Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIV/176/10 Rady Gminy Szumowo z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1999 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 48,poz.327; Nr138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 roku Nr 180, poz. 1111; Nr 223 poz. 1458, z 2009 roku Nr 52, poz. 420; Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 141, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675/ oraz art. 211, art. 212, art. 214,art. 216,art. 217,art. 220,art. 221 art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240/ uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 339 756 zł oraz zmniejsza o kwotę 209 755 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 113 135 zł. oraz zwiększa o kwotę 243 136 zł. zgodnie z złącznikiem Nr 2.

3. Po dokonanych zmianach:

1) plan dochodów wynosi 13 451 464 zł, w tym:

a) dochody bieżące - 13 214 444 zł,

b) dochody majątkowe - 237 020 zł,

c) w tym w działach, w których dokonano zmian:

- 600 - 5 200 zł,

- 700 - 228 146 zł,

- 750 - 87 365 zł,

- 751 - 35 886 zł,

- 756 - 6 742 246 zł,

- 758 - 4 338 562 zł,

- 801 - 111 574 zł,

- 852 - 1 348 400 zł,

- 900 - 271 500 zł;

2) plan wydatków wynosi 13 133 464 zł, w tym:

a) wydatki bieżące- 11 570 069 zł,

b) wydatki majątkowe - 1 563 395 zł,

c) w działach, w których dokonano zmian:

- 010 - 339 668 zł,

- 600 - 1 689 900 zł,

- 710 - 45 600 zł,

- 750-- 2 112 916 zł,

- 751 - 35 886 zł,

- 754 - 346 500 zł,

- 801 - 5 421 417 zł,

- 851 - 64 000 zł,

- 852 - 1 513 180 zł,

- 900 - 415 200 zł.

§ 2. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 rok oraz środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Eugeniusz Nowacki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/176/10
Rady Gminy Szumowo
z dnia 30 września 2010 r.
Zalacznik1.doc

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 339 756 zł oraz zmniejsza o kwotę 209755 zł.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/176/10
Rady Gminy Szumowo
z dnia 30 września 2010 r.
Zalacznik2.doc

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 113 135 zł i zwiększa o kwotę 243 136 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/176/10
Rady Gminy Szumowo
z dnia 30 września 2010 r.
Zalacznik3.doc

Zadania inwestycyjne w 2010 roku.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-10-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe