| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 186/15 Rady Miasta Torunia

z dnia 19 listopada 2015r.

w sprawie zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Miasta Toruń

Na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013r., poz. 1457 z późn. zm.[1])) uchwala się, co następuje:

§ 1. Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, prowadzące żłobek na terenie Gminy Miasta Toruń i posiadające wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez Prezydenta Miasta Torunia mogą otrzymywać dotację celową z budżetu Gminy Miasta Toruń na sprawowanie opieki nad dziećmi w wielu do lat 3, zwaną dalej "dotacją".

§ 2. 1. Dotacja przyznawana jest na wniosek podmiotu prowadzącego żłobek, składany do właściwego merytorycznie wydziału ds. zdrowia i polityki społecznej Urzędu Miasta Torunia, zawierający:

1) nazwę, siedzibę, numer NIP i REGON podmiotu prowadzącego żłobek;

2) nazwę i siedzibę żłobka;

3) numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych;

4) informację o planowanej liczbie dzieci objętych opieką w okresie jednego miesiąca;

5) nazwę i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja.

2. Dotacji udziela się na okres jednego roku budżetowego, na finansowanie działalności bieżącej żłobka, w zakresie obejmującym:

1) wynagrodzenia kadry merytorycznej placówki;

2) koszty utrzymania i funkcjonowania grupy żłobkowej, służące zapewnieniu właściwych higieniczno - sanitarnych warunków pobytu dzieci w placówce, w tym zakup materiałów i środków pielęgnacyjnych;

3) zakup pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia i sprzętu dla zapewnienia prawidłowej opieki;

4) remonty lub naprawy bieżące placówki;

5) koszty administracyjne.

3. Dotacja przysługuje na każde dziecko objęte opieką żłobka, za które uznaje się dziecko zapisane i uczęszczające do żłobka.

4. Wysokość dotacji należnej za dany miesiąc ustala się, jako iloczyn kwoty dotacji na jedno dziecko ustalanej co roku w odrębnej uchwale Rady Miasta Torunia oraz liczby dzieci objętych opieką żłobka, według stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego przekazanie dotacji.

5. Warunkiem przekazania środków z tytułu dotacji jest:

1) zawarcie przez podmiot prowadzący żłobek umowy z Prezydentem Miasta Torunia dotyczącej przyznania i korzystania z dotacji;

2) dostarczenie przez podmiot prowadzący żłobek rachunku wraz z informacją o liczbie dzieci objętych opieką w danym miesiącu, w terminie do 7 dnia miesiąca następnego, z zastrzeżeniem, że rachunek za miesiąc grudzień zostanie dostarczony do dnia 14 grudnia.

6. Dotacja będzie przekazywana w miesięcznych transzach w terminie 10 dni od daty dostarczenia rachunku wraz z informacją.

7. W celu rozliczenia dotacji za dany rok budżetowy podmiot korzystający z dotacji składa sprawozdanie roczne z wykorzystania dotacji w terminie do 15 stycznia następnego roku, zawierające zestawienie wydatków poniesionych na bieżącą działalność żłobka, sfinansowanych ze środków przekazanych w ramach dotacji.

8. W przypadku zaprzestania działalności przez podmiot prowadzący żłobek sprawozdanie z wykorzystania dotacji należy złożyć w ciągu 20 dni od daty zaprzestania działalności.

9. Podmiot korzystający z dotacji zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków finansowych z przekazanej dotacji.

§ 3. Prezydentowi Miasta Torunia przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji w zakresie faktycznej liczby dzieci objętych opieką w żłobku oraz zgodności złożonego sprawozdania rocznego z wykorzystania dotacji z dokumentacją finansową prowadzoną przez podmiot.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia.

§ 5. Traci moc uchwała Nr 182/11 Rady Miasta Torunia z dnia 29 września 2011r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Miasta Toruń (Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2013r., poz. 1741).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Torunia


Marcin Czyżniewski


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 i poz. 1217.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

Specjalista w dziedzinie prawa inwestycji budowlanych, zamówień publicznych, nieruchomości, procesu zarządzania i transakcji nieruchomościami oraz prawa autorskiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »