Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 139/09 Wójta Gminy Siemiatycze

z dnia 18 grudnia 2009r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 188 ust.1i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104 poz.708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381,Nr 249, poz.1832; z 2007 r Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008r, Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370) oraz § 14 pkt 2 uchwały Nr XVI/77/08 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 30 grudnia 2008r w sprawie budżetu Gminy na 2009 rok ( Dz.Urz.Woj.Pod. Nr 36, poz.357), zarządzam co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 94.787 zł z tego:
1) Zadania zlecone : 94.787 zł
a) Dział 010, rozdział 01095 § 2010 78.787 zł
b) Dział 852, rozdział 85212 § 2010 16.000 zł
§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 103.287 zł z tego:
1) Zadania zlecone : 94.787 zł
a) Dział 010, rozdział 01095 § 4300 1.989 zł
b) Dział 010, rozdział 01095 § 4430 75.298 zł
c) Dział 010, rozdział 01095 § 4210 800 zł
d) Dział 010, rozdział 01095 § 4740 700 zł
e) Dział 852, rozdział 85212 § 3110 3.600 zł
f) Dział 852, rozdział 85212 § 4010 5.800 zł
g) Dział 852, rozdział 85212 § 4110 6.000 zł
h) Dział 852, rozdział 85212 § 4750 600 zł
2) Zadania własne : 8.500 zł
a) Dział 851, rozdział 85154 § 3110 1.000 zł
b) Dział 900, rozdział 90015 § 4300 5.000 zł
c) Dział 921, rozdział 92109 § 4260 2.500 zł
§ 3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.500 zł z tego:
1) Zadania własne : 8.500 zł
a) Dział 851, rozdział 85154 § 4170 1.000 zł
b) Dział 900, rozdział 90015 § 4170 5.000 zł
c) Dział 921, rozdział 92109 § 4170 2.500 zł
§ 4. Uzasadnienie zmian w budżecie zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 5. Budżet Gminy po dokonanych zmianach uległ zmianie i wynosi :
1) Plan dochodów ogółem 14.471.080 zł.
2) Plan wydatków ogółem 16.519.879 zł z tego :
a) Zadania zlecone 2.011.221 zł
b) Zadania własne 14.508.658 zł
§ 6. Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 2.048.799 zł, pokryty zostanie nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.488.079 zł i wolnymi środkami w kwocie 384.720 zł oraz pożyczką zWFOŚi GW w kwocie 176.000 zł na sfinansowanie zadania pod nazwą "Zamknięcie i rekultywacja składowisk odpadów na terenie Gminy Siemiatycze w miejscowościach: Krupice, Czartajew, Kłopoty Bańki i Boratyniec Lacki".
§ 7. Na spłatę w 2009 roku rat kredytów i pożyczek w kwocie 134.260 zł przeznacza się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Wójt

Edward Zaremba
UZASADNIENIE
1) Plan dochodów Gminy uległ zwiększeniu o kwotę 94.787 zł z następującego tytułu:
a) na podstawie decyzji Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego ( pismo FB.II.MC.3011-390-2/09 z dnia 15.12.2009r), dokonano zwiększenia dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna , rozdział 85212 na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003roku o świadczeniach rodzinnych o kwotę 16 000zł,
b) na podstawie decyzji Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego ( pismo FB.II.AK.3011-324-1/09 z dnia 17.12.2009r), dokonano zwiększenia dotacji celowej w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo , rozdział 01095 z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę 78.787zł.
2) Plan wydatków zwiększył się również o kwotę 94.787zł.
3) Analogicznie do zmiany planu dochodów zwiększono plan wydatków w dziale 010 i 852.
4) Dokonano zmian w planie wydatków własnych, na wniosek kierowników jednostek budżetowych. Dokonano również przesunięć miedzy rozdziałami i paragrafami w poszczególnych działach. Powyższe zmiany są konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budżetów poszczególnych jednostek.
5) Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 2.048.799 zł a pokryty zostanie nadwyżką oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w łącznej kwocie 1.872.799 zł i pożyczką w kwocie 176.000 zł Na spłatę planowanych rat kredytów i pożyczek w kwocie 134.260zł przeznacza się nadwyżkę z lat ubiegłych.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-03-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe