Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 19 stycznia 2010r.

o decyzji nr PCC/75-ZTO-A/165/W/OLB/2010/MSZ w sprawie zmiany koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Tekst pierwotny

W dniu 19 stycznia 2010 r. na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić zapisy dotyczące przedmiotu i zakresu działalności w udzielonej koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła.
UZASADNIENIE
Decyzją z dnia 21 września 1998 r. nr PCC/75/165/U/2/98/RS, zmienioną decyzjami: z dnia 26 kwietnia 1999 r. nr PCC/75A/165/U/3/99, z dnia 7 września 1999 r. nr PCC/75/S/165/U/3/99, z dnia 15 września 2005 r. nr PCC/75B/165/W/OLB/2005/OG i z dnia 7 sierpnia 2007 r. nr PCC/75-ZTO/165/W/OLB/2007/MSZ, udzielono Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła.
Pismem z dnia 22 października 2009 r. (znak: EE-35/3/2009) koncesjonariusz wystąpił o zmianę koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła, dotyczącą przedmiotu i zakresu działalności, w związku ze zmianą parametrów technicznych sieci ciepłowniczej (dotychczas 125 stopni C/ 60 stopni C), należącej do ww. koncesjonariusza, na następujące parametry: temperatura w rurociągu zasilającym 120 stopni C, a w rurociągu powrotnym 55 stopni C, które to parametry są zgodne z aktualnym programem pracy sieci ciepłowniczej.
Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.), Prezes Urzędu Regulacji Energetyki może zmienić warunki wydanej koncesji na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego.
W toku postępowania, zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy - Prawo energetyczne, zwrócono się do Zarządu Województwa Podlaskiego z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie. Zarząd Województwa w terminie 14 dni nie przedstawił opinii w ww. sprawie - co, zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, jest równoznaczne z wydaniem opinii pozytywnej.
Po analizie stanu faktycznego, wniosek o zmianę ww. decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, został uznany za uzasadniony.
W związku z powyższym, na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 23 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne oraz na podstawie art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić decyzję z dnia 21 września 1998 r. nr PCC/75/165/U/2/98/RS z późn. zm. w sprawie udzielenia koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła, we wspomnianym wyżej zakresie.
Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Wschodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Lublinie

Tomasz Adamczyk
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-01-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe