reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/175/10 Rady Gminy Janów

z dnia 26 sierpnia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 , z 2005r. Nr 72, poz. 1141 i Nr 175, poz. 1457 iz 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 , z 2007r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 , poz. 1218 , z 2008r Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 , z 2009 Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230 i Nr 106, poz.675) oraz art. 211, art. 212 , art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 96, poz.620 ) Rada Gminy Janów postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 uchwały, w tym:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 18 779, w tym:

1)na zadania bieżące- 18 779 zł

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 129 215 zł , w tym:

1)na zadania bieżące - 129 215 zł

- w tym na zadania zlecone- 1 000 zł

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 110 436 zł, w tym:

1)na zadania bieżące - 78 536 zł

- w tym na zadania zlecone -1 000 zł

2)na zadania majątkowe - 31 900 zł

§ 2. Zmienia się załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Janów w sprawie budżetu na 2010 rok dotyczący zadań inwestycyjnych na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Janów w sprawie budżetu na 2010 rok dotyczący przychodów i rozchodów budżetu w 2010 roku- zgodnie z załącznikiem Nr 3 niniejszej uchwały,

§ 4. Zmienia się załącznik Nr 7 do uchwały Rady Gminy Janów w sprawie budżetu na 2010 rok dotyczący prognozy kwoty długu i spłat na rok 2010 i na lata następne - zgodnie z załącznikiem Nr 4 niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Budżet po zmianach wynosi:

1)plan dochodów budżetu gminy - 15 239 325 z tego:

- bieżące w wysokości - 11 677 526 zł

- majątkowe w wysokości - 3 561 799 zł

2)plan wydatków budżetu gminy - 16 092 849 zł , z tego:

- bieżące w wysokości - 10 151 716 zł

- majątkowe w wysokości - 5 941 133 zł

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 853 524 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 853 524 zł.

§ 6. Objaśnienia do zmian w budżecie Gminy Janów na 2010 rok stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Stanisław Bakun


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/175/10
Rady Gminy Janów
z dnia 26 sierpnia 2010 r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/175/10
Rady Gminy Janów
z dnia 26 sierpnia 2010 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Janów w sprawie budżetu na 2010 rok

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

w złotych

Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2010
(8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

Wpłaty mieszkańców

inne źródła *

pożyczkikredyty

1

2

3

5

6

7

8

9

10

12

1

010

01010

Odprowadzenie wody na ul.Browarnej- poprawa istniejącego odprowadzenia

25 000

25 000

25 000

0

0

0

Urząd Gminy Janów

2

600

60014

Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie gminy Janów - etap I
(Przebudowa drogi powiatowej Nr 1308B na odcinku Białousy-Teolin-Sitawka-Janów i drogi gminnej Nr 103903B Sitawka- droga powiatowa Nr 1312B)

6 519 602

2 748 493

92 711

0

1 655 782
1 000 000

0

Urząd Gminy Janów

3

600

60016

Wykonanie chodnikaoraznawierzchni bitumicznej w m.Białousy

222 336

222 336

222 336

0

0

0

Urząd Gminy Janów

4

600

60016

Wykonanie miejsc postojowych przy cmentarzu w Janowie

123 362

123 362

123 362

0

0

0

Urząd Gminy Janów

5

600

60016

Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Białostockiejw Janowie

38 000

38 000

38 000

0

0

0

Urząd Gminy Janów

6

600

60016

Wykonanienawierzchni bitumicznej na drodze gminnej w m. Jasionowa Dolina

91 395

91 395

91 395

0

0

0

Urząd Gminy Janów

7

600

60016

Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze Janów - Nowy Janów

263 661

263 661

263 661

0

0

0

Urząd Gminy Janów

8

700

70005

Remont przystanku PKS w Janowie

150 000

150 000

150 000

0

0

0

Urząd Gminy Janów

9

700

70005

Remont budynku byłego GOZ-u na potrzeby Urzędu Gminy

600 500

572 515

572 515

0

0

0

Urząd Gminy Janów

10

700

70005

Termomodernizacja i remontbyłego budynkuUrzędu Gminy -dokumentacja

30 000

30 000

30 000

0

0

0

Urząd Gminy Janów

11

750

75023

Wyposażenie budynku Urzędu Gminy

131 013

131 013

131 013

0

0

0

UrządGminy Janów

12

900

90001

Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków

3 923 334

797 099

452 099

345 000

* 1 271 965

0

Urząd Gminy Janów

13

900

90015

Modernizacja oświetlenia ulicznego

455 100

455 100

455 100

0

0

0

Urząd Gminy Janów

Ogółem

12 573 303

5 647 974

2 647 192

345 000

3 927 747

0

X

* 1 271 965 -środki zostaną ujęte do budżetupo otrzymaniu decyzji przez organ dotujący


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/175/10
Rady Gminy Janów
z dnia 26 sierpnia 2010 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Janów w sprawie budżetu gminy na 2010 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota
2010 r.

1

2

3

4

Przychody ogółem:

1 240 022

1.

Kredyty

§ 952

1 240 022

2.

Pożyczki

§ 952

0

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

0

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

0

5.

Prywatyzacja majątku jst

§ 944

0

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

0

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

0

8.

Inne źródła (wolne środki)

§ 955

0

Rozchody ogółem:

386 498

1.

Spłaty kredytów

§ 992

386 498

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

0

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

0

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

0

5.

Lokaty

§ 994

0

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

0

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/175/10
Rady Gminy Janów
z dnia 26 sierpnia 2010 r.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/175/10
Rady Gminy Janów
z dnia 26 sierpnia 2010 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie Gminy Janów na rok 2010

1. Plan dochodów budżetowych na 2010 rok przedstawiony w załączniku nr 1 niniejszej uchwały został zmieniony następująco:

1)zadania własne:

- w dziale 750 - Administracja Publiczna - zwiększono dochody z pochodzące ze sprzedaży książki o gminie Janów, oraz wpływy z różnych opłat

- w dziale 756 - "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" - zwiększa się plan dochodów w związku ze zwiększeniem wpłat za wydanie koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych

- w dziale 852 - Pomoc Społeczna - zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaną dotacją na dożywianie,

2. Plan wydatków budżetowych na 2010 rok przedstawiony w załączniku nr 1 niniejszej uchwały został zmieniony następująco:

1)zadania własne;

- w dziale 600- Transport i łączność -w ramach wydatków bieżących - zmniejszono środki na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowane na prace związane z przekwalifikowaniem dróg lokalnych na drogi gminne oraz dokonano przesunięcia między paragrafami -zmniejszono wydatki na remonty dróg, a zwiększono na zakup usług pozostałych

- w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono na zakup materiałów,

- w dziale 750 - Administracja publiczna - zwiększono wydatki na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy , zmniejszono natomiast na wynagrodzenia za prace publiczne i interwencyjne.

- w dziale 801- Oświata i Wychowanie - zwiększono wydatki dotyczące wkładu własnego budżetu na realizację programu "Wesoła Szkoła" oraz w rozdziale - Dowożenie uczniów do szkół - zwiększono na wypłatę umów-zleceń,.

- w dziale 851- Ochrona zdrowia - zwiększono wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi - na zakup materiałów.

- dziale 852 - Pomoc Społeczna- zwiększono środki na zadania własne - za pobyt w DPS, środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz środki na dożywianie,

- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększono wydatki na zakup podręczników dla uczniów oraz zwiększono wydatki na wypłatę stypendium- dofinansowanie zadania ze środków budżetu gminy.

- w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - W ramach wydatków majątkowych zmniejszono środki na inwestycję modernizacji oświetlenia ulicznego, natomiast w ramach wydatków bieżących - wprowadzono wydatek dotyczący składki dla związku komunalnego "Biebrza".

- w dziale 926- Kultura fizyczna i sport - zmniejszono środki na utrzymanie Hali Sportowej dotyczące wynagrodzenia wraz z pochodnymi za osoby zatrudnione za pośrednictwem Biura Pracy.

2)zadania zlecone:

- w dziale 852 - Pomoc Społeczna - przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Lis

doradca podatkowy, partner w Andersen Tax & Legal, Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama