W   związku z   powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dittmajer i Wspólnicy sp. k.

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »