| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 56/XI/2015 Rady Miejskiej w Suchedniowie

z dnia 24 listopada 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 oraz art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ) oraz art. 10 oraz art.20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 849; z 2015r. poz.528, poz.699, poz. 774, poz. 1045) uchwala się, co następuje;

§ 1.

Określa się stawki podatku od środków transportowych na terenie Gminy Suchedniów w następujących wysokościach:

1. Od samochodów ciężarowych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie-648,00 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie-1.036,00 zł,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton-1.494,00 zł,

d) równej lub wyższej niż 12 ton - w wysokości określonej w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony do poniżej 12 ton-1.558,00

b) równej lub wyższej niż 12 ton - w wysokości określonej w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Od przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

a) od 7 ton do poniżej 12 ton-974,00 zł ,

b) równej lub wyższej niż 12 ton - w wysokości określonej w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

4. Postanowienie ust. 3 nie dotyczy przyczep i naczep związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

5. Od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca-1.056,00 zł,

b) równej lub wyższej niż 22 miejsca-1.850,00

§ 2.

Podatek od środków transportowych płatny jest bez wezwania na rachunek budżetu Gminy Suchedniów w dwóch ratach w terminie do 15 lutego i do 15 września każdego roku.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Suchedniów.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Suchedniów.

§ 5.

W sprawach nie uregulowanych w uchwale mają zastosowanie postanowienia powołanej na wstępie ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 6.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr 47/IX/2013 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 06 listopada 2013r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Małgorzata Styczeń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 56/XI/2015
Rady Miejskiej w Suchedniowie
z dnia 24 listopada 2015 r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych
w § 1 ust.1 pkt d

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku ( w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

13

1.520

1.520

13

14

1.710

1.710

14

15

1.900

1.900

15

2.090

2.090

Trzy osie

12

17

1.614

1.614

17

19

1.710

1.710

19

21

1.806

1.806

21

23

1.900

1.900

23

25

2.090

2.090

25

2.090

2.090

Cztery osie i więcej

12

25

1.900

1.900

25

27

1.995

1.995

27

29

1.995

1.995

29

31

2.090

2.560

31

2.090

2.560

Stawka max na 2016r - 3.100,42zł

Stawki w załączniku pozostają na poziomie roku 2014

i nie są niższe niż minimalne określone w załączniku nr 1

do obwieszczenia Ministra Finansów z dn. 7 . 10. 2015r

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Małgorzata Styczeń


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 56/XI/2015
Rady Miejskiej w Suchedniowie
z dnia 24 listopada 2015 r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych
w § 1, ust. 2 pkt b

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna ( osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

18

1.614

1.614

18

25

1.614

1.614

25

31

1.614

1.614

31

1.932

2.024

Trzy osie i więcej

12

40

1.614

1.800

40

2.138

2.660

Stawki max .na 2016r: do 36 t - 2.396,41 zł,

powyżej 36 t - 3.100,42 zł

Stawki w załączniku pozostają na poziomie roku 2014

i nie są niższe niż minimalne określone w załączniku nr 2

do obwieszczenia Ministra Finansów z dn. 7 . 10. 2015r

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Małgorzata Styczeń


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 56/XI/2015
Rady Miejskiej w Suchedniowie
z dnia 24 listopada 2015 r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych
w § 1 ust. 3, pkt b

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach )

Stawka podatku ( w złotych )

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (Osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy

zawieszenia

osi jezdnych

Jedna oś

12

18

806

806

18

25

854

854

25

950

950

Dwie osie

12

28

1.140

1.140

28

33

1.234

1.234

33

38

1.426

1.426

38

1.426

1.774

Trzy osie i więcej

12

38

1.426

1.426

38

1.426

1.426

Stawki max na 2016r: do 36 ton włącznie -1.895,48 zł

powyżej 36t - 2.396,41 zł

Stawki w załączniku pozostają na poziomie roku 2014

i nie są niższe niż minimalne określone w załączniku nr 3

do obwieszczenia Ministra Finansów z dn. 7 . 10. 2015r

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Małgorzata Styczeń


Uzasadnienie

Stawki wyszczególnione w uchwale pozostają na poziomie obowiązujących od 2014r .

Wskaźnik przeliczenia stawek maksymalnych wg obwieszczenia Ministra Finansów wynosi (-)1,2%.

W załącznikach do uchwały stawki pozostawiono na poziomie roku 2014.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Małgorzata Styczeń

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Gierus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »