reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/14/10 Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 141, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) w związku z art. 30 ust. 6 i ust 6a oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Dz. U. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 1103, Nr 176, poz. 1238 i Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572 i Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Nauki z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181; z 2006 r. Nr 43 poz. 293; z 2007 r. Nr 56, poz. 372; z 2008 r. Nr 42, poz. 257; z 2009 r. Nr 52, poz. 422 i Nr 222, poz. 1755 oraz z 2010 r. Nr 131, poz. 885) Rada Miejska w Augustowie po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się na 2011 rok regulamin określający wynagrodzenie nauczycieli stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXVI/234/09 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Augustowie


Joanna Lisek


Załącznik do Uchwały Nr III/14/10
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 30 grudnia 2010 r.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI

Dział I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Do obliczenia średniej wynagrodzeń nauczycieli, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, przyjmuje się osoby zatrudnione w pełnym i niepełnym wymiarze godzin.

2. Liczba osób przyjęta do obliczeń jest sumą liczby osób zatrudnionych na pełny etat i etatów przeliczeniowych wynikających z zatrudnienia osób w niepełnym wymiarze zajęć.

§ 2. Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz tabelę zaszeregowania dla nauczycieli określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Nauki z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli i ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia.zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.).

§ 3. Regulamin określa wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Miasto Augustów.

Dział II.
DODATEK MOTYWACYJNY

§ 4. Dodatki motywacyjne przyznaje z własnej inicjatywy lub na wniosek przedłożony przez osoby wymienione w § 7:

1) Burmistrz - dyrektorom szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Augustów.

2) Dyrektor szkoły lub placówki - zatrudnionym nauczycielom.

§ 5. Dodatki motywacyjne są przyznawane na okres jednego semestru szkolnego.

§ 6. 1. Dodatki motywacyjne mogą być przyznawane w wysokości do 30% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.

2. Ogólna kwota przyznawanych dodatków motywacyjnych dla nauczycieli w ciągu roku w danej szkole / placówce wynosi 3,5 % rocznego wynagrodzenia zasadniczego oraz musi się mieścić w rocznym planie środków w tej szkole / placówce .

3. Ogólna kwota dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek, w wysokości 20% rocznego wynagrodzenia zasadniczego dyrektorów zostaje zabezpieczona w rezerwie oświatowej i nie obciąża budżetu szkoły / placówki .

4. Wysokość środków finansowych na dodatki motywacyjne określone w zapisie § 6 ust. 2 ustala Rada Miejska w uchwale budżetowej.

§ 7. Z umotywowanym wnioskiem o przyznanie dodatku motywacyjnego mogą wystąpić:

1) bezpośrednio zainteresowany nauczyciel,

2) związki zawodowe działające w szkole / placówce .

§ 8. Prawo do dodatku motywacyjnego mają wszyscy nauczyciele niezależnie od formy lub wymiaru zatrudnienia.

§ 9. Dodatek w wysokości do 5 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mogą otrzymać nauczyciele, którzy bez zastrzeżeń wykonują swoje obowiązki i wyróżniają się:

1) w zakresie pracy dydaktycznej:

a) dostosowują treści nauczania do poziomu możliwości ucznia,

b) osiągają wysokie wyniki w pracy z uczniem zdolnym,

c) prowadzą nieodpłatnie dodatkowe zajęcia z uczniami mającymi trudności w nauce i sprawiającymi problemy wychowawcze,

d) przygotowują uczniów do konkursów i olimpiad przedmiotowych oraz zawodów sportowych,

2) w zakresie pracy opiekuńczo - wychowawczej:

a) są organizatorami lub współorganizatorami wycieczek, biwaków, zielonej szkoły, uroczystości i imprez szkolnych, zawodów sportowych i rekreacyjnych,

b) organizują pomoc i opiekę uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej,

c) umiejętnie i skutecznie organizują współpracę z rodzicami,

3) w zakresie organizacji pracy:

a) przyczyniają się do wzbogacenia pracowni w środki dydaktyczne,

b) dbają o wystrój i estetykę klasopracowni,

c) podnoszą swoje kwalifikacje.

§ 10. Dodatek motywacyjny w wysokości do 10 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mogą otrzymać nauczyciele, którzy otrzymali wyróżniającą ocenę pracy, spełniają warunki wymienione w § 9, a ponadto wyróżniają się :

1) w zakresie pracy dydaktycznej :

a) mają udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniem zdolnym,

b) przygotowują uczniów do konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu województwa,

c) stosują w procesie dydaktycznym nowoczesne i skuteczne metody pracy,

d) współpracują z Okręgową Komisją Egzaminacyjną,

2) w zakresie pracy opiekuńczo - wychowawczej :

a) są inicjatorami i organizatorami uroczystości szkolnych i środowiskowych,

b) podejmują efektywne działania w celu pomocy uczniom ze środowisk zdemoralizowanych i zagrożonych demoralizacją,

c) opiekują się organizacjami młodzieżowymi działającymi na terenie szkoły.

3) w zakresie organizacji pracy :

a) podnoszą swoje kwalifikacje poprzez ukończenie studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych podwyższających kwalifikacje lub uprawniających do nauczania drugiego przedmiotu,

b) wyróżniają się szczególnym zaangażowaniem w pracy społecznej na rzecz szkoły i lokalnego środowiska.

c) pełnią dodatkowe funkcje wynikające z organizacji pracy szkoły.

§ 11. Dodatek w wysokości do 20 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mogą otrzymać nauczyciele, którzy spełniają warunki wymienione w § 9 i 10, a ponadto wyróżniają się :

1) w zakresie pracy dydaktycznej :

a) mają laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych, zawodów sportowych na szczeblu centralnym,

b) w realizacji procesu dydaktycznego stosują innowacje pedagogiczne, programy autorskie i upowszechniają w formie publikacji efekty swojej pracy,

2) w zakresie pracy opiekuńczo - wychowawczej :

a) są inicjatorami i współorganizatorami wymiany międzynarodowej dzieci i młodzieży,

b) propagują osiągnięcia szkoły, miasta na forum regionalnym i centralnym,

3) w zakresie organizacji pracy :

a) biorą udział w pracach komisji egzaminacyjnych, ośrodków doskonalenia nauczycieli,

b) uczestniczą w realizacji zadań wynikających z przystąpienia do programów edukacyjnych Unii Europejskiej, dotyczących integracji młodzieży i kadry pedagogicznej.

§ 12. Dodatek w wysokości do 30 % mogą otrzymać dyrektorzy szkół / placówek, którzy bez zastrzeżeń wypełniają swoje obowiązki, a ponadto wyróżniają się:

1) prowadzeniem perspektywicznej polityki kadrowej,

2) podnoszeniem swoich kwalifikacji w zakresie organizacji i zarządzania oraz nadzoru pedagogicznego,

3) najwyższą oceną pracy,

4) umiejętnym wykorzystaniem ewaluacji pracy szkoły / placówki w planowaniu jej rozwoju,

5) uzyskiwaniem przez szkoły wysokich lokat w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych,

6) uzyskiwaniem przez uczniów wysokich wyników sprawdzianów i egzaminów gimnazjalnych,

7) kształtowaniem właściwych postaw wychowawczo-patriotycznych z aktywnym uczestnictwem w uroczystościach o charakterze społecznym, regionalnym i narodowym,

8) wysoką kulturą osobistą,

9) troską o wizerunek szkoły i godnym reprezentowaniem jej na zewnątrz,

10) sprawną organizacją i zarządzaniem placówką,

11) prowadzeniem polityki finansowej szkoły / placówki ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania dodatkowych środków na jej rozwój,

12) troską o estetykę otoczenia szkoły / placówki,

13) inspirowaniem nauczycieli do działalności innowacyjnej,

14) inicjowaniem działań w zakresie organizacji i udziału w konkursach i imprezach o charakterze ponadszkolnym,

15) wysokimi efektami własnej pracy dydaktyczno-wychowawczej

§ 13. Nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkole / placówce dodatek motywacyjny w wysokości do 20 % przyznaje dyrektor z uwzględnieniem warunków przyjętych w § 12.

§ 14. Warunki określone w §§ 9, 10, 11, które umożliwiają przyznanie dodatku uważa się za spełnione przez nauczyciela w szkole / placówce na określonym stanowisku w takim zakresie w jakim istnieje obiektywna możliwość ich realizacji.

§ 15. Dodatek motywacyjny do 30 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mogą otrzymać nauczyciele i wicedyrektorzy spełniający warunki określone w § § 9, 10, 11 i 13, którzy tworzą programy autorskie lub którym dodatkowe zadania nie wymienione w regulaminie zlecił dyrektor szkoły / placówki lub organ prowadzący.

§ 16. Dodatki motywacyjne wypłaca się miesięcznie z góry.

Dział III.
DODATEK FUNKCYJNY

§ 17. Do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono:

1) stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły / placówki albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły /placówki.

2) wychowawstwo klasy, oddziału przedszkolnego.

3) sprawowanie funkcji:

a) doradcy metodycznego

b) opiekuna stażu.

§ 18. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole / placówce przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w tabeli dodatków funkcyjnych.

§ 19. Nauczycielowi przysługuje dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy lub oddziału przedszkolnego w wysokości 100 zł.

§ 20. Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji doradcy metodycznego przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 60 zł.

§ 21. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono obowiązki opiekuna stażu przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 50 zł.

2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu , w którym nauczycielowi powierzono funkcję opiekuna stażu.

3. Dodatek nie przysługuje w okresie przerwania stażu przez nauczyciela odbywającego ten staż od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym staż przerwano.

§ 22. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska lub funkcji, a jeżeli powierzenie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

2. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania - z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

3. Dodatek nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych powodów obowiązków, do których jest przypisany ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

4. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły / placówki przysługuje wicedyrektorowi od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po 3 miesiącach zastępstwa.

§ 23. 1. Dodatki funkcyjne dyrektorom szkół i placówek przyznaje Burmistrz Miasta Augustowa zgodnie z załączoną tabelą.

2. Dodatek funkcyjny dla dyrektora szkoły przyznaje się za:

1) warunki organizacyjne, m.in.: liczbę oddziałów, zmianowość, liczbę budynków, w których funkcjonuje szkoła;

2) efektywność funkcjonowania szkoły, m.in.: racjonalne i efektywne gospodarowanie środkami finansowymi, prawidłowo prowadzoną politykę kadrową, umiejętne pozyskiwanie środków w ramach działalności gospodarczej szkoły, dokumentacji szkolnej ( arkusze ocen, protokoły egzaminów, dzienniki lekcyjne) i kadrowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, przestrzeganie przepisów bhp na terenie szkoły;

3) wyniki w nauczaniu i wychowaniu, m.in.: wyniki klasyfikacji rocznej, wyniki egzaminów, osiągnięcia w olimpiadach, konkursach, zawodach.

TABELA DODATKÓW FUNKCYJNYCH

Pełniona funkcja

Miesięcznie w złotych

od

do

Przedszkola

Dyrektor przedszkola do 5 oddziałów

350

700

Dyrektor przedszkola powyżej 5 oddziałów

400

800

Wicedyrektor przedszkola

200

400

Szkoły wszystkich typów

Dyrektor szkoły do 12 oddziałów

400

800

Dyrektor szkoły od 13 do 24 oddziałów

500

1 000

Dyrektor szkoły liczącej od 25 do 36 oddziałów

600

1 200

Dyrektor szkoły liczącej powyżej 36 oddziałów

700

1 400

Wicedyrektor szkoły

350

700

Kierownik świetlicy

200

350

3. Dodatki funkcyjne wicedyrektorom oraz innym osobom uprawnionym przewidzianym w statucie szkoły i projektach organizacyjnych przyznaje dyrektor szkoły / placówki.

§ 24. Dodatki funkcyjne, o których mowa w § 18, 19, 20, 21 wypłaca się miesięcznie z góry.

§ 25. W razie zbiegu prawa do kilku dodatków funkcyjnych nauczycielowi przysługuje prawo do wszystkich dodatków.

Dział IV.
DODATKI ZA WARUNKI PRACY

§ 26. Nauczycielom pracującym w trudnych lub uciążliwych warunkach przysługuje dodatek za warunki pracy.

§ 27. Dodatek za warunki pracy jest przyznawany w formie dodatku:

1) za trudne warunki pracy,

2) za uciążliwe warunki pracy.

§ 28. Dodatek za warunki pracy nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze.

§ 29. Dodatek za trudne warunki pracy otrzymują nauczyciele :

1) za prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego w wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego,

2) za prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkołach (klasach) przysposabiających do pracy w wysokości 5 % wynagrodzenia zasadniczego.

§ 30. 1. Dodatek za uciążliwe warunki pracy otrzymują nauczyciele za prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkołach (klasach) i placówkach przysposabiających do pracy zawodowej i indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego z dziećmi i młodzieżą, których stan zdrowia z powodów stanów chorobowych, o których mowa w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162 z póżn. zm.), uzasadnia konieczność sprawowania stałej opieki lub udzielania pomocy, oraz prowadzonych z dziećmi i młodzieżą powyżej 16 roku życia, u których wystąpiło naruszenie sprawności organizmu z przyczyn, o których mowa w § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz.1328z późn. zm.).

2. Wysokość dodatku za pracę w warunkach uciążliwych wynosi 15% wynagrodzenia zasadniczego.

§ 31. Dodatki za warunki pracy przysługują za faktycznie przepracowane w takich warunkach godziny.

§ 32. 1. Wysokość dodatku za warunki pracy ustala dla nauczyciela - dyrektor, a dla dyrektora - burmistrz .

2. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu w ostatnim dniu roboczym miesiąca .

Dział V.
SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBLICZANIA WYNAGRODZENIA ZA GODZINY PONADWYMIAROWE ORAZ ZA GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW

§ 33. Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązującego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

§ 34. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnych zastępstw ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkami za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych odbywa się w takich warunkach) przez miesięczną liczbę godzin obowiązującego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.

§ 35. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w § 34 uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć poniżej 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

§ 36. 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, których nauczyciel nie mógł ich zrealizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, w szczególności w związku z:

1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów,

2) wyjazdem dzieci na wycieczki lub na imprezy,

3) chorobą dziecka nauczanego indywidualnie, trwającą nie dłużej niż tydzień,

4) rekolekcjami,

5) uzgodnionym z dyrektorem udziałem nauczyciela w różnych formach doskonalenia i dokształcania zawodowego,

- traktuje się jak godziny faktycznie przepracowane.

2. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 ustawy - Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru ( lub o 1/4 jeżeli dla nauczyciela ustalono 4-dniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednakże większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

§ 37. 1. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy realizowali zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, a nie otrzymali za ten dzień innego dnia wolnego, przysługuje odrębne wynagrodzenie za każdą godzinę pracy obliczane jak za godzinę ponadwymiarową.

2. Nauczycielom, którzy zgodnie z organizacją pracy szkoły realizowali zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze w niedzielę przysługuje z tego tytułu w ciągu dwóch następnych tygodni inny dzień wolny, w którym liczba godzin jest zbliżona do liczby godzin przepracowanych w dniu wolnym od pracy.

§ 38. Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw przysługuje w przypadku faktycznego ich przepracowania.

§ 39. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu w ostatnim dniu roboczym miesiąca.

Dział VI.
NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD

§ 40. Nagrody przyznawane są z funduszu nagród utworzonego na podstawie art. 49 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( tekst jednolity Dz. U. Nr 97 z 2006 r. poz. 674 z późn. zm. ) z tym, że:

1. 80 % środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora

2. 20 % środków funduszu przeznacza się na nagrody Burmistrza.

§ 41. Nagrody mogą być przyznawane nauczycielom po przepracowaniu przynajmniej 1 roku w danej szkole lub placówce.

§ 42. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody burmistrza miasta występuje:

1) dyrektor szkoły lub placówki dla nauczyciela zatrudnionego w szkole lub placówce, po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną.

2) kierownik Wydziału Edukacji dla dyrektora szkoły lub placówki.

3) zakładowe organizacje związkowe dla nauczyciela będącego członkiem tego związku.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 składa się do dnia 30 września każdego roku. W przypadku nagród na zakończenie roku szkolnego do 15 maja, w innych przypadkach na 30 dni przed datą wręczenia.

3. Wnioski o przyznanie nagrody powinny zawierać następujące dane kandydata do nagrody:

1) imię i nazwisko,

2) datę urodzenia,

3) informcję o wykształceniu, stopniu awansu zawodowego,

4) staż pracy pedagogicznej

5) nazwę szkoły,

6) zajmowane stanowisko,

7) otrzymane dotychczas nagrody,

8) ocenę pracy pedagogicznej

9) uzasadnienie, w którym należy zamieścić informacje o dorobku zawodowym i osiągnięciach w ostatnich latach, po otrzymaniu ostatniej nagrody.

§ 43. 1. Nauczyciel szkoły, placówki niezależnie od przyznanej mu w ciągu roku szkolnego nagrody dyrektora może otrzymać nagrodę burmistrza miasta.

2. Nagroda dyrektora szkoły, placówki nie może być wyższa od nagrody burmistrza miasta.

§ 44. 1. Nagroda może być przyznana nauczycielowi, który posiada najwyższą ocenę pracy pedagogicznej lub przed upływem roku otrzymał pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu oraz spełnia odpowiednio co najmniej pięć z następujących kryteriów:

1) W zakresie pracy dydaktyczno - wychowawczej:

a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach przeprowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne;

b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowywania autorskich programów i publikacji;

c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone zakwalifikowaniem się uczniów do konkursów i olimpiad przedmiotowych oraz zawodów sportowych i artystycznych szczebla ponadszkolnego;

d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami mającymi problemy w nauce;

e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe;

f) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe;

g) prowadzi znaczącą działalność w klasie, szkole lub placówce przez organizowanie wycieczek, udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych i imprezach kulturalnych;

h) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami.

2) W zakresie pracy opiekuńczej:

a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom, będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych;

b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży w szczególności palenia tytoniu, alkoholizmu i narkomanii;

c) organizuje współpracę z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży;

d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub placówki, rozwija formy współdziałania szkoły lub placówki z rodzicami;

e) sprawuje opiekę nad organizacjami szkolnymi.

3) W zakresie działalności pozaszkolnej i doskonalenia własnego warsztatu pracy:

a) bierze udział w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego;

b) udziela aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie;

c) kieruje zespołem samokształceniowym lub jest aktywnym jego członkiem;

d) prowadzi lekcje koleżeńskie;

e) opracowuje przykładowe materiały metodyczne.

2. Nagroda może być przyznana dyrektorom szkół i placówek , którzy również uzyskują znaczące efekty w zakresie:

1) dobrej organizacji pracy szkoły,

2) umiejętnego gospodarowania środkami finansowymi,

3) dbałości o bazę szkolną,

4) inicjowania różnorodnych działań rady pedagogicznej służących podnoszeniu jakości pracy szkoły, placówki,

5) osiągania przez szkołę, placówkę dobrych wyników nauczania i wychowania oraz licznego udziału uczniów w konkursach, olimpiadach i zawodach międzyszkolnych, regionalnych i krajowych,

6) współpracy ze środowiskiem szkoły, placówki,

7) pozyskiwania sponsorów świadczących usługi materialne na rzecz szkoły, placówki,

8) rozwijania aktywności społecznej uczniów poprzez organizowanie współpracy ze szkołami z terenu innych miejscowości krajów Unii Europejskiej,

9) udziału w programach edukacyjnych Unii Europejskiej.

§ 45. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda burmistrza, otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się w jego teczce akt osobowych.

§ 46. Burmistrz może z własnej inicjatywy przyznać nagrodę nauczycielowi, o którym mowa w § 44. W tym przypadku wniosek nie podlega opiniowaniu.

§ 47. Wysokość nagrody jest corocznie ustalana przez burmistrza miasta przy procedurze tworzenia budżetu na kolejny rok budżetowy.

Dział VII.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 48. Zmiany w regulaminie wprowadza się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

§ 49. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze zajęć poszczególne składniki wynagrodzenia przysługują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zajęć, z wyjątkiem dodatku funkcyjnego za wychowawstwo klasy w szkole, który przysługuje w pełnej wysokości bez względu na wymiar zajęć.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Piskorski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama