reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/216/10 Rady Gminy Dragacz

z dnia 5 listopada 2010r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.1) ) oraz art. 5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.2) ) , Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. ( M. P. Nr 55, poz. 755) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjąć roczne stawki podatku od nieruchomości od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej:
1. Od budynków lub ich części, w tym:
1) mieszkalnych - 0,49 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 16,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,82 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,27 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
2. Od budowli 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust. 3-7 wyżej cyt.ustawy.
3. Od gruntów, w tym:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,59 zł od 1 m2 powierzchni,
2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,15 zł od 1 ha powierzchni,
3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,20 zł od 1 m2 powierzchni.
§ 2. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle:
1) związane z ochroną przeciwpożarową,
2) związane z działalnością publiczną w zakresie kultury i sportu,
3) związane ze świadczeniem usług w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych,
4) związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę, dostarczaniem energii cieplnej, odprowadzeniem ścieków.
2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki pozostałe, będące we władaniu emerytów i rencistów, którzy przekazali gospodarstwo rolne na rzecz Skarbu Państwa w zamian za emeryturę lub rentę.
3. Zwolnienia wymienione w ust. 1 i 2 nie dotyczą gruntów, budynków lub ich części oraz budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
4. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty wchodzące w skład gospodarstw rolnych oznaczone w ewidencji gruntów i budynków symbolem dr, które służą jako drogi publiczne.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXV/171/09 Rady Gminy Dragacz z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko -Pomorskiego Nr 131 poz. 2316 z dnia 15 grudnia 2009 roku).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady

mgr Jerzy Domański
UZASADNIENIE
Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr XXXII/216/10 RADY GMINY DRAGACZ z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm. ) Rada Gminy określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki te nie mogą przekroczyć rocznie górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych na każdy rok podatkowy przez Ministra Finansów w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". Górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 roku M. P. Nr 55 poz. 755 zostały podane wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2011 r. które wynoszą: 1) od budynków mieszkalnych - 0,67 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. Na rok bieżący Rada Gminy uchwaliła stawkę w wysokości 0,48 zł od 1 m2. Na rok podatkowy 2011 przyjmuje się stawkę 0,49 zł, co stanowi 2,08 % wzrostu do stawki obowiązującej na terenie gminy w 2010 roku i 73,13 % górnej granicy stawki. 2) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 21,05 zł. Na 2010 rok Rada Gminy uchwaliła 16,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej. Na rok podatkowy 2011 przyjmuje się stawkę w wysokości 16,10 zł, co stanowi 0,63 % wzrostu do stawki obowiązującej w 2010 roku i 76,48% górnej granicy stawki. 3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym stawka maksymalna wynosi: 9,82 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. Na 2011 rok przyjmuje się stawkę maksymalną w wysokości 9,82 zł. 4) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych stawka maksymalna wynosi: 4,27 zł. Rada Gminy na 2011 rok przyjmuje stawkę maksymalną w wysokości: 4,27zł. 5) od pozostałych budynków lub ich części w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej maksymalna stawka wynosi: 7,06 zł. Na 2010 rok Rada Gminy uchwaliła stawkę w wysokości: 4,50 zł. Przyjmuje się na rok podatkowy 2011 stawkę w wysokości 4,60 zł która stanowi 2,22 % wzrostu w stosunku do stawki obowiązującej na terenie gminy w 2010 roku i 65,16 % górnej granicy stawki. 6) od budowli - 2 % ich wartości - Rada Gminy przyjmuje stawkę bez zmian. 7) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków maksymalna stawka wynosi: 0,80 zł. Na 2010 rok Rada Gminy uchwaliła stawkę w wysokości: 0,58 zł. Na 2011 rok Rada Gminy przyjmuje stawkę 0,59 zł od 1 m2 powierzchni, co stanowi 1,73% wzrostu w stosunku do 2010 roku i 73,75 % górnej granicy stawki. 8) od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych maksymalna stawka wynosi: 4,15 zł od 1 ha powierzchni. Rada Gminy pozostawia stawkę bez zmian tj. 4,15 zł od 1 ha powierzchni. 9) od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego-maksymalna stawka wynosi: 0,41 zł. Na 2011 rok przyjmuje się stawkę 0,20 zł od 1 m2 powierzchni, co stanowi 5,26% wzrostu w stosunku do 2010 roku i 48,78 % górnej granicy stawki.Wymieniona stawka wzrasta o 0,01 zł.
Przewodniczący Rady

mgr Jerzy Domański
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz. 146, Nr 106, poz.675.
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.. U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116 poz. 730, Nr 223 poz. 1463, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 Nr 95, poz. 613.
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

ratalnie.com

Ratalnie.com to marka należąca do Lloyd Financial. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na łatwo dostępne pożyczki gotówkowe opierające się na polskim kapitale.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama