Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLV/190/10 Rady Gminy Trzcianne

z dnia 9 listopada 2010r.

w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Trzciannem

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 lit. H, art.39 ust. 4, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214 poz.1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.z 2009 r. Nr 175, poz.1362, Nr 202, poz.1551, Nr 157 poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz.1378, Nr 65 poz.554, oraz z 2010 r. Nr 28 poz.146, Nr 40, poz. 229) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Trzciannem stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIX/87/04 Rady Gminy Trzcianne z dnia 19 października 2004 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Trzciannem (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 163, poz. 2171), zmienionej uchwałą Nr XXII/112/05 z dnia 16 lutego 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 46, poz. 635), uchwałą Nr XXVIII/139/05 z dnia 3 listopada 2005 roku (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 247, poz. 2744), uchwałą Nr XX/80/08 z dnia 16 września 2008 roku (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2009 roku Nr 8, poz. 69) oraz uchwałą Nr XXXI/126/09 z dnia 25 września 2009 roku (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 200, poz. 2204).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcianne.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Klepadło

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/190/10
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 9 listopada 2010 r.
Zalacznik1.doc

Statut GOPS

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe