Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/188/09 Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 30 grudnia 2009r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:
1) zwiększyć o kwotę 110.149 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:
1) zwiększyć o kwotę 110.149 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) plan dochodów ogółem 13.592.092 zł
2) plan wydatków ogółem 15.758.540 zł.
3) źródło pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 2.166.448 zł stanowią:
a) planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe w kwocie 2.036.448 zł
b) wolne środki w kwocie 130.000 zł.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Irena Wysocka


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIX/188/09
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 30 grudnia 2009r.


ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK
Klasyfikacja budżetowa Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie
Dział Rozdział Paragraf
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 44.197
01095 Pozostała działalność 44.197
2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 44.197
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 10.400
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 10.400
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10.400
758 RÓŻNE ROZLICZENIA 17.500
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 17.500
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 17.500
852 POMOC SPOŁECZNA 38.052
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 38.052
2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 38.052
Razem 110.149


Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr XXIX/188/09
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 30 grudnia 2009 r.


ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK
Klasyfikacja budżetowa WYSZCZEGÓLNIENIE Zmniejszenia Zwiększenia
Dział Rozdział Paragraf
010 ROLNICTWI I ŁOWIECTWO 44.197
01095 Pozostała działalność 44.197
4300 Zakup usług pozostałych 866
4430 Różne opłaty i składki 43.331
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 12.654
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 12.654
4300 Zakup usług pozostałych 8.000
4430 Różne opłaty i składki 4.654
852 POMOC SPOŁECZNA 38.052
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 38.052
3110 Świadczenia społeczne 38.052
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1.246
85395 Pozostała działalność 1.246
4300 Zakup usług pozostałych 1.246
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 14.000
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 14.000
4300 Zakup usług pozostałych 14.000
Razem 110.149
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-05-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe