| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/130/2012 Rady Gminy Złotniki Kujawskie

z dnia 9 sierpnia 2012r.

w sprawie podziału sołectwa Broniewo na Sołectwo Broniewo i Sołectwo Tupadły

Na podstawie art. 5 i art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, Dz. U. z 2012 roku poz. 567) oraz § 51 i § 52 Statutu Gminy Złotniki Kujawskie (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 29 maja 2002 roku Nr 47, poz. 920 z późn. zm.)

po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Broniewo

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Na wniosek mieszkańców wsi Tupadły dokonać podziału sołectwa Broniewo na sołectwo Broniewo i sołectwo Tupadły.

§ 2. Nadać statut jednostce pomocniczej - sołectwu Tupadły stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadzić następujące zmiany w Statucie Sołectwa Broniewo:

1. § 1.1. otrzymuje brzmienie: " W skład Sołectwa Broniewo wchodzą wsie Broniewo, Bronimierz".

2. § 11. 2 otrzymuje brzmienie: " Rada sołecka składa się z 4 osób".

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotniki Kujawskie.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Krystyna Gawron-Fiedorow


Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 17 lutego 2012 roku mieszkańcy wsi Tupadły wystąpili do Rady Gminy Złotniki Kujawskie z prośbą o wyodrębnienie z Sołectwa Broniewo wsi Tupadły i utworzenie nowego Sołectwa Tupadły. Wniosek poddany został konsultacjom społecznym na zebraniu wiejskim Sołectwa Broniewo w dniu 27 lipca 2012 roku.
Jednocześnie Rada Gminy nadała Statut Sołectwa Tupadły stanowiący załącznik do niniejszej uchwały oraz dokonała wymaganych zmian w Statucie Sołectwa Broniewo.
Samoistną podstawę prawną do podjęcia tej uchwały stanowi art. 5 i art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
Spełniając postulaty mieszkańców oraz w świetle opisanego stanu faktycznego, podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i w pełni uzasadnione.


Załącznik do Uchwały Nr XX/130/2012
Rady Gminy Złotniki Kujawskie
z dnia 9 sierpnia 2012 r.

Statut Sołectwa Tupadły

Rozdział 1 Sołectwo i teren jego działania

§ 1. 1. W skład sołectwa Tupadły wchodzi wieś Tupadły.

2. Sołectwo położone jest w Gminie Złotniki Kujawskie.

§ 2. 1. Sołectwo Tupadły jest jednostką pomocniczą gminy. Jego mieszkańcy wspólnie z mieszkańcami innych sołectw tworzą wspólnotę samorządową gminy Złotniki Kujawskie.

2. Samorząd mieszkańców sołectwa Tupadły działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;

2) Statutu Gminy Złotniki Kujawskie,

3) niniejszego Statutu.

Rozdział 2 Organizacja i zakres działania

§ 3. 1. Organami sołectwa są:

1) zebranie wiejskie;

2) sołtys;

3) rada sołecka,

2. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata licząc od dnia wyborów.

3. Po upływie kadencji sołtys i rada sołecka pełnią swoje obowiązki do dnia wyboru sołtysa i rady sołeckiej na nową kadencję.

§ 4. 1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym sołectwa.

2. Sołtys jest organem wykonawczym.

3. Rada sołecka wspomaga działalność sołtysa i jest jego organem opiniodawczo-doradczym.

§ 5. 1. Podstawowym celem utworzenia i działania sołectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji zadań gminy.

2. Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań gminy poprzez:

1) inicjowanie działań organów gminy;

2) inspirowanie działań zmierzających do rozwoju sołectwa;

3) opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów gminy dotyczących sołectwa.

§ 6. Do zakresu działania sołectwa należy:

1) inicjowanie działań organów gminy we wszystkich sprawach wchodzących w zakres zadań własnych gminy;

2) opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa, a dotyczących między innymi zmiany granic sołectwa, zmiany nazwy sołectwa, zmiany Statutu sołectwa, nadania nazw ulicom i placom na terenie sołectwa, zmiany sieci szkół publicznych, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, kultury fizycznej, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej;

3) występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców sołectwa;

4) współpracę z radnymi, kierowanie do nich wniosków dotyczących sołectwa;

5) współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie sołectwa;

6) organizowanie wspólnych prac na rzecz sołectwa;

7) organizowanie pomocy sąsiedzkiej.

§ 7. 1. Do zadań zebrania wiejskiego należą w szczególności:

1) dokonywanie wyboru sołtysa i rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków oraz ich odwoływanie;

2) rozpatrywanie rocznych sprawozdań i ocena pracy sołtysa i rady sołeckiej;

3) podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z sąsiednimi sołectwami;

4) określenie celów i zasad współpracy z organami samorządu gminnego, stowarzyszeniami oraz organizacjami społecznymi;

5) przekazywanie organom gminy najpóźniej do 25 października wniosków do budżetu gminy w celu rozpatrzenia ich przy konstruowaniu projektu budżetu na następny rok;

6) w przypadku planowania w budżecie gminy wydatków na sołectwo związanych z budową urządzeń komunalnych lub budową infrastruktury sołectwa - uchwalanie wysokości udziałów mieszkańców w budowie tych urządzeń oraz sposobu zbierania środków od mieszkańców lub instytucji i innych jednostek organizacyjnych usytuowanych na terenie sołectwa lub mogących w przyszłości korzystać z tych urządzeń;

7) wyrażanie stanowiska sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa lub gdy o zajęcie stanowiska wystąpi organ gminy.

Rozdział 3 Sołtys i Rada Sołecka

§ 8. 1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w sołectwie oraz zapewnienia stałej łączności pomiędzy sołectwem, a Radą Gminy i Wójtem Gminy, mieszkańcy wybierają ze swojego grona sołtysa i radę sołecką.

2. Pełnienie funkcji sołtysa jest społeczne.

§ 9. 1. Do obowiązków sołtysa należy w szczególności:

1) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;

2) zwoływanie zebrań wiejskich i w tym celu:

a) rozwieszanie ogłoszeń o zebraniu w takim miejscu i terminie, aby zapewnić jak najszerszy udział mieszkańców,

b) poza ogłoszeniami, sołtys może korzystać z innych sposobów zawiadamiania mieszkańców jak np. przekazywanie ogłoszenia o zebraniu z jednego zabudowania do drugiego;

3) działanie stosowne do wskazań zebrania wiejskiego, Rady Gminy i Wójta Gminy Złotniki Kujawskie;

4) pobudzenie aktywności mieszkańców sołectwa służącej poprawie gospodarki i warunków życia w sołectwie;

5) udział w naradach i szkoleniach organizowanych przez Wójta Gminy;

6) wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań w zakresie administracji publicznej;

7) w zakresie ustalonym przez Radę Gminy dokonywanie poboru podatku;

8) na żądanie zainteresowanych mieszkańców, opiniowanie wniosków o przyznanie pomocy społecznej oraz wniosków o ulgi i umorzenia podatków.

2. Sołtys przedkłada corocznie sprawozdanie ze swej działalności zebraniu wiejskiemu.

§ 10. 1. Sołtys bierze udział w sesjach Rady Gminy.

2. Wójt Gminy zaprasza sołtysa do udziału w posiedzeniach, na których rozpatruje się sprawy dotyczące bezpośrednio sołectwa.

§ 11. 1. Wykonując swe obowiązki, sołtys współpracuje z radą sołecką.

2. Rada sołecka składa się z 3 osób.

3. Sołtys nie może wchodzić w skład rady sołeckiej.

4. Do obowiązków rady sołeckiej należy wspomaganie działalności sołtysa i w tym zakresie ma ona charakter opiniodawczy i doradczy.

5. Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się nie rzadziej niż raz w półroczu.

6. Rada sołecka w szczególności:

1) opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu projekty uchwał w sprawach będących przedmiotem rozpatrywania przez zebranie;

2) opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu projekty programu pracy samorządu;

3) występuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów sołectwa i realizacji zadań samorządu;

4) współdziała z właściwymi organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań;

5) opracowuje sprawozdanie ze swej działalności.

Rozdział 4 Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich oraz warunki ważności podejmowania uchwał

§ 12. 1. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys, a w wypadkach wskazanych w Statucie Wójt Gminy Złotniki Kujawskie.

2. Sołtys zwołuje zebranie wiejskie:

1) z własnej inicjatywy;

2) na wniosek rady sołeckiej;

3) na żądanie co najmniej 10% liczby mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania;

4) na wniosek Wójta Gminy.

3. Jeśli sołtys nie zwoła zebrania wiejskiego w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku przez podmioty, o którym mowa w ust. 2-4, zebranie wiejskie może zwołać Wójt Gminy w drodze zarządzenia

§ 13. 1. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.

2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego sołtys podaje do publicznej wiadomości w sposób określony w § 9 ust. 1 pkt 2 na 7 dni przed terminem jego odbycia.

§ 14. 1. Zebranie wiejskie może podejmować prawomocne uchwały, gdy mieszkańcy sołectwa zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami niniejszego Statutu i uczestniczy w nim co najmniej 20% mieszkańców uprawnionych do głosowania, o ile niniejszy Statut nie wyznacza innej granicy quorum. Za mieszkańców uprawnionych do głosowania uważa się te osoby, które posiadają czynne prawo wyborcze.

2. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie uczestniczy w zebraniu co najmniej 20% mieszkańców uprawnionych do głosowania, zwołujący zebranie wiejskie może zarządzić odbycie następnego zebrania po upływie 30 minut od pierwszego terminu zebrania w tym samym dniu. Po spełnieniu powyższych warunków zebranie wiejskie podejmie prawomocne uchwały bez względu na liczbę osób w nim uczestniczących.

3. Zebranie wiejskie otwiera sołtys albo jeden z członków rady sołeckiej obecny na zebraniu wiejskim.

4. Porządek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez prowadzącego zebranie.

5. Obradom zebrania wiejskiego przewodniczy sołtys lub osoba wybrana przez zebranie wiejskie w głosowaniu jawnym.

6. Liczbę stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa Wójt Gminy na podstawie dokumentacji ewidencji ludności.

7. Uczestnicy zebrania uprawnieni do głosowania obowiązani są do podpisania listy obecności.

§ 15. 1. Zebrania wiejskie są protokołowane przez protokolanta.

2. Protokół zebrania wiejskiego powinien zawierać:

1) miejscowość i datę zebrania;

2) stwierdzenie ważności zebrania;

3) porządek zebrania;

4) podjęte rozstrzygnięcia i ustalenia;

5) przebieg dyskusji.

3. Do protokołu dołącza się listę obecności własnoręcznie podpisaną przez uczestniczących w zebraniu oraz wszystkie załączniki, jeśli były one niezbędne do dyskusji.

4. Do protokołu podłącza się podjęte uchwały.

5. Protokół podpisuje sołtys lub osoba prowadząca zebranie oraz protokolant.

§ 16. 1. Uchwały zebrania są podejmowane zwykłą większością głosów tzn. liczba głosów "za" musi być większa od liczby głosów "przeciw".

2. Rozstrzygnięcia zebrania wiejskiego mogą mieć formę uchwał odrębnych bądź wpisanych do protokołu.

3. Uchwały podpisuje przewodniczący zebrania.

4. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba, że niniejszy Statut stanowi inaczej.

5. Zebranie wiejskie może postanowić o przeprowadzeniu głosowania tajnego w konkretnej sprawie.

Rozdział 5 Tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej

§ 17. 1. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i rady sołeckiej zarządza Wójt Gminy Złotniki Kujawskie w formie zarządzenia. W zarządzeniu Wójt Gminy określa miejsce, dzień, godzinę i porządek zabrania

2. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza się nie później niż na 30 dni przed upływem kadencji sołtysa i rady sołeckiej. Wybór sołtysa i rady sołeckiej na nową kadencję odbywa się nie później niż 3 miesiące po upływie kadencji sołtysa i rady sołeckiej.

3. W razie konieczności przeprowadzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej przed upływem kadencji, wybory zarządza się i przeprowadza w ciągu 2 miesięcy od wystąpienia ich przyczyny.

§ 18. Prawo wybierania sołtysa i rady sołeckiej ma każdy mieszkaniec sołectwa zameldowany na jego terenie na pobyt stały oraz mieszkaniec stale zamieszkujący na terenie sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze w myśl ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, powiatów i sejmików województw.

§ 19. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osobowym, wybrana spośród uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady sołeckiej.

2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

1) przyjęcie zgłoszeń;

2) przeprowadzenie głosowania;

3) ustalenie wyników wyborów;

4) sporządzenie protokołu z wyników wyboru, który podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.

§ 20. Kandydować w wyborach na sołtysa oraz do rady sołeckiej może każdy mieszkaniec sołectwa, zameldowany na jego terenie na pobyt stały oraz mieszkaniec stale zamieszkujący na terenie sołectwa, posiadający bierne prawo wyborcze w myśl ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, powiatów i sejmików województw.

§ 21. 1. Sołtysa i członków rady sołeckiej wybiera się spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybór sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej.

§ 22. Wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.

§ 23. 1. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy sołectwa głosują kartami do głosowania opatrzonymi pieczęcią urzędową rady sołeckiej.

2. Przy wyborze sołtysa, za głosy ważne uznaje się te karty, na których pozostawiono jedno nie skreślone nazwisko.

3. Przy wyborze rady sołeckiej, za głosy ważne uznaje się te karty, na których pozostawiono maksimum tyle nie skreślonych nazwisk z ilu osób ma się składać rada.

4. Za nieważne uznaje się głosy oddane na kartach:

1) podartych;

2) innych niż ustalone w ust. 1.

§ 24. 1. Za wybranego na sołtysa uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.

2. Za wybranych do rady sołeckiej uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

3. Jeżeli nie można wybrać sołtysa bądź członków rady sołeckiej z powodu uzyskania przez kilku kandydatów równej liczby głosów należy przeprowadzić drugą turę głosowania. Do drugiej tury głosowania przechodzą kandydaci, którzy uzyskali równą liczbę głosów i spośród nich dokonuje się wyboru sołtysa bądź brakującej liczby członków rady sołeckiej.

§ 25. 1. Wygaśnięcie mandatu sołtysa lub członka rady sołeckiej następuje na skutek:

1) śmierci;

2) pozbawienia praw publicznych;

3) pisemnego zrzeczenia się wykonywanej funkcji;

4) odwołania.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 wygaśnięcie mandatu stwierdza zebranie wiejskie w drodze uchwały najpóźniej po upływie miesiąca po wystąpieniu przesłanek tego wygaśnięcia.

3. W wypadku wygaśnięcia mandatu sołtysa lub członka rady sołeckiej w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1-3 przeprowadza się wybory uzupełniające. Przepisy o trybie wyboru sołtysa lub wyborów do rady sołeckiej stosuje się odpowiednio.

4. Wyborów uzupełniających członka rady sołeckiej nie przeprowadza się, jeśli do końca kadencji pozostało mniej niż 12 miesięcy.

5. Kadencja sołtysa lub członka rady sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających upływa z dniem zakończenia kadencji sołtysa lub rady sołeckiej wybranej w wyborach zarządzonych na podstawie § 17 Statutu.

§ 26. 1. Sołtys lub rada sołecka albo poszczególni jej członkowie mogą być odwołani przez zebranie wiejskie przed upływem kadencji, jeśli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwał zebrania wiejskiego lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska.

2. Odwołanie osób, o których mowa w ust. 1 może nastąpić na pisemny i uzasadniony wniosek 20% mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. Wniosek musi być podpisany przez wnioskodawców z podaniem ich imienia, nazwiska i numeru PESEL. We wniosku należy wskazać jedną osobę do korespondencji.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 składa się na ręce Wójta Gminy Złotniki Kujawskie, który zwołuje zebranie wiejskie w celu odwołania osób, o których mowa w ust. 1 i dokonania wyborów przedterminowych.

4. Wniosek o odwołanie osób, o których mowa w ust. 1 może zostać złożony po upływie 12 miesięcy od dnia ich wyboru albo 12 miesięcy od dnia złożenia ostatniego wniosku w sprawie odwołania i nie później niż na 10 miesięcy przed zakończeniem ich kadencji.

5. Odwołanie następuje na zebraniu wiejskim w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

6. Odwołanie osób wymienionych w ust. 1 winno być poprzedzone wysłuchaniem zainteresowanego.

§ 27. 1. Przedterminowe wybory sołtysa, rady sołeckiej albo jej członka dokonuje się na tym samym zebraniu, które zostało zwołane dla odwołania sołtysa, rady sołeckiej albo jej członka.

2. Do procedury odwołania osób wymienionych w § 26 ust. 1 i wyborów przedterminowych stosuje się odpowiednio zasady dotyczące wyboru sołtysa lub wyborów do rady sołeckiej.

3. Kadencja sołtysa lub członka rady sołeckiej wybranych w wyborach przedterminowych upływa z dniem zakończenia kadencji sołtysa lub rady sołeckiej wybranej w wyborach zarządzonych na podstawie § 17 Statutu.

Rozdział 6 Majątek sołectwa i jego finanse

§ 28. 1. Samorząd mieszkańców wsi zarządza i korzysta z mienia gminnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła..

2. Pomiędzy organami gminy i organami sołectwa może być zawarte porozumienie na korzystnie przez sołectwo z nieruchomości komunalnych położonych na terenie sołectwa.

§ 29. 1. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu

2. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu Gminy Złotniki Kujawskie. Sołectwo dysponuje funduszem wydzielonym corocznie z budżetu gminy dla Sołectwa uchwałą Rady Gminy.

3. Wysokość przyznanych środków na dany rok ujmowana jest w uchwale budżetowej w formie załącznika do uchwały, przyjmując jako wskaźnik liczbę mieszkańców sołectwa.

4. Sołectwo gospodaruje samodzielnie środkami wydzielonymi do dyspozycji przeznaczając je na realizację na terenie sołectwa zadań o charakterze publicznym. Środki finansowe Sołectwa przeznaczane są na cele określone w planie finansowo-rzeczowym Sołectwa uchwalonym corocznie przez Zebranie Wiejskie i stanowiącym integralną część budżetu gminy.

5. Do dysponowania środkami, o których mowa w ust. 3 upoważniony jest sołtys po konsultacji z radą sołecką.

6. Sołectwo może zawrzeć porozumienie z innymi sołectwami z terenu gminy w celu realizacji zadnia publicznego z wykorzystaniem środków przeznaczonych dla tych sołectw.

Rozdział 7 Nadzór i kontrola nad działalnością sołectwa

§ 30. 1. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium legalności, celowości, rzetelności i gospodarności.

2. Organem nadzoru jest Rada Gminy i Wójt Gminy Złotniki Kujawskie.

3. Rada Gminy wykonuje nadzór nad działalnością organów sołectwa poprzez:

1) badanie sprawozdań z działalności sołtysa i rady sołeckiej;

2) dokonywanie kontroli za pomocą Komisji Rewizyjnej w terminach ustalonych przez Radę Gminy.

§ 31. Bieżącą kontrolę nad działalnością sołectwa sprawuje Wójt Gminy poprzez:

1) czuwanie, aby mienie gminy nie było narażone na szkody i uszczuplenie;

2) żądanie udzielenia przez organy sołectwa niezbędnych informacji i dokumentów dotyczących funkcjonowania sołectwa;

3) uczestniczenie w posiedzeniach organów sołectwa.

§ 32. 1. Sołtys obowiązany jest do przedłożenia Wójtowi Gminy uchwał zebrania wiejskiego w ciągu 14 dni od dnia odbycia zebrania wiejskiego.

2. Uchwała zebrania wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna.

3. W przypadku zakwestionowania zgodności z prawem treści niektórych postanowień lub całej uchwały przez Wójta uchwała podlega przekazaniu Radzie Gminy w ciągu 7 dni celem podjęcia ostatecznego stanowiska podczas najbliższej sesji. Wniesienie sprzeciwu przez Wójta wstrzymuje wykonanie uchwały.

4. Rozpatrując sprzeciw Wójta Rada Gminy może uchylić kwestionowane postanowienia lub całą uchwałę zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej składu lub oddalić sprzeciw.

Rozdział 8 Postanowienia końcowe

§ 33. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

§ 34. W przypadkach spornych postanowienia statutu interpretuje wiążąco Przewodniczący Rady Gminy Złotniki Kujawskie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Roland Szymczykiewicz

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »