| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/120/2015 Rady Miasta Sandomierza

z dnia 16 września 2015r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211,212 i 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.)

Rada Miasta Sandomierza

wprowadza następujące zmiany:

§ 1.

Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta

Dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 o kwotę

20 000,00 zł

Dz. 801 rozdz. 80105 § 2540 o kwotę

38 000,00 zł

Dz. 801 rozdz. 80110 § 2540 o kwotę

62 840,00 zł

Dz. 801 rozdz. 80150 § 4010 o kwotę

27 000,00 zł

Łącznie:

147 840,00 zł

§ 2.

Zwiększa się wydatki w budżecie miasta :

Dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 o kwotę

80 240,00 zł

Dz. 801 rozdz. 80149 § 2540 o kwotę

45 000,00 zł

Dz. 801 rozdz. 80150 § 2540 o kwotę

20 000,00 zł

Dz. 853 rozdz. 85305 § 2830 o kwotę

2 600,00 zł

Łącznie:

147 840,00 zł

§ 3.

Załącznik nr 9 "Dotacje podmiotowe w 2015 r." do Uchwały Rady Miasta Nr V/16/2015 w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. Załącznik nr 10 "Dotacje celowe w 2015 roku" do Uchwały Rady Miasta Nr V/16/2015 w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza


Robert Pytka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/120/2015
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 16 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/120/2015
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 16 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Uzasadnienie

§ 1 - Zmniejszenie wydatków budżetowych

Dz. 801 Rozdz. 80104 § 2540 o kwotę 20 000,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Przedszkola § Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Zmniejsza się wydatki na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola Językowego " Jaś i Małgosia" w Sandomierzu o kwotę 20 000,00 zł. Zmiana ta jest wynikiem zmniejszenia przewidywalnej liczby dzieci w okresie wrzesień-grudzień 2015 roku.

Dz. 801 Rozdz. 80105 § 2540 o kwotę 38 000,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Przedszkola § Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Zmniejsza się wydatki na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego " Caritas" Diecezji Sandomierskiej w Sandomierzu o kwotę 38 000,00 zł.

Dz. 801 Rozdz. 80110 § 2540 o kwotę 62 840,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Gimnazja § Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Zmniejsza się wydatki na dotację podmiotową dla Gimnazjum Katolickiego im. Św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu o kwotę 32 600,00 zł. Zmiana jest wynikiem zmniejszenia liczby dzieci w miesiącu wrześniu 2015 roku. Zmniejsza się także wydatki na dotację podmiotową dla Gimnazjum dla Dorosłych "Sokrates" w Sandomierzu o kwotę 30 240,00 zł. Gimnazjum dla Dorosłych "Sokrates" miało rozpocząć swoją działalność z dniem 1 lutego 2015 roku. Do dnia dzisiejszego placówka nie została otwarta.

Dz. 801 Rozdz. 80150 § 4010 o kwotę 27 000,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach
§ Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu
o kwotę 27 000,00 zł.

§ 2 - Zwiększenie wydatków budżetowych

Dz. 801 Rozdz. 80104 § 2540 kwotę 80 240,00 zł

Dz. Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Przedszkola § Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Sandomierza na 2015 rok w paragrafie 2540. Zmiany te wynikają ze zwiększenia liczby dzieci uczęszczających do publicznych i niepublicznych placówek oświatowych, funkcjonujących poza terenem Miasta Sandomierza. Gmina Miejska Sandomierz ma obowiązek zwrotu kosztów dotacji udzielanej na dzieci, które są mieszkańcami naszej gminy,
a uczęszczają do przedszkoli w innej gminie. W myśl zapisów art. 79 a, art. 80 i art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. ( tj. Dz.U. 2004 nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) jeżeli do publicznego lub niepublicznego przedszkola prowadzonego lub dotowanego przez gminę uczęszcza uczeń niebędący jej mieszkańcem, gmina której mieszkańcem jest ten uczeń pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia odpowiednio w publicznych przedszkolach lub publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę, w której uczeń uczęszcza do przedszkola. W związku z powyższym:

a) Zwiększa się wydatki za zwrot kosztów utrzymania dla Gminy Dwikozy z tytułu uczęszczania dzieci do Niepublicznego Przedszkola w Winiarkach o kwotę 1000,00 zł oraz Niepublicznego Przedszkola w Gierlachowie o kwotę 25 000,00 zł;

b) Zwiększa się wydatki za zwrot kosztów utrzymania dla Gminy Samborzec z tytułu uczęszczania dzieci do Publicznego Punktu Przedszkolnego "Tęczowe Przedszkole" w Zawierzbiu o kwotę 1000,00 zł oraz do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Samborcu o kwotę 2 240,00 zł;

c) Zwiększa się wydatki za zwrot kosztów utrzymania dla Miasta Tarnobrzega z tytułu uczęszczania dzieci do Niepublicznego Przedszkola "Mały Książę" o kwotę 14 000,00 zł oraz Publicznego Przedszkola w Tarnobrzegu o kwotę 13 000,00 zł;

d) Zwiększa się wydatki za zwrot kosztów utrzymania dla Gminy Gorzyce z tytułu uczęszczania dzieci do Publicznego Przedszkola w Trześni o kwotę 24 000,00 zł.

Dz. 801 Rozdz. 80149 § 2540 kwotę 45 000,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego §Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;

Zwiększa się wydatki na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola Językowego " Jaś i Małgosia" w Sandomierzu o kwotę 45 000,00 zł. Zmiana ta jest wynikiem wzrostu liczby dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do tej placówki. Dzieci te zostały ujęte w subwencji oświatowej na 2015 rok.

Dz. 801 Rozdz. 80150 § 2540 o kwotę 20 000,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach, liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych §Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;

Zwiększa się wydatki na dotację podmiotową dla Gimnazjum Katolickiego im. Św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu o kwotę 20 000,00 zł. Zmiana spowodowana jest wzrostem liczby dzieci niepełnosprawnych.

Dz. 853 Rozdz. 85305 § 2830 o kwotę 2 600,00 zł

Dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. Żłobki §Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych;

Zwiększa wydatki na dotację celową dla Niepublicznego Żłobka " Dziecięcy Świat" w Mściowie o kwotę 2 600,00 zł. Obowiązek dotacji wynika z Uchwały Nr XLIV/445/2014 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

iBHP Sp. z o.o.

ekspert z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »