Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/153/10 Rady Gminy Grabowo

z dnia 30 marca 2010r.

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Grabowo

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz. 146) oraz art. 30, ust. 6 i ust. 6a, art. 54, ust. 7 i art. 91d pkt 1, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 i Nr 170, poz. 1218 oraz Nr 220, poz. 1600, oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238 i Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz.1821, oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz 1505 z 2009 r. Nr 1. poz. 1, Nr 56, poz. 458 Nr 67, poz. 572, Nr 97 poz. 800 Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Grabowo, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XIX/117/09 Rady Gminy Grabowo z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Grabowo (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2009 r. Nr 127, poz. 1428 i 1430).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Czyżyński
Załącznik do uchwały Nr XXV/153/10
Rady Gminy Grabowo
z dnia 30 marca 2010 r.
REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ GRABOWO
Dział I. Przepisy wstępne
§ 1. 1. Regulamin określa:
1) wysokość stawek oraz szczegółowe zasady przyznawania dodatków:
a) za wysługę lat,
b) motywacyjnego,
c) funkcyjnego,
d) za trudne warunki pracy,
2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
3) wysokość i szczegółowe zasady przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego,
2. Pozostałe składniki wynagrodzeń nauczycieli określają przepisy ustawy i rozporządzenia.
§ 2. Ilekroć w regulaminie mowa jest o:
1) ustawie bez bliższego określenia - rozumie się przez to ustawę - Karta Nauczyciela,
2) rozporządzeniu bez bliższego określenia - rozumie się przez to Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 i z 2006 r. Nr 43, poz. 293, z 2007 r. Nr 56, poz. 372, z 2008 r. Nr 42, poz. 257 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 422 i Nr 222, poz. 1755),
3) szkołach - rozumie się przez to publiczne szkoły i placówki wszystkich typów i rodzajów, wskazanych w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 137, poz. 1304, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416 i Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz.1370 oraz z 2009 r. Nr 6, poz.33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458 i Nr 219, poz. 1705), dla których Gmina Grabowo jest organem prowadzącym w rozumieniu tej ustawy, a także odpowiednio, zespoły szkół.
Dział II. wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy
Rozdział 1
Dodatek za wysługę lat
§ 3. Wysokość oraz zasady nabywania uprawnień do dodatku za wysługę lat ustala się zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela i Rozporządzenia, z zastrzeżeniem § 4.
§ 4. 1. Nabycie prawa do dodatku za wysługę lat lub nabycie prawa do dodatku za wysługę lat według wyższej stawki przysługuje:
1) jeżeli nabycie prawa do dodatku lub do jego wyższej stawki nastąpiło w ciągu miesiaca - począwszy od pierwszego dnia miesiaca nastepujacego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki dodatku;
2) jeżeli nabycie prawa do dodatku lub jego wyższej stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiaca - z tym dniem.
2. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni za które otrzymuje wynagrodzenie, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
3. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.
Rozdział 2
Dodatek motywacyjny
§ 5. 1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym w szczególności:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach,
b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,
c) podejmowanie działań na rzecz wyrównywania braków edukacyjnych uczniów mających trudności w nauce,
d) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,
e) skuteczne przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom.
2) jakość świadczonej pracy w tym w szczególności:
a) systematyczne i efektywne przygotowanie się do przydzielonych obowiązków,
b) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych,
c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy poprzez samodzielne studiowanie nowości pedago-gicznych i dydaktycznych,
d) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych,
e) wzorowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,
f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych i powierzonych obowiązków;
3) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela, a w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
b) udział w pracach komisji przedmiotowych i innych,
c) opieka nad samorządem uczniowskim lub organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,
d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) aktywny udział w realizacji innych zadań statutowych szkoły;
4) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy.
2. Dodatek motywacyjny dyrektorowi szkoły przyznaje się ponadto za:
1) osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze szkoły:
a) systematyczne podnoszenie poziomu nauczania w szkole,
b) organizowanie zajęć pozalekcyjnych, w tym w ramach środków pozabudżetowych,
c) realizację programow promocji zdrowia, profilaktycznych i innych;
2) realizację zadań w zakresie organizacji i zarządzania szkołą:
a) przestrzeganie dyscypliny budżetowej, (finansów publicznych)
b) efektywne podejmowanie działań menadżerskich oraz celowość i gospodarność w dysponowaniu posiadanymi i pozyskanymi środkami finansowymi,
c) zapewnienie pełnej obsady kadry pedagogicznej z wymaganymi kwalifikacjami,
d) terminowość i rzeczywistość w załatwianiu spraw wynikających z obowiązków służbowych; w tym sporządzanych sprawozdań, informacji i opracowań,
e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkoły,
f) dbałość o stan techniczny budynków szkolnych, ich zagospodarowanie, estetykę wnętrz i obejścia;
3) przejawianie inicjatywy i zaangażowania w działaniach na rzecz środowiska lokalnego;
4) umiejetność i predyspozycje w zakresie kierowania zespołem ludzkim, w tym umiejętność rozwiązywania konfliktów oraz sprawne podejmowanie decyzji.
§ 6. 1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela i kierownika może być przyznany w wysokości do 10 % stawki pobieranego wynagrodzenia zasadniczego.
2. Dodatek motywacyjny dyrektorowi i vicedyrektorowi może być przyznany w wysokości do 20 % stawki pobieranego wynagrodzenia zasadniczego.
3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony nie krótszy niż 4 miesiące tj. IX-XII i nie dłuższy niż 6 miesięcy tj. I-VI. Na najbliższym posiedzeniu rady pedagogicznej dyrektor podaje do wiadomości decyzję o przyznanych dodatkach motywacyjnych.
1) Decyzję o przyznaniu dodatku motywacyjnego nauczycielowi lub dyrtektorowi szkoły przekazuje się w formie pisemnej.
2) Od decyzji nie przysługuje odwołanie.
4. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz okres jego przyznania, uwzględniając poziom spełnienia warunków, o których mowa w § 6 ust. 1, 2 i 3 ustala dyrektor, a w stosunku do dyrektora - wójt, w ramach posiadanych środków finansowych.
5. Ustala się łączną pulę środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatków motywacyjnych w poszczególnych szkołach w wysokości 4% kwoty wynagrodzeń zasadniczych ogólu nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.
6. Ustala się łączna pulę środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół w wysokości 20 % kwoty wynagrodzeń zasadniczych ogółu dyrektorów placówek oświatowych w gminie Grabowo.
7. Prawo do dodatku motywacyjnego nie przysługuje nauczycielowi danej szkoły, który:
1) otrzymał kary dyscyplinarne przewidziane przepisami Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela przez okres przynajmniej 12 miesięcy licząc od daty udzielenia kary;
2) przebywa na urlopie bezpłatnym, wychowawczym i urlopie dla poratowania zdrowia - w czasie trwania tego urlopu;
3) nauczycielom stażystom;
4) w okresie przebywania w stanie nieczynnym.
8. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
Rozdział 3
Dodatek funkcyjny
§ 7. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora Zespołu, dyrektora szkoły, wicedyrektora szkoły lub kierownika szkoły filialnej, kierownika świetlicy przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości:
1) dyrektor szkoły liczącej do 7 oddziałów od 500 zł do 1000 zł;
2) dyrektor szkoły, lub zespołu liczącego 8 i więcej oddziałów od 1000 zł do 2000 zł;
3) wicedyrektor szkoły od 500 zł do 1000 zł;
4) kierownik świetlicy od 200 zł do 500 zł.
2. Nauczycielom, którym powierzono wychowawstwo klasy przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości:
1) oddziały liczące do 9 wychowanków 100 zł;
2) oddziały liczące od 10 do 19 wychowanków 120 zł;
3) oddziały liczące 20 do 25 wychowanków 130 zł;
4) oddziały liczące 26 i więcej wychowanków 140 zł.
3. Nauczycielom, którym powierzono sprawowanie funkcji opiekuna stażu przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 40 zł, na każdego nauczyciela powierzonego opiece.
4. Ustalając wysokość dodatku funkcyjnego o którym mowa w ust. 1 uwzględnia się wielkość szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakich szkoła funkcjonuje.
5. Dodatek funkcyjny przyznaje:
1) dyrektorowi szkoły - wójt;
2) nauczycielom, w tym pełniącym inne niż stanowisko dyrektora szkoły, stanowiska kierownicze - dyrektor szkoły;
§ 8. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub sprawowania funkcji, a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
2. Dodatek funkcyjny nie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia obowiązków zwiazanych z powierzonym stanowiskiem kierowniczym lub sprawowaniem funkcji.
3. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie, w którym nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz w okresie urlopu dla poratowania zdrowia.
4. Dodatek funkcyjny w stawkach określonych w § 7 ust. 1 przysługuje również nauczycielowi, któremu powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie, po upływie miesięcznego okresu wykonywania obowiązków.
5. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
Rozdział 4
Dodatek za warunki pracy
§ 9. 1. Poprzez zajęcia dydaktyczne w klasach łączonych należy rozumieć każdą godzinę łączoną, na której zrealizowano tematy lekcyjne z dwóch różnych klas.
2. Nauczycielom prowadzącym zajęcia dydaktyczne w klasach łączonych w szkołach podstawowych przysługują dodatki w wysokości:
1) 5 % stawki godzinowej /godziny ponadwymiarowej lub godziny doraźnego zastępstwa/ za każdą faktycznie przepracowaną w tym systemie godzine nauczania w przypadku gdy liczba uczniów w oddziale wynosi 10 i mniej;
2) 7,5 % stawki godzinowej /godziny ponadwymiarowej lub godziny doraźnego zastępstwa/ za każdą faktycznie przepracowana w tym systemie godzinę nauczania w przypadku gdy liczba uczniow w oddziale wynosi od 11 do 15;
3) 10 % stawki godzinowej /godziny ponadwymiarowej lub godziny doraźnego zastępstwa/ za każdą faktycznie przepracowana w tym systemie godzine nauczania w przypadku gdy liczba uczniow w oddziale wynosi 16 i więcej.
§ 10. Nauczycielom prowadzącym zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze z dziećmi i mło-dzieżą upośledzoną umysłowo w stopniu głębokim przysługuje dodatek w wysokości 20 % stawki godzinowej/ godziny ponadwymiarowej lub godziny doraźnego zastępstwa/ za każdą faktycznie przepracowaną w tym systemie godzinę nauczania.
§ 11. Nauczycielom prowadzącym zajęcia dydaktyczne i wychowawcze w klasach specjalnych oraz prowadzenie nauczania indywidualnego dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego przysługuje dodatek w wysokości 10 % stawki godzinowej /godziny ponadwymiarowej lub godziny doraźnego zastępstwa/ za każdą faktycznie przepracowaną w tym systemie godzinę nauczania.
§ 12. Dodatki za warunki pracy wypłaca się co miesiąc z dołu za te zajęcia, które faktycznie zostały zrealizowane.
Dział III. szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
§ 13. 1. Nauczycielowi realizujacemu tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na zasadach określonych w art. 35 karty nauczyciela przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.
2. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.
3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w § 2 uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin (czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę).
§ 14. 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje:
1) za dni w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania i kończenia zajęć w środku tygodnia;
2) za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy;
2. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, traktuje się jak godziny faktycznie przepracowane, w szczególności w związku z:
1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów;
2) wyjazdem dzieci na wycieczki lub imprezy;
3) chorobą dziecka nauczanego indywidualnie trwającą nie dłużej niż tydzień;
4) udziałem w szkoleniach akceptowanych przez dyrektora szkoły;
5) udziałem dzieci w rekolekcjach;
6) sprawdzianami w szkole podstawowej i egzaminami gimnazjalnymi.
3. W sytuacjach przewidzianych w § 14 ust.2 pkt. 1, 2, 3, 5 dyrektor szkoły może zobowiązać nauczycieli do wykonywania innych czynności wynikających z potrzeb szkoły.
§ 15. 1. Ustalając wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają, dni usprawiedliwionej nieobecnosci w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, zajęcia rozpoczynają się kończą w środku tygodnia, za podstawę ustalenia oliczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1 gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy dzień ustawowo wolny od pracy.
2. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, wynika z sumy przepracowanych godzin w poszczególnych dniach tygodnia pomniejszonej o obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin wyliczony na zasadach określonych w ust.1.
3. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w tygodniu o którym mowa w ust. 2 nie może być większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
4. Tygodniowy obowiazkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli realizyjących w ramach stosunku pracy obowiazki określone o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, ustala się proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
5. Tygodniową liczbę godzin zajęć, októrych mowa w ust. 4, zaokragla się w górę do pełnych godzin od conajmniej 0,5 godziny
6. Godziny realizowane powyżej ustalonego zgodnie z ust. 4 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć stanowią godziny ponadwymiarowe.
7. Sposób ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, o których mowa w ust. 4 oraz liczby godzin ponadwymiarowych ilustrują poniższe przykłady:
1) Nauczyciel realizuje łącznie 22 godziny, w tym: 9 godzin biologii i 13 godzin w świetlicy: 9/18 + 13/26 = 1 etat. 22 godziny = 1 etat - pensum dla nauczyciela wynosi 22 godziny i nie ma godzin ponadwymiarowych.
2) Nauczyciel realizuje łącznie 25 godzin, w tym: 15 godzin historii i 10 godzin w świetlicy: 15/18 + 10/26 = 1,22 etatu. 25 godzin = 1,22 etatu - to 1 etat = 20,49 godzin, zaokraglając 1 etat = 20 godzin i 5 godzin realizowane jest w ramach godzin ponadwymiarowych.
3) Nauczyciel realizuje łącznie 27 godzin, w tym: 10 godzin matematyki, 5 godzin w świetlicy i 12 godzin w biblotece: 10/18 + 5/26 + 12/30 = 1,15 etatu. 27 godzin = 1,15 etatu - to 1 etat = 23,48 godzin, zaokraglając 1 etat = 23 godzin i 4 godziny realizowane jest w ramach godzin ponadwymiarowych.
§ 16. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, może zrealizować godziny ponadwymiarowe w wymiarze nie przekraczającym 4 godzin tygodniowo.
§ 17. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy realizują zorganizowane zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze zaplanowane z dyrektorem i odpowiednio udokumentowane i nie otrzymują za ten dzień innego dnia wolnego, przysługuje odrębne wynagrodzenie za efektywnie przepracowane godziny ponadwymiarowe, nie więcej jednak niż za 4 godziny.
§ 18. 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela.
2. Doraźne zastępstwa dyrektor przydziela nauczycielom, a gdy jest to niemożliwe sam prowadzi godziny doraźnych zastępstw.
3. Nauczyciel jest zobowiązany prowadzić godziny doraźnych zastępstw przydzielonych przez dyrektora szkoły.
§ 19. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się miesięcznie z dołu.
Dział IV. wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
§ 20. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy uzależniony od stanu rodzinnego, zwany dalej "dodatkiem", wypłacany co miesiąc w wysokości:
1. przy 1 osobie w rodzinie - 15 zł;
2. przy 2 osobach w rodzinie - 20 zł;
3. przy 3 osobach w rodzinie - 25 zł;
4. przy 4 i wiecej osobach w rodzinie - 30 zł.
§ 21. 1. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie z nim zamieszkujących i będących na jego utrzymaniu:
1) małżonka;
2) rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela;
3) dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia, oraz studiujących - do 25 roku życia;
4) dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodów.
2. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, o których mowa w ust. 1, nauczyciel otrzymujący dodatek jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, a dyrektor szkoły otrzymujący dodatek - wójta. W przypadku nie powiadomienia dyrektora szkoły lub wójta o zmianie liczby członków rodziny, nienależnie pobrane przez nauczyciela świadczenie podlega zwrotowi.
3. Nauczycielowi i jego małżonkowi zamieszkującemu z nim stale, będącemu także nauczycielem, przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w ust. 1. Małżonkowie wspólnie wskazują pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.
4. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.
5. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany przez wskazanego przez niego pracodawcę.
§ 22. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:
1. niewykonywania pracy, za które przysługuje wynagrodzenie;
2. pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego;
3. odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku gdy z nauczycielem powołanym do służby wojskowej zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta została zawarta;
4. korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.
§ 23. 1. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela (dyrektora szkoły) lub na wspólny wniosek nauczycieli będących współmałżonkami.
2. Dodatek nauczycielowi przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi szkoły - wójt.
3. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożony został wniosek o jego przyznanie.
Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Czyżyński
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-04-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe