Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/40/2011 Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 22 lutego 2011r.

w sprawie nadania statutu sołectwu Hermany

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, uchwala się:
STATUT SOŁECTWA HERMANY
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Mieszkańcy sołectwa stanowią jego wspólnotę lokalną.
§ 2. Sołectwo stanowi jednostkę pomocniczą Gminy Tykocin dla wykonywania jej zadań.
§ 3. Sołectwo nie posiada osobowości prawnej.
§ 4. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);
2) Statutu Gminy Tykocin uchwalonego uchwałą Nr III/19/03 z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu gminy (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 23, poz. 568);
3) niniejszego Statutu.
§ 5. Teren działania Sołectwa obejmuje wieś Hermany.
II. ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA
§ 6. 1. Organami Sołectwa są:
1) zebranie wiejskie;
2) sołtys, którego działalność wspomaga rada sołecka.
§ 7. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata.
§ 8. 1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym Sołectwa.
2. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa.
3. Sołtys reprezentuje Sołectwo na zewnątrz.
4. Rada Sołecka jest pomocniczym organem opiniodawczo - doradczym.
§ 9. 1. Do zakresu działania Sołectwa należą wszystkie sprawy publiczne Sołectwa niezastrzeżone ustawami i statutem gminy na rzecz organów gminy, organów administracji rządowej i innych podmiotów, a w szczególności:
1) współudział w wykonywaniu zadań gminy;
2) inicjatywa i organizowanie aktywności mieszkańców dla załatwiania miejscowych potrzeb w zakresie:
a) socjalno- bytowych, kulturalnych, zdrowotnych,
b) sportu, rekreacji i wypoczynku,
c) porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
d) ochrony środowiska.
3) kształtowanie zasad współżycia społecznego;
4) sprawowanie kontroli społecznej dotyczącej spraw publicznych o znaczeniu miejscowym;
5) opiniowanie projektów uchwał rady gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa lub w innych sprawach, w jakich o taką opinię wystąpi Rada Miejska;
6) występowanie do Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw publicznych Sołectwa lub jego części, których załatwienie wykracza poza możliwości Sołectwa;
7) organizowanie przez mieszkańców Sołectwa wspólnych prac społecznie użytecznych.
2. Sołectwo nie prowadzi samodzielnej gospodarki finansowej.
3. W zakresie zwykłego zarządu Sołectwo zarządza przyznanym mu mieniem komunalnym, w tym:
a) załatwia bieżące sprawy związane z eksploatacją mienia;
b) zapewnia utrzymanie mienia w stanie nie pogorszonym.
4. Rada Miejska może określić wysokość środków finansowych przeznaczonych w danym roku do dyspozycji Sołectwa.
§ 10. Zadania Sołectwa realizowane są poprzez:
1) podejmowanie uchwał przez zebranie wiejskie i wyrażanie opinii w sprawach należących do zakresu działania Sołectwa;
2) współpracę z radnymi z terenu Sołectwa;
3) występowanie z wnioskami do organów Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa;
4) współuczestnictwo w organizowaniu przez organy Gminy konsultacji z mieszkańcami.
III. ZEBRANIE WIEJSKIE
§ 11. 1. Do kompetencji zebrania wiejskiego należy:
1) wybór i odwołanie sołtysa, rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków;
2) opiniowanie spraw istotnych dla Sołectwa i jego mieszkańców;
3) opiniowanie w części dotyczącej Sołectwa przedstawionych do konsultacji projektów uchwał Rady Miejskiej;
4) wnioskowanie do Rady Miejskiej o ujęcie zadań do planu budżetu gminy w zakresie dotyczącym Sołectwa;
2. Uchwały, opinie, wnioski zebrania wiejskiego sołtys przekazuje Burmistrzowi w ciągu 7 dni.
§ 12. W zebraniu wiejskim biorą udział mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.
§ 13. 1. Zebranie wiejskie zwoływane jest przez sołtysa z własnej inicjatywy lub na wniosek:
1) co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu;
2) Burmistrza;
3) Rady Miejskiej.
2. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb.
3. Termin i miejsce zebrania podaje sołtys do publicznej wiadomości w sposób przyjęty w Sołectwie, na co najmniej 3 dni przed zebraniem.
4. Zawiadomienie o zebraniu powinno zawierać informację na czyj wniosek zebranie jest zwołane, dokładne określenie daty, godziny i miejsca zebrania oraz proponowany porządek obrad.
§ 14. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim prawidłowo powiadomieni, tzn. zgodnie z wymogami statutu bez względu na ilość uczestniczących w nim mieszkańców.
§ 15. 1. Zebraniu wiejskiemu przewodniczy sołtys.
2. Zebranie może wybrać innego przewodniczącego obrad.
§ 16. 1. Uchwały na zebraniu zapadają zwykłą większością głosów.
2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny z zastrzeżeniem § 23 i § 28
§ 17. Brak treści
1. Z każdego zebrania wiejskiego sporządza się protokół, który powinien zawierać:
1) datę i miejsce odbywania się zebrania;
2) liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu, stwierdzenie jego prawomocności;
3) wybór przewodniczącego zebrania;
4) nazwiska zaproszonych na zebranie osób z podaniem funkcji przez nich pełnionych;
5) zatwierdzony porządek obrad;
6) sformułowanie zgłaszanych i uchwalanych wniosków,
7) przyjęte na zebraniu uchwały, opinie;
8) podpis przewodniczącego zebrania wiejskiego i protokolanta.
2. Po odbyciu zebrania wiejskiego protokół powinien być dostarczony burmistrzowi w terminie 7 dni.
IV. SOŁTYS I RADA SOŁECKA
§ 18. 1. Do kompetencji i obowiązków sołtysa należy:
1) reprezentowanie Sołectwa w sprawach publicznych;
2) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego;
3) pełnienie funkcji gospodarza Sołectwa załatwiającego jego codzienne sprawy;
4) przekazywanie Burmistrzowi uchwał i opinii zebrania wiejskiego;
5) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb Sołectwa, jego mieszkańców i podejmowanie interwencji w tym zakresie;
6) wykonywanie innych zadań z mocy odrębnych przepisów, między innymi z zakresu obronności, ochrony pożarowej, inkasa niektórych podatków i opłat, zapobiegania klęskom żywiołowym i usuwania ich skutków;
7) zwoływanie posiedzeń zebrania wiejskiego i rady sołeckiej;
8) udział w sesjach Rady Miejskiej;
9) uczestnictwo w naradach zwoływanych okresowo przez Burmistrza.
2. W czasie nieobecności sołtysa spowodowanej chorobą, dłuższym wyjazdem bądź innymi okolicznościami obowiązki pełnienia jego urzędu przejmuje rada sołecka.
§ 19. 1. Przy wykonywaniu swoich zadań sołtys współdziała z radą sołecką.
2. Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb.
3. Rada sołecka składa się z 2 członków i sołtysa jako przewodniczącego.
§ 20. Do zadań i kompetencji rady sołeckiej należy:
1) współudział w przygotowaniu zebrań wiejskich i sporządzeniu projektów uchwał, opinii, wniosków;
2) organizowanie wykonania uchwał zebrania wiejskiego i kontrola ich wykonania;
3) inicjowanie czynów społecznych;
4) organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych i kulturalnych;
V. TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ
§ 21. Wybory sołtysa i rady sołeckiej zarządza Burmistrz tak, aby mogły się one odbyć nie później, niż w ciągu 6 miesięcy od upływu kadencji.
§ 22. Brak treści
1. Zebranie wiejskie, które ma dokonać wyboru sołtysa i rady sołeckiej zwołuje Burmistrz ustalając miejsce, dzień i godzinę zebrania.
2. Dla zachowania ważności wyborów niezbędna jest obecność co najmniej 1/10 uprawnionych mieszkańców Sołectwa.
3. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano quorum określonego w ust. 2 wybory przeprowadza się w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych na zebraniu, tego samego dnia, po upływie 30 minut od godziny zwołania zebrania.
§ 23. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano quorum określonego w ust. 2 wybory przeprowadza się w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych na zebraniu, tego samego dnia, po upływie 30 minut od godziny zwołania zebrania.
1. Wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.
2. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osób, wybranych spośród uczestników zebrania, która wybiera spośród siebie przewodniczącego komisji.
3. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady sołeckiej.
4. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów;
2) przeprowadzenie głosowania tajnego;
3) ustalenie wyników głosowania;
4) ogłoszenie wyników wyborów;
5) sporządzenie i podpisanie protokołów o wynikach wyborów.
5. Wybory odbywają się spośród nieograniczonej liczby kandydatów, których może zgłaszać każdy stały mieszkaniec Sołectwa uczestniczący w zebraniu posiadający prawo wyborcze.
6. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
7. Komisja skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je.
8. Komisja skrutacyjna rozdaje karty do głosowania, które winny być ostemplowane pieczęcią Urzędu Miejskiego wraz z wpisanymi w porządku alfabetycznym nazwiskami kandydatów.
9. Komisja skrutacyjna przeprowadza w pierwszej kolejności wybory sołtysa i przyjmuje w tym celu zgłoszenia kandydatów.
10. W drugiej kolejności komisja skrutacyjna przeprowadza wybory członków rady sołeckiej.
§ 24. Za wybranych: sołtysa i członków rady sołeckiej uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
§ 25. Dokumenty z przeprowadzonych wyborów komisja przekazuje przewodniczącemu zebrania.
§ 26. Brak treści
1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska, utracili zaufanie mieszkańców Sołectwa.
2. Z wnioskiem o odwołanie może zwrócić się do zebrania wiejskiego również Burmistrz.
3. Wniosek o odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej winien być rozpatrzony na następnym zebraniu wiejskim zwołanym przez Burmistrza w terminie do 1 miesiąca.
§ 27. Uchwała o odwołaniu podejmowana jest w głosowaniu tajnym.
§ 28. 1. W przypadku odwołania lub rezygnacji sołtysa lub wszystkich członków rady sołeckiej Burmistrz w terminie do 1 miesiąca od daty odwołania lub rezygnacji sołtysa lub wszystkich członków rady sołeckiej zarządza ponowne wybory.
2. Wybory odbywają się według zasad określonych w niniejszym statucie.
3. Wybory uzupełniające poszczególnych członków rady sołeckiej przeprowadza zebranie wiejskie informując o tym Burmistrza.
§ 29. 1. Każdy mieszkaniec Sołectwa mający czynne prawo wyborcze może w ciągu 7 dni od dnia wyborów wnieść protest przeciwko wyborom, jeżeli naruszone zostały postanowienia statutu.
2. Protest rozpatruje Burmistrz w ciągu 7 dni od daty jego wniesienia i podejmuje decyzję o odrzuceniu protestu lub unieważnieniu wyborów.
3. W przypadku unieważnienia wyborów Burmistrz zarządza w ciągu 1 miesiąca od daty unieważnienia ponowne wybory na zasadach określonych w statucie.
VI. ZARZĄD MIENIEM I GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA
§ 30. Brak treści
1. Sołectwo zarządza przekazanym mu do użytkowania mieniem komunalnym oraz rozporządza dochodami z tego mienia w zakresie wynikającym ze zwykłego zarządu, a w szczególności:
1) załatwia bieżące sprawy związane z eksploatacją mienia,
2) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym przez dokonywanie niezbędnych napraw, konserwacji i remontów,
3) korzysta z mienia zgodnie z jego przeznaczeniem,
4) może wnioskować o oddanie w najem i dzierżawę obiekty, lokale i grunty na zasadach określonych przez Radę Miejską.
2. Sołectwo dysponuje przychodami z zarządzanego przez sołectwo mienia komunalnego.
3. Sołectwo przeznacza środki określone w ust. 2 niniejszego paragrafu na:
1) utrzymanie, konserwację i bieżące remonty mienia komunalnego,
2) finansowanie statutowej działalności Sołectwa,
3) dofinansowanie inicjatyw społecznych Sołectwa.
4. Gospodarka środkami finansowymi przekazanymi do dyspozycji sołectwa winna odbywać się zgodnie z zasadami gospodarności , legalności i celowości
VII. NADZÓR NAD ORGANAMI SOŁECTWA
§ 31. Brak treści
1. Rada Miejska kontroluje działalność organów Sołectwa poprzez Komisję Rewizyjną.
2. Księgowość dochodów i wydatków Sołectwa prowadzona jest przez Urząd Miejski.
§ 32. Brak treści
1. Nadzór nad działalnością organów Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem przez Burmistrza.
2. Kontrolę nad rachunkowością sołectwa sprawuje Skarbnik Gminy.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 33. Zmiany statutu wprowadza się w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
§ 34. Sołectwo posługuje się pieczęcią podłużną oraz pieczęcią imienną sołtysa.
§ 35. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 36. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-03-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe