| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/142/2016 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 29 czerwca 2016r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) w związku z art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87), uchwala się, co następuje:

§ 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana będzie z dołu do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy z zastrzeżeniem, że opłatę za miesiąc grudzień należy uiścić w terminie do 31 grudnia.

§ 2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą lub przelewem na wskazany rachunek bankowy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXII/129/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Kuj - Pom. z 2013 r. poz. 721 oraz z 2014 r. poz. 2213).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Żurawski


Uzasadnienie

Wykonując obowiązek z art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Miejska Dobrzyń nad Wisłą, uchwałą Nr XXII/129/2012 z 18 grudnia 2012 r. określiła termin, częstotliwość i tryb uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Kuj - Pom. z 2013 r. poz. 721 oraz z 2014 r. poz. 2213).

Jednak, zgodnie z przepisem art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87), powołana wyżej uchwała nie może obowiązywać dłużej niż do dnia 31 lipca 2016 r.

Mając powyższe na uwadze, zasadnym jest podjecie nowej uchwały w tej sprawie, która uwzględnia aktualną podstawę prawną i wymogi z niej wynikające.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Sztobryn

Rzecznik patentowy, doktor nauk prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »