Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr II/15/10 Rady Gminy Czyżew - Osada

z dnia 21 grudnia 2010r.

w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Czyżew

Tekst pierwotny

Na podstawie art.13 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz. 123; z 2002r. Nr 41, poz. 364; z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081; z 2004r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598; z 2005r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111; z 2006r. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2009r. Nr 62, poz. 504) oraz w związku § 2 pkt 4 i § 4 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta (Dz.U. z 2010r. Nr 138, poz. 929)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Bibliotece Publicznej Gminy Czyżew stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVII/77/2000 Rady Gminy Czyżew-Osada z dnia 4 listopada 2000r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Czyżew-Osada (zm: Nr XIX/89/2000 z dnia 28 grudnia 2000r., Nr XXXI/192/06 z dnia 9 marca 2006r. Nr XXV/134/09z dnia 17 lutego 2009 r.).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czyżew-Osada.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą od dnia 1 stycznia 2011r.

Przewodniczący Rady Gminy


Witold Sienicki


Załącznik do Uchwały Nr II/15/10
Rady Gminy Czyżew - Osada
z dnia 21 grudnia 2010 r.

STATUT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY CZYŻEW

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Biblioteka Publiczna Gminy Czyżew zwana dalej Biblioteką jest samorządową instytucją kultury działającą na podstawie :

1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.),

2) ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z z późn. zm.),

3) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

5) ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).

§ 2. Biblioteka jest instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej.

§ 3. Siedziba Biblioteki mieści się w Czyżewie przy ul. Polnej 5B, a terenem jej działania jest obszar Gminy Czyżew.

§ 4. 1.Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Biblioteki sprawuje Burmistrz Czyżewa.

2.Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje i pomocy fachowej udziela Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.

§ 5. 1.Biblioteka jest wpisana do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora.

2.Biblioteka używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu.

Rozdział 2.
Cele i zadania biblioteki

§ 6. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.

§ 7. Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:

1) gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,

2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz ludzi niepełnosprawnych,

3) prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych i innych bibliotek,

4) popularyzacja książki i czytelnictwa,

5) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,

6) udzielanie bibliotekom zakładowym i szkolnym pomocy fachowej,

7) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

§ 8. Biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb środowiska Gminy Czyżew.

Rozdział 3.
Organy biblioteki i jej organizacja

§ 9. 1.Działalnością Biblioteki kieruje Kierownik, który reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

2.Kierownika powołuje i odwołuje Burmistrz Czyżewa.

§ 10. 1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz obsługi.

2.W miarę potrzeb w Bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin związanych z działalnością Biblioteki.

1) 3.Pracowników zatrudnia, zwalnia i awansuje Kierownik Biblioteki.

§ 11. 1.Kierownik i pracownicy Biblioteki powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje, określone w Rozporządzeniu Ministra kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji (Dz. U. z 1999r. Nr 41, poz. 419)

2.Wynagrodzenia pracowników Biblioteki ustalane są na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawnych.

§ 12. Biblioteka prowadzi wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, filie biblioteczne, może prowadzić punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych, uwzględniając szczególnie potrzeby czytelnicze dzieci, młodzieży, ludzi starszych i osób niepełnosprawnych.

§ 13. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych ustala Kierownik w regulaminie organizacyjnym.

§ 14. Przy Bibliotece i jej filiach mogą działać Koła Przyjaciół Biblioteki, powołane na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa biblioteki

§ 15. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 16. Biblioteka finansowana jest z dotacji organizatora, a także z dochodów własnych oraz innych źródeł określonych przepisami prawa.

§ 17. Biblioteka prowadzi sprawozdawczość GUS.

§ 18. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy sporządzony przez Kierownika.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 19. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

Przewodniczący Rady Gminy


Witold Sienicki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-01-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe