| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/101/09 Rady Gminy Milejczyce

z dnia 29 grudnia 2009r.

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy


Na podstawie art. 21 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz.256, Nr 69, poz. 626,z 2006r. Nr 86, poz. 602, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833, z 2007r. Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz. 1219) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się "Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Milejczyce na lata 2009-2013", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
§ 3. Traci moc uchwała Nr XV/96/2000 Rady Gminy Milejczyce z dnia 22 marca 2000 r. w sprawie określenia wysokości stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne na terenie gminy Milejczyce.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady

Bogusław Tatarczuk
Załącznik do Uchwały Nr XVIII/101/09
Rady Gminy Milejczyce
z dnia 29 grudnia 2009 r.
PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY MILEJCZYCE NA LATA 2009-2013
Rozdział 1
AKTUALNY STAN ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH GMINY
§ 1. Aktualny zasób mieszkaniowy gminy tworzy 8 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchi użytkowej 392,24 m2, znajdujących się w następujących budynkach:
1) Lokal w Milejczycach przy ul. 3 Maja 84/2 o pow. użytkowej 33,89 m2. Składa się z 3 izb. Wyposażenie: kran czerpalny, instalacja elektryczna, ogrzewanie piecowe.
2) Lokal w Milejczycach przy ul. 3 Maja 84/3 o pow. użytkowej 58,16 m2. Składa się z 5 izb. Wyposażenie: kran wodociągowy czerpalny, instalacja elektryczna, ogrzewanie piecowe.
3) Lokal w Milejczycach przy ul. 3 Maja 81/1 o pow. użytkowej 45,92 m2. Składa się z 5 izb. Wyposażenie: kran wodociągowy czerpalny, instalacja elektryczna, ogrzewanie piecowe.
4) Lokal w Milejczycach przy ul. 3 Maja 81/2 o pow. użytkowej 67,97 m2. Składa się z 5 izb. Wyposażenie: kran wodociągowy czerpalny, instalacja elektryczna, ogrzewanie piecowe.
5) Lokal w Milejczycach przy ul. 3 Maja 81/3 o pow. użytkowej 60,51 m2. Składa się z 4 izb. Wyposażenie: kran wodociągowy czerpalny, instalacja elektryczna, ogrzewanie piecowe.
6) Lokal w Milejczycach przy ul. 3 Maja 81/4 o pow. użytkowej 26,42 m2. Składa się z 3 izb. Wyposażenie: kran wodociągowy czerpalny, instalacja elektryczna, ogrzewanie piecowe.
7) Lokal w Milejczycach przy ul. Parkowej 20A o pow. użytkowej 48,00 m2. Składa się z 5 izb. Wyposażenie: kran wodociągowy czerpalny, instalacja elektryczna, ogrzewanie piecowe.
8) Lokal w Milejczycach przy ul. Parkowej 20/2 o pow. użytkowej 51,37 m2. Składa się z 4 izb. Wyposażenie: kran wodociągowy czerpalny, instalacja elektryczna, ogrzewanie piecowe.
Rozdział 2
PROGNOZA DOTYCZĄCA WIELKOŚCI ORAZ STANU TECHNICZNEGO ZASOBU MIESZKANIOWEGO W POSZCZEGÓLNYCH LATACH.
§ 2. 1. Prognozuje się utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy na poziomie:
1) w roku 2009 - 8 lokali mieszkalnych, bez lokali socjalnych
2) w roku 2010 - 8 lokali mieszkalnych, bez lokali socjalnych
3) w roku 2011 - 8 lokali mieszkalnych, bez lokali socjalnych
4) w roku 2012 - 8 lokali mieszkalnych, bez lokali socjalnych
5) w roku 2013 - 8 lokali mieszkalnych, bez lokali socjalnych
2. Prognozuje się poprawę stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy poprzez coroczne bieżące remonty około 5% zasobu lokalowego wraz z częściami i instalacjami wspólnymi ( pokrycia dachowe, instalacje wodne, centralnego ogrzewania, elektryczne, stolarka okienna i drzwiowa).
Rozdział 3
ANALIZA POTRZEB ORAZ PLAN REMONTÓW I MODERNIZACJI ZASOBU MIESZKANIOWEGO
§ 3. Na bieżąco będą wykonywane pilne remonty lokali mieszkalnych w zakresie na jaki pozwolą środki finansowe przewidziane na ten cel w budżecie gminy.
§ 4. Urząd Gminy będzie dokonywał okresowej oceny stanu technicznego budynków i lokali mieszkalnych, a na jej podstawie - analizy potrzeb w zakresie remontów i modernizacji budynków i lokali mieszkalnych wraz z zestawieniem zakresu i kosztów niezbędnych do ich wykonania.
Rozdział 4
PLANOWANA SPRZEDAŻ LOKALI
§ 5. W okresie objętym programem dopuszcza się sprzedaż lokali mieszkalnych , w przypadku zainteresowania ich zakupem lub w przypadkach uzasadnionych interesami gminy.
Rozdział 5
ZASADY POLITYKI CZYNSZOWEJ ORAZ WARUNKI OBNIŻENIA CZYNSZU.
§ 6. 1. Skuteczna reforma czynszów jest elementem niezwykle ważnym w procesie stopniowego urealniania opłat za użytkowanie mieszkania i funkcjonowania prywatnego sektora mieszkań czynszowych.
2. Wzrost czynszów za lokale mieszkalne do poziomu pozwalającego na pokrycie kosztów utrzymania i remontów budynków i lokali ma spowodować dopasowanie gospodarstw domowych do zajmowanych lokali mieszkalnych oraz zachęcać do prywatyzacji zasobu komunalnego.
3. Wyraźny wzrost czynszów ma doprowadzić do zaprzestania dotowania przez gminę gospodarstw domowych, które wymagają wsparcia, a pozyskane w ten sposób środki mogą być wykorzystane do pokrycia napraw i remontów.
§ 7. 1. W lokalach wchodzących w skład zasobu gminy, stawki bazowe czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej ustala Wójt.
2. Stawka bazowa ustalana jest na podstawie kalkulacji kosztowej dla lokalu o wyposażeniu standartowym.
3. Wysokość stawki czynszu za 1 m2 lokalu wchodzącego w skład współnoty mieszkaniowej, w której gmina jest jednym ze współwłaścicieli, jest podwyższana o koszt zarządu nieruchomością wspólną w wysokości odpowiadającej wielkości udziałów przynależnych do zajmowanego lokalu.
§ 8. 1. W przypadku podnajęcia części lokalu dokonanego za zgodą wynajmującego, wysokość czynszu podwyższa się odpowiednio o 50%.
2. W przypadku najmu poszczególnych pomieszczeń w jednym lokalu mieszklanym przez dwóch lub więcej lokatorów, za pomieszczenia wspólne najemcy opłacają czynsz proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej oddzielnie przez każdego z nich.
§ 9. 1. Przy ustalaniu stawek czynszu należy uwzględnić następujace zasady:
1) Stawka bazowa czynszu ulega podwyższeniu :
a) w zabudowie jednorodzinnej, budynek wolnostojący-jednorodzinny o 100%
b) w zabudowie wielorodzinnej, budynek wolnostojący-wielorodzinnej o 50%,
2) Stawka bazowa czynszu ulega obniżeniu za brak instalacji w lokalu:
a) wodnej o 10%
b) centralnego ogrzewania o 10%
c) ciepłej wody użytkowej o 5%
2. Obniżenie stawek może nastąpić maksymalnie do 20%.
Rozdział 6
SPOSÓB I ZASADY ZARZĄDZANIA LOKALAMI I BUDYNKAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY ORAZ PRZEWIDYWANE ZMIANY W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA MIESZKANIOWY ZASOBEM GMINY W KOLEJNYCH LATACH.
§ 10. 1. Zarządzanie lokalami mieszkalnymi stanowiącymi mieszkaniowy zasób Gminy Milejczyce sprawuje Urząd Gminy Milejczyce.
2. W okresie objetym niniejszym programem nie zakłada się zmiany sposobu zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy.
§ 11. Zarządzanie zasobem mieszkaniowym polega, w szczególności na:
1) utrzymaniu należytego stanu technicznego budynków i lokali mieszkalnych,
2) naliczaniu, pobieraniu czynszów i innych opłat należnych z tytułu najmu lokali i innych nieruchomości gminnych z nimi związanych,
3) prowadzeniu windykacji należności z tytułu czynszów i innych opłat,
4) organizowaniu i prowadzeniu konserwacji, remontów bieżących,
5) podejmowaniu decyzji w sprawie wykonania w lokalu ulepszeń przez lokatorów oraz określania sposobu rozliczenia z tego tytułu,
6) reprezentowanie gminy przy podejmowaniu uchwał w wspólnotach mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały w nieruchomości wspólnej a także współdziałaniu w zarządzie nieruchomością wspólną,
Rozdział 7
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W POSZCZEGÓLNYCH LATACH.
§ 12. Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej będą wpływy z tytułu czynszu za najem lokali. Mogąca występować w okresie objetym programem, różnica pomiędzy dochodami z najmu, a faktycznymi kosztami bieżącego utrzymania budynków i lokali oraz i remontów pokrywana będzie z budżetu gminy.
Rozdział 8
WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W KOLEJNYCH LATACH, Z PODZIAŁEM NA KOSZTY BIEŻĄCEJ EKSPLOATACJI I REMONTÓW LOKALI I BUDYNKÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY ORAZ WYDATKI INWESTYCYJNE.
§ 13. Na wysokość wydatków w kolejnych latach składać będą głównie koszty bieżącej eksploatacji lokali i budynków. Wysokość wydatków na remonty ustalana będzie na podstawie informacji sporządzanej przez urząd gminy.
§ 14. W okresie objętym programem nie planuje się zakupu i budowy nowych budynków.
Rozdział 9
INNE DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU POPRAWĘ WYKORZYSTANIA I RACJONALIZACJĘ GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY.
§ 15. W celu poprawy efektywności gospodarowania mieszkaniowym zasobem należy dążyć do ustalania czynszów na poziomie umożliwiającym pełne pokrycie bieżących kosztów eksploatacji budynków i lokali oraz kosztów bieżących remontów.
Rozdział 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym programem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy ( Dz.U. z 2005r. Nr 31, poz.266) i o zmianie Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Kodeksu Cywilnego)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Ostaszewska

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »