| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/180/10 Rady Gminy Czyżew - Osada

z dnia 24 lutego 2010r.

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uzupełnienia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wychowania przedszkolnego


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz. 1241), art. 14a ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 56, poz. 458.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 83, poz. 693),
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXII/167/09 Rady Gminy Czyżew-Osada z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie uzupełnienia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wychowania przedszkolnego wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
"§ 2.Ustala się organizację punktu przedszkolnego, o którym mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.",
2) załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czyżew-Osada.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą od dnia 7 października 2009r.
Załącznik do uchwały Nr XXXIV/180/10
Rady Gminy Czyżew - Osada
z dnia 24 lutego 2010 r.
Organizacja Punktu Przedszkolnego - Ośrodka Wychowania Przedszkolnego "Rosochatek" przy Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnem
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1.
1.Punkt przedszkolny o nazwie Ośrodek Wychowania Przedszkolnego "Rosochatek" działa na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 83, poz. 693).
2.Miejscem prowadzenia punktu jest budynek Zespołu Szkół w Rosochatem Kościelnem przy ul. Mazowieckiej 5.
3.Organem prowadzącym punkt przedszkolny jest Gmina Czyżew-Osada.
4.Nadzór merytoryczny nad punktem sprawuje Dyrektor Zespołu Szkół w Rosochatem Kościelnem.
5.Nadzór pedagogiczny nad działalnością punktu sprawuje Podlaski Kurator Oświaty.
6. Punkt powstał w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą "Startuj z nami" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania: 9.1. Wyrównywanie szans w systemie oświaty, Poddziałania: 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.
Rozdział 2
Cele i zadania punktu przedszkolnego
§ 2. 1 Punkt prowadzi bezpłatnie nauczanie i wychowywanie w zakresie podstawy programowej wychowywania przedszkolnego.
2. Celem punktu przedszkolnego jest:
1) wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-5 lat;
2) wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno - kulturalnym i przyrodniczym;
3) indywidualny rozwój dziecka;
4) wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka;
5) doradzanie i wspieranie działań wychowawczych rodziców, w tym:
a) pomaganie w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i potencjału wczesnej interwencji specjalistycznej,
b) informowanie na bieżąco o postępach dziecka,
c) uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych w punkcie przedszkolnym.
3.Do zadań punktu przedszkolnego należy:
1) dostosowanie realizacji wybranych obszarów edukacyjnych do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka;
2) współpraca z rodzicami (prawnymi opiekunami), dzieci zapisanych do punktu;
3) zapewnienie opieki nad dzieckiem w czasie trwania zajęć.
4.Współpraca z rodzicami jest realizowana poprzez:
1) comiesięczne spotkania z rodzicami,
2) codzienny kontakt z nauczycielem,
3) udział rodziców lub innych pełnoletnich członków rodzin dzieci w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie prowadzenia zajęć.
Rozdział 3
Dzienny wymiar godzin zajęć
§ 3.
1. Zajęcia odbywają się w wymiarze 5 godzin dziennie zgodnie z ramowym planem dnia wg podstawy programowej, przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 13.00.
2.Godzina zajęć z dziećmi trwa 60 minut.
Rozdział 4
Warunki przyjmowania dzieci na zajęcia
§ 4.
1.Rekrutację do punktu przedszkolnego przeprowadza się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
2.Do punku przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wieku 3-5 lat.
3. Liczba dzieci w grupie nie może przekroczyć 25 osób.
4.Rekrutacja odbywać się będzie w miesiącu maju każdego roku. Dzieci, które nie zostaną zakwalifikowane utworzą listę rezerwową.
5.O wynikach rekrutacji rodzice będą powiadamiani telefonicznie lub listownie.
6.Formularze karty zgłoszeń o przyjęcie dziecka do punktu przedszkolnego dostępne są w Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnem.
7.Przyjmowanie dzieci w czasie roku szkolnego odbywać się będzie w miarę potrzeb rodziców i możliwości organizacyjnych punktu.
Rozdział 5
Prawa i obowiązki wychowanków
§ 5.
1.Dziecko ma prawo do:
1) życzliwego podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-opiekuńczym,
2) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego i dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
3) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej oraz ochrony i poszanowania godności,
4) wychowania w duchu szacunku dla dzieci pochodzących z odmiennych warunków wychowawczych w rodzinie.
2.Do obowiązków dziecka należy:
1) stosowanie się do zasad zachowania wobec innych dzieci określonych przez nauczyciela prowadzącego zajęcia,
2) właściwe zachowanie się wobec nauczyciela i innych osób dorosłych, spełnianie poleceń porządkowych.
3.Dziecko może być skreślone z listy wychowanków punktu przez organ prowadzący w następujących przypadkach:
1) gdy informacje podane w karcie zgłoszenia dziecka są niezgodne z prawdą,
2) na wniosek rodzica/prawnego opiekuna,
3) w przypadku nagannego zachowania wychowanka,
4) jeśli nie uczestniczy w zajęciach ponad 30 dni kalendarzowych i jego nieobecność nie została usprawiedliwiona przez rodzica/opiekuna prawnego.
Rozdział 6
Sposób sprawowania opieki nad dziećmi
§ 6.
1.W czasie przebywania dzieci w punkcie przedszkolnym opiekę nad nimi sprawuje zatrudniony nauczyciel prowadzący zajęcia, który może korzystać z pomocy: osoby zatrudnionej na stanowisku pomocy nauczyciela, rodziców lub pełnoletnich osób z tych rodzin upoważnionych przez rodziców.
2.Nauczyciel prowadzący zajęcia w punkcie przedszkolnym korzysta z pomocy osób wymienionych w ust. 1 podczas wyjść na plac zabaw, w czasie spacerów, wycieczek, przygotowania posiłków, przygotowywania występów i w czasie organizowania innych zajęć z dziećmi.
3.Zajęcia są organizowane zgodnie z dziennym rozkładem zajęć o którym mowa w § 10 ust.5.
4.W przypadku nieobecności nauczyciela zatrudnionego w punkcie przedszkolnym jego zadania na czas nieobecności pełni inny nauczyciel, któremu Dyrektor Zespołu Szkół zlecił to zadanie.
Rozdział 7
Warunki przyprowadzania dzieci na zajęcia i odbieranie dzieci przez rodziców
§ 7.
1. Rodzice /prawni opiekunowie zobowiązani są do osobistego przyprowadzania dzieci do punktu i odbierania ich z punktu, bądź przez osoby dorosłe pisemnie przez nich wskazane i upoważnione.
2. Dopuszcza się możliwość zmiany osoby upoważnionej.
3. Upoważnienie przedkłada się nauczycielowi na początku zajęć.
4.Osoba odbierająca dziecko z punktu nie może być w stanie wskazującym na spożycie alkoholu czy środków odurzających.
5.Dzieci należy przyprowadzać o godzinie 8oo, a odbierać o godzinie 13oo
6.Dziecko przyprowadzane do punktu musi być oddane nauczycielowi lub pomocy nauczyciela.
7.W drodze do punktu i w drodze powrotnej do domu za bezpieczeństwo dziecka odpowiadają rodzice /prawni opiekunowie lub osoby przez nich upoważnione.
Rozdział 8
Warunki organizowania zajęć dodatkowych wykraczających
§ 8.
1. W punkcie mogą być prowadzone bezpłatne zajęcia logopedyczne oraz inne bezpłatne zajęcia dodatkowe zgodne z zainteresowaniami dzieci wykraczające poza podstawę programową, zgodnie z projektem, o którym mowa w § 1 ust.6.
2.Zajęcia te mogą być prowadzone za zgodą lub w porozumieniu z rodzicami.
3.Zajęciami dodatkowymi mogą być: nauka języka angielskiego, zajęcia plastyczne, rytmika, nauka pływania i inne zgodne z zainteresowaniami dzieci w uzgodnieniu z rodzicami.
Rozdział 9
Terminy przerw w pracy punktu przedszkolnego
§ 9.
1.Terminy przerw w pracy punktu przedszkolnego są zgodne z terminem ferii zimowych i przerw świątecznych w Zespole Szkół, w którym zlokalizowany jest punkt.
2.Zgodnie z projektem, o którym mowa w § 1 ust.6, punkt przedszkolny będzie działał w czasie wakacji letnich.
Rozdział 10
Zakres zadań nauczycieli prowadzących zajęcia.
§ 10.
1.Opiekę dydaktyczno-wychowawczą nad dziećmi w czasie trwania zajęć sprawuje nauczyciel posiadający odpowiednie kwalifikacje określone odrębnymi przepisami.
2.Do zadań nauczyciela prowadzącego zajęcia w punkcie przedszkolnym należy:
1) realizacja programu wychowania przedszkolnego, stanowiącego opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego przy wykazaniu znajomości podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego, a zwłaszcza klasy I szkoły podstawowej,
2) zachowanie właściwej jakości pracy wychowawczo-dydaktycznej,
3) współdziałanie z rodzicami /prawnymi opiekunami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców /prawnych opiekunów do znajomości treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego realizowanym w punkcie oraz uzyskiwanie informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
4) prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi,
5) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,
6) przeprowadzenie w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole,
7) współpraca ze specjalistami świadczącymi dzieciom pomoc psychologiczno-pedagogiczną lub opiekę zdrowotną,
8) dbanie o kształtowanie świadomości zdrowotnej dzieci oraz nawyków dbania o własne zdrowie w codziennych sytuacjach w przedszkolu i w domu, współpracując w tym zakresie z rodzicami.
3.Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom jest podstawowym obowiązkiem wychowawcy, a w szczególności:
1) zapewnienie bezpieczeństwa i stałej opieki nad dziećmi w czasie pobytu w punkcie oraz w trakcie zajęć poza terenem punktu,
2) zapewnienie dzieciom pełnego poczucia bezpieczeństwa - zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.
4.W zajęciach mogą uczestniczyć rodzice dzieci uczęszczających do punktu przedszkolnego lub inni pełnoletni członkowie ich rodzin upoważnieni na piśmie przez rodziców.
5.Nauczyciel opracowuje dzienny plan zajęć.
6.Nauczyciel dokumentuje przebieg działalności wychowawczej i opiekuńczej z dziećmi w danym roku szkolnym zgodnie z odrębnymi przepisami.
Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Sienicki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Jakubowski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »