reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/192/09 Rady Gminy Zawady

z dnia 28 grudnia 2009r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zawady na rok 2010


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zm.), art.121 ust.4, ust.5 i ust.9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Dz.U. Nr 157, poz.1240)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 14.632.226 zł, z tego:
- bieżące w wysokości 8.836,764 zł,
- majątkowe w wysokości 5.795.462 zł, zgodnie z zapisami § 13 Uchwały.
§ 2. § 2 Wydatki budżetu gminy w wysokości 15.693.536 zł, z tego :
- bieżące w wysokości 8.695.265 zł,
- majątkowe w wysokości 6.998.271 zł, zgodnie z zapisami § 14 Uchwały.
§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 35.000 zł,
2) celową w wysokości - 14.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z zakresu zarządzania kryzysowego.
§ 4. Brak treści
1) Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 
2) zadania inwestycyjne w 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 1a.
3) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 5.593.126 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 
§ 5. Brak treści
1) deficyt budżetu gminy w wysokości 1.061.310zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1. zaciąganych kredytów w kwocie - 1.061.310 zł,
§ 6. łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.822.620 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 761.310 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.061.310 zł;
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 761.310 zł.
§ 8. Brak treści
1. Ustala się dochody w kwocie 29.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 99.443 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 38.000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 9. Brak treści
1. Wyodrebnia się w budżecie kwotę 190.606 do dyspozycji sołectw:
1. Cibory Gałeckie: 8.517 zł,
2. Cibory-Chrzczony, Cibory Marki, Cibory-Krupy: 6.851 zł,
3. Cibory-Witki: 5.208 zł,
4. Cibory Kołaczki: 5.138 zł,
5. Góra Strękowa: 5.624 zł,
6. Konopki Klimki: 6.504 zł,
7. Konopki Pokrzywnica: 9.767 zł,
8. Krzewo-Plebanki: 5.231 zł,
9. Kurpiki: 6.202 zł,
10. Łaś Toczyłowo: 9.929 zł,
11. Maliszewo-Łynki: 6.805 zł,
12. Maliszewo-Perkusy: 7.777 zł,
13. Nowe Chlebiotki: 8.425 zł,
14. Nowe Grabowo: 6.504 zł,
15. Nowe Krzewo: 6.392 zł,
16. Rudniki: 8.055 zł,
17. Stare Grabowo: 6.504 zł,
18. Stare Krzewo: 6.018 zł,
19. Strękowa Góra: 8.124 zł,
20. Targonie Krytuły: 6.758 zł,
21. Targonie Wielkie: 9.628 zł,
22. Targonie Wity: 7.268 zł
23. Wieczorki, Stare Chlebiotki: 6.388 zł,
24. Zawady Borysówka: 6.967 zł,
25. Zawady Stare: 12.175 zł,
26. Zawady Kolonia: 7.846 zł.
§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 11. Brak treści
1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 2.768 zł.
2) wydatki - 8.300 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5 
§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań , określonych w § 7 Uchwały
2. zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 2. i nr 4 ,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku,
3. do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.,
4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
5. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 300.000 zł,
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 13. Określa się szczegółowy plan dochodów - tabela Nr 1 
§ 14. Określa się szczegółowy plan wydatków - tabela Nr 2 
§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego .
Przewodniczący Rady Gminy Zawady

Krzysztof Wądołowski
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXI/192/09
Rady Gminy Zawady
z dnia 28 grudnia 2009 r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2017
Załącznik nr 1a
do uchwały Nr XXXI/192/09
Rady Gminy Zawady
z dnia 28 grudnia 2009 r.
Zadania inwestycyjne w 2010 r.
Załącznik do uchwały Nr XXXI/192/09
Rady Gminy Zawady
z dnia 28 grudnia 2009 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2010 roku
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXI/192/09
Rady Gminy Zawady
z dnia 28 grudnia 2009 r.
Plan dochodów na 2010 rok
Dochody bieżące
1 2 3 4 6
020 Leśnictwo 3 000,00
02095 Pozostała działalność 3 000,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 000,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 500 000,00
40002 Dostarczanie wody 500 000,00
0830 Wpływy z usług 350 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 150 000,00
600 Transport i łączność 60 000,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 50 000,00
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 50 000,00
60016 Drogi publiczne gminne 10 000,00
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 10 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 139 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 139 000,00
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 5 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 130 000,00
0920 Pozostałe odsetki 2 000,00
710 Działalność usługowa 2 000,00
71035 Cmentarze 2 000,00
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2 000,00
750 Administracja publiczna 79 000,00
75011 Urzędy wojewódzkie 55 000,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 54 000,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 21 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 3 000,00
0830 Wpływy z usług 3 000,00
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 5 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 3 000,00
0830 Wpływy z usług 3 000,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 499,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 499,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 499,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 204 703,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 6 000,00
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 6 000,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 312 500,00
0310 Podatek od nieruchomości 290 000,00
0320 Podatek rolny 1 500,00
0330 Podatek leśny 13 000,00
0360 Podatek od spadków i darowizn 1 000,00
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 5 000,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 536 000,00
0310 Podatek od nieruchomości 176 000,00
0320 Podatek rolny 206 000,00
0330 Podatek leśny 95 000,00
0340 Podatek od środków transportowych 10 000,00
0360 Podatek od spadków i darowizn 4 000,00
0370 Opłata od posiadania psów 2 000,00
0430 Wpływy z opłaty targowej 6 000,00
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 35 000,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 54 000,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 21 000,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 29 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 4 000,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 296 203,00
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 289 703,00
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 6 500,00
758 Różne rozliczenia 4 009 197,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2 343 079,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 343 079,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 497 936,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 497 936,00
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 168 182,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 168 182,00
801 Oświata i wychowanie 22 000,00
80101 Szkoły podstawowe 22 000,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 22 000,00
852 Pomoc społeczna 1 071 000,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 956 000,00
0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2 000,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 954 000,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 2 000,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1 000,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 44 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 44 000,00
85216 Zasiłki stałe 26 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 26 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 43 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 43 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 000,00
90002 Gospodarka odpadami 2 000,00
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2 000,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi 4 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 740 365,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 926 865,00
2705 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 926 865,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 14 500,00
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 5 500,00
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 000,00
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 5 000,00
92195 Pozostała działalność 799 000,00
2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 799 000,00
Razem: 8 836 764,00
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXI/192/09
Rady Gminy Zawady
z dnia 28 grudnia 2009 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.
Lp. Treść Klasyfikacja
§
Kwota 2009 r.
1 2 3 4
Przychody ogółem: 1822620
1 Kredyty § 952 1822620
2 Pożyczki § 952
3 Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 903
4 Spłaty pożyczek udzielonych § 951
5 Prywatyzacja majątku jst § 944
6 Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957
7 Papiery wartościowe (obligacje) § 931
8 Inne źródła (wolne środki) § 955
Rozchody ogółem 761310
1 Spłaty kredytów § 992 761310
2 Spłaty pożyczek § 992
3 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 963
4 Udzielone pożyczki § 991
5 Lokaty § 994
6 Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982
7 Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXI/192/09
Rady Gminy Zawady
z dnia 28 grudnia 2009 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2010 roku
Dotacje
Dla jednostek sektora fin. publ. Dla jednostek spoza sektora fin. publ.
Lp Podmiot dotowany Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Lp Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedmiotowa
1. Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "EDUKATOR" - Publiczna Szkoła Podstawowa w Konopkach Pokrzywnicy 157 608,00 1.
2. Wychowanie Przedszkolne prowadzone przez Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym w Konopkach Pokrzywnicy 668,00 2.
3. Gminna Biblioteka Publiczna w Zawadach 162 700,00 3.
4. Powiat Białostocki 300 000,00 4.
5. Urząd Marszałkowski 436,00 5.
Razem 300 436,00 320 976,00 Razem 0,00 0,00 0,00
Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXXI/192/09
Rady Gminy Zawady
z dnia 28 grudnia 2009 r.
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok
Załącznik nr 5a
do uchwały Nr XXXI/192/09
Rady Gminy Zawady
z dnia 28 grudnia 2009 r.
Plan dochodów na 2010 rok
Dochody bieżące
1 2 3 4 6
020 Leśnictwo 3 000,00
02095 Pozostała działalność 3 000,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 000,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 500 000,00
40002 Dostarczanie wody 500 000,00
0830 Wpływy z usług 350 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 150 000,00
600 Transport i łączność 60 000,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 50 000,00
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 50 000,00
60016 Drogi publiczne gminne 10 000,00
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 10 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 139 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 139 000,00
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 5 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 130 000,00
0920 Pozostałe odsetki 2 000,00
710 Działalność usługowa 2 000,00
71035 Cmentarze 2 000,00
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2 000,00
750 Administracja publiczna 79 000,00
75011 Urzędy wojewódzkie 55 000,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 54 000,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 21 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 3 000,00
0830 Wpływy z usług 3 000,00
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 5 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 3 000,00
0830 Wpływy z usług 3 000,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 499,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 499,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 499,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 204 703,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 6 000,00
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 6 000,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 312 500,00
0310 Podatek od nieruchomości 290 000,00
0320 Podatek rolny 1 500,00
0330 Podatek leśny 13 000,00
0360 Podatek od spadków i darowizn 1 000,00
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 5 000,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 536 000,00
0310 Podatek od nieruchomości 176 000,00
0320 Podatek rolny 206 000,00
0330 Podatek leśny 95 000,00
0340 Podatek od środków transportowych 10 000,00
0360 Podatek od spadków i darowizn 4 000,00
0370 Opłata od posiadania psów 2 000,00
0430 Wpływy z opłaty targowej 6 000,00
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 35 000,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 54 000,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 21 000,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 29 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 4 000,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 296 203,00
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 289 703,00
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 6 500,00
758 Różne rozliczenia 4 009 197,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2 343 079,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 343 079,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 497 936,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 497 936,00
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 168 182,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 168 182,00
801 Oświata i wychowanie 22 000,00
80101 Szkoły podstawowe 22 000,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 22 000,00
852 Pomoc społeczna 1 071 000,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 956 000,00
0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2 000,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 954 000,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 2 000,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1 000,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 44 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 44 000,00
85216 Zasiłki stałe 26 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 26 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 43 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 43 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 000,00
90002 Gospodarka odpadami 2 000,00
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2 000,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi 4 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 740 365,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 926 865,00
2705 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 926 865,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 14 500,00
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 5 500,00
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 000,00
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 5 000,00
92195 Pozostała działalność 799 000,00
2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 799 000,00
Razem: 8 836 764,00
Dochody majątkowe
Dział Rozdział § Źródło dochodów Plan
1 2 3 4 6
700 Gospodarka mieszkaniowa 30 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 30 000,00
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 30 000,00
720 Informatyka 4 060 852,00
72095 Pozostała działalność 4 060 852,00
6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 4 060 852,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 704 610,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 704 610,00
6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 1 100 000,00
6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 604 610,00
Razem: 5 795 462,00
Ogółem: 14 632 226,00
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego
852 85212 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych) 1 000,00
RAZEM: 1 000, 00
Załącznik nr 5b
do uchwały Nr XXXI/192/09
Rady Gminy Zawady
z dnia 28 grudnia 2009 r.
Plan wydatków na 2010 rok
Rodzaj zadania: Porozumienie z AR
Dział Rozdział § Nazwa Plan Z tego
Wydatki
bieżące
z tego: Wydatki
majątkowe
z tego:
inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wydatki
jednostek
budżetowych,
z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
700 Gospodarka mieszkaniowa 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem: 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rodzaj zadania: Porozumienie z JST
Dział Rozdział § Nazwa Plan Z tego
Wydatki
bieżące
z tego: Wydatki
majątkowe
z tego:
inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wydatki
jednostek
budżetowych,
z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
600 Transport i łączność 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00
720 Informatyka 436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 436,00 436,00 0,00 0,00
72095 Pozostała działalność 436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 436,00 436,00 0,00 0,00
6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 436,00 436,00 0,00 0,00
Wydatki razem: 300 436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 436,00 300 436,00 0,00 0,00
Rodzaj zadania:Własne
010 Rolnictwo i łowiectwo 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01030 Izby rolnicze 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 185 303,00 185 303,00 184 603,00 102 100,00 82 503,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40002 Dostarczanie wody 185 303,00 185 303,00 184 603,00 102 100,00 82 503,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 81 000,00 81 000,00 81 000,00 81 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 200,00 4 200,00 4 200,00 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 500,00 13 500,00 13 500,00 13 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 3 400,00 3 400,00 3 400,00 3 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 500,00 23 500,00 23 500,00 0,00 23 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 32 000,00 32 000,00 32 000,00 0,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 24 000,00 24 000,00 24 000,00 0,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 003,00 3 003,00 3 003,00 0,00 3 003,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
600 Transport i łączność 157 995,00 157 995,00 157 995,00 0,00 157 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60016 Drogi publiczne gminne 107 995,00 107 995,00 107 995,00 0,00 107 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 102 995,00 102 995,00 102 995,00 0,00 102 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
710 Działalność usługowa 28 000,00 28 000,00 28 000,00 11 000,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 26 000,00 26 000,00 26 000,00 11 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71035 Cmentarze 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
720 Informatyka 4 809 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 809 486,00 4 809 486,00 4 809 486,00 0,00
72095 Pozostała działalność 4 809 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 809 486,00 4 809 486,00 4 809 486,00 0,00
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 060 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 060 852,00 4 060 852,00 4 060 852,00 0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 748 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 748 634,00 748 634,00 748 634,00 0,00
750 Administracja publiczna 1 455 288,00 1 455 288,00 1 402 288,00 865 549,00 536 739,00 0,00 53 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 54 000,00 54 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 52 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 52 000,00 52 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 360 288,00 1 360 288,00 1 359 288,00 865 549,00 493 739,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 640 000,00 640 000,00 640 000,00 640 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 54 000,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 115 549,00 115 549,00 115 549,00 115 549,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 135 000,00 135 000,00 135 000,00 0,00 135 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 19 000,00 19 000,00 19 000,00 0,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 161 724,00 161 724,00 161 724,00 0,00 161 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 21 000,00 21 000,00 21 000,00 0,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 38 000,00 38 000,00 38 000,00 0,00 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 17 000,00 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 015,00 15 015,00 15 015,00 0,00 15 015,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 23 000,00 23 000,00 23 000,00 0,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75095 Pozostała działalność 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 96 302,00 96 302,00 95 802,00 66 800,00 29 002,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 96 302,00 96 302,00 95 802,00 66 800,00 29 002,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 200,00 4 200,00 4 200,00 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 600,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 002,00 2 002,00 2 002,00 0,00 2 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 68 000,00 68 000,00 68 000,00 25 000,00 43 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 68 000,00 68 000,00 68 000,00 25 000,00 43 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
757 Obsługa długu publicznego 155 000,00 155 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 155 000,00 155 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 155 000,00 155 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758 Różne rozliczenia 49 000,00 49 000,00 49 000,00 0,00 49 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 49 000,00 49 000,00 49 000,00 0,00 49 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4810 Rezerwy 49 000,00 49 000,00 49 000,00 0,00 49 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801 Oświata i wychowanie 2 583 876,00 2 583 876,00 2 293 100,00 1 744 700,00 548 400,00 158 276,00 132 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80101 Szkoły podstawowe 1 192 208,00 1 192 208,00 974 600,00 720 000,00 254 600,00 157 608,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 157 608,00 157 608,00 0,00 0,00 0,00 157 608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 130 000,00 130 000,00 130 000,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37 600,00 37 600,00 37 600,00 0,00 37 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 60 900,00 60 900,00 57 400,00 57 400,00 0,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 300,00 7 300,00 7 300,00 7 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 600,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80104 Przedszkola 668,00 668,00 0,00 0,00 0,00 668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 668,00 668,00 0,00 0,00 0,00 668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80110 Gimnazja 846 300,00 846 300,00 780 300,00 716 000,00 64 300,00 0,00 66 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 66 000,00 66 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31 300,00 31 300,00 31 300,00 0,00 31 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 392 000,00 392 000,00 389 000,00 191 000,00 198 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 160 000,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 140 000,00 140 000,00 140 000,00 0,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80195 Pozostała działalność 81 800,00 81 800,00 81 800,00 60 300,00 21 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 300,00 9 300,00 9 300,00 9 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
851 Ochrona zdrowia 202 443,00 202 443,00 170 443,00 5 000,00 165 443,00 0,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85153 Zwalczanie narkomanii 38 000,00 38 000,00 34 000,00 5 000,00 29 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 128 443,00 128 443,00 100 443,00 0,00 100 443,00 0,00 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 44 736,00 44 736,00 44 736,00 0,00 44 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 35 707,00 35 707,00 35 707,00 0,00 35 707,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85195 Pozostała działalność 36 000,00 36 000,00 36 000,00 0,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 000,00 23 000,00 23 000,00 0,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852 Pomoc społeczna 258 500,00 258 500,00 105 500,00 90 000,00 15 500,00 0,00 153 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85202 Domy pomocy społecznej 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 65 000,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 65 000,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85215 Dodatki mieszkaniowe 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85216 Zasiłki stałe 26 000,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 26 000,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 43 000,00 43 000,00 43 000,00 41 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31 400,00 31 400,00 31 400,00 31 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 600,00 2 600,00 2 600,00 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85295 Pozostała działalność 66 500,00 66 500,00 56 500,00 43 000,00 13 500,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32 000,00 32 000,00 32 000,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 5 500,00 5 500,00 5 500,00 0,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 38 700,00 38 700,00 33 900,00 33 900,00 0,00 0,00 4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85401 Świetlice szkolne 38 700,00 38 700,00 33 900,00 33 900,00 0,00 0,00 4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 800,00 4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 900,00 900,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 222 608,00 145 608,00 145 608,00 51 608,00 94 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 000,00 77 000,00 77 000,00 0,00
90002 Gospodarka odpadami 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi 87 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 000,00 77 000,00 77 000,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 77 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 000,00 77 000,00 77 000,00 0,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4260 Zakup energii 67 000,00 67 000,00 67 000,00 0,00 67 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90095 Pozostała działalność 57 608,00 57 608,00 57 608,00 51 608,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 608,00 10 608,00 10 608,00 10 608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 065 100,00 2 253 751,00 121 201,00 18 200,00 103 001,00 162 700,00 0,00 1 969 850,00 0,00 0,00 1 811 349,00 1 811 349,00 711 349,00 0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 1 029 850,00 1 029 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 029 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4015 Wynagrodzenia osobowe pracowników 96 600,00 96 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4016 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 660,00 9 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4115 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 500,00 18 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4116 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 850,00 1 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4125 Składki na Fundusz Pracy 2 400,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4126 Składki na Fundusz Pracy 240,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4175 Wynagrodzenia bezosobowe 213 000,00 213 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4176 Wynagrodzenia bezosobowe 21 300,00 21 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4215 Zakup materiałów i wyposażenia 234 565,00 234 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4216 Zakup materiałów i wyposażenia 28 457,00 28 457,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 457,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4275 Zakup usług remontowych 38 000,00 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4276 Zakup usług remontowych 3 800,00 3 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4305 Zakup usług pozostałych 206 600,00 206 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4306 Zakup usług pozostałych 25 958,00 25 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4365 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 3 550,00 3 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4366 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 355,00 355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4415 Podróże służbowe krajowe 113 650,00 113 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4416 Podróże służbowe krajowe 11 365,00 11 365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 932 550,00 121 201,00 121 201,00 18 200,00 103 001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 811 349,00 1 811 349,00 711 349,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 500,00 12 500,00 12 500,00 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 200,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 93 000,00 93 000,00 93 000,00 0,00 93 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 001,00 1 001,00 1 001,00 0,00 1 001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00 1 100 000,00 0,00 0,00
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 604 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 604 610,00 604 610,00 604 610,00 0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 106 739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106 739,00 106 739,00 106 739,00 0,00
92116 Biblioteki 162 700,00 162 700,00 0,00 0,00 0,00 162 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 162 700,00 162 700,00 0,00 0,00 0,00 162 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92195 Pozostała działalność 940 000,00 940 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 940 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 78 540,00 78 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13 860,00 13 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 695,00 14 695,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 695,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 593,00 2 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4128 Składki na Fundusz Pracy 1 924,00 1 924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4129 Składki na Fundusz Pracy 340,00 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4178 Wynagrodzenia bezosobowe 305 133,00 305 133,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305 133,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 60 770,00 60 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4218 Zakup materiałów i wyposażenia 92 525,00 92 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 17 380,00 17 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4268 Zakup energii 4 913,00 4 913,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 913,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4269 Zakup energii 867,00 867,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 867,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4308 Zakup usług pozostałych 147 294,00 147 294,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147 294,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4309 Zakup usług pozostałych 22 094,00 22 094,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 094,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4418 Podróże służbowe krajowe 153 976,00 153 976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153 976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4419 Podróże służbowe krajowe 23 096,00 23 096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem: 14 381 601,00 7 683 766,00 4 861 440,00 3 013 857,00 1 847 583,00 320 976,00 376 500,00 1 969 850,00 0,00 155 000,00 6 697 835,00 6 697 835,00 5 597 835,00 0,00
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

FC NIKMARK

Agencja Marketingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama