Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/21/11 Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 17 marca 2011r.

w sprawie zamian w budżecie gminy na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę - 81.772 zł.

2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 62.887 zł, zwiększyć plan wydatków o kwotę - 401.790 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

3. Dokonać przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 4.669 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody ogółem - 19.999.983 zł,

- wydatki ogółem - 21.187.094 zł.

2. Deficyt budżetu w wysokości 1.187.111 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie - 1.187.111 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany wykazu zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Szepietowie Nr IV/12/11 z dnia 24 stycznia 2011 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 300.000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.187.111 zł;

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 828.287 zł;

4) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF zaciąganych w państwowych funduszach celowych na - w kwocie 856.602 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szepietowa.

§ 8. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Witold Moczydłowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/11
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 17 marca 2011 r.

Dochody i wydatki


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/21/11
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 17 marca 2011 r.

Tytuł


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/21/11
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 17 marca 2011 r.

Objaśnienia dokonanych zmian:

1. Zgodnie z ostateczną informacją Ministra Finansów kwota części oświatowej subwencji ogólnej wyniesie 5.057.151 zł i jest wyższa od poprzednio planowanej o 70.447 zł.

2. PUW zwiększył gminie dotację celową na realizację zadań własnych w dziale opieka społeczna o 1.000 zł na program dożywiania oraz dokonuje się korekty wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne o 844 zł.

3. W administracji wpłynęła dotacja w wysokości 10.325 zł na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej określonych w art.18, pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku.

4. W transporcie i łączności zwiększa się wydatki na remont skrzyżowań drogi Nr 66 z ul. Białostocką w Szepietowie i drogi Nr 66 z ul. Sienkiewicza w Szepietowie, drogi Nr 66 z drogą do miejscowości Włosty Olszanka oraz remont chodnika przy ul. Głównej w Szepietowie o 125.251 zł oraz zwiększa się wydatki inwestycyjne na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Krótkiej w Szepietowie o 3.075 zł.

5. Zwiększa się o 218.631 zł pomoc finansową dla Powiatu Wysokomazowieckiego na budowę dróg powiatowych.

6. W oświacie zwiększa się odpis na ZFŚS nauczycieli o 15.274 zł, w związku ze wzrostem kwot bazowych oraz dokonuje się korekty planów na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

7. W rolnictwie zwiększa się wydatki inwestycyjne o 19.406 zł na wykonanie dokumentacji kanalizacji w miejscowości Szepietowo Wawrzyńce.

8. Zwiększa się o 8.828 zł dotację na inwestycję dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie.

9. Zmniejsza się o 62.887 zł środki własne na budowę świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Łazach.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/21/11
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 17 marca 2011 r.

Zadania inwestycyjne na 2011 rok

Lp.

Dział

Rozdz.

§**

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł*

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

010

01010

605

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Szepietowa: Henryka Sienkiewicza, Wincentego Witosa, Krótka, Lipowa, Prusa, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Plac Słoneczny, Cicha, Sportowa oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szepietowo Janówka

1.533.084

1.533.084

152.102

552.695

A.
B.
C.

828.287

Urząd Miejski

2

010

01010

605

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szepietowo

2.000.000

2.000.000

119.512

A.
B.
C.600000

1.280.488

Urząd Miejski

3

010

01010

605

Wykonanie projektu kanalizacji w miejscowości Szepietowo Wawrzyńce(fundusz sołecki)

26.082

26.082

26.082

A.
B.
C.

Urząd Miejski

010

razem

3.559.166

4

600

60016

605

Przebudowa drogi gminnej Wojny Pogorzel

342.100

342.100

342.100

A.
B.
C.

Urząd Miejski

5

600

60016

605

Wykonanie dokumentacji na przebudowę ulic: B. Prusa, Plac Słoneczny, Wincentego Witosa, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Lipowej i Krótkiej w Szepietowie

20.775

20.775

20.775

A.
B.
C.

Urząd Miejski

6

600

60016

605

Budowa ulicy Piwnej w Szepietowie

446.000

446.000

446.000

A.
B.
C. …

Urząd Miejski

7

600

60016

605

Przebudowa drogi gminnej do wsi przez wieś Pułazie Wojdyły

300.000

300.000

300.000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

600

razem

1.108.875

8

754

75412

605

"Ochrona dziedzictwa naturalnego oraz bezpieczeństwa ludności poprzez zakup specjalistycznego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych.

1.202.440

1.202.440

180.366

A.
B.
C.

1.022.074

Urząd Miejski

754

razem

1.202.440

9

900

90002

605

Realizacja kompleksowego projektu z zakresu gospodarki odpadami w Gminie Szepietowo

622.215

622.215

99.555

A.
B.
C.

522.660

Urząd Miejski

900

razem

622.215

10

921

92109

605

Remont świetlicy w Dąbrowie Łazach

324 411

324.411

124.411

A.
B.
C. …

200.000

Urząd Miejski

921

razem

324.411

11

926

92601

605

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz parkingu w miejscowości Wojny Krupy

444.958

444.958

171.419

A.
B.
C.

273.539

Urząd Miejski

12

926

92601

605

Poprawa bazy sportowej na terenie gminy Szepietowo, we wsiach: Szepietowo Janówka, Wojny Pogorzel, Szepietowo Wawrzyńce, Dąbrowa Moczydły

92.884

92.884

36.593

A.
B.
C.

56.291

Urząd Miejski

13

926

92601

605

Dokumentacja na zagospodarowanie zbiornika wodnego dla potrzeb rekreacji wraz z boiskiem i drogą dojazdową we wsi Dąbrowa Dołęgi

10.000

10.000

10.000

A.
B.
C.

Urząd Miejski

14

926

92601

605

Dokumentacja na urządzenie terenów rekreacyjno-integracyjno-sportowych w miejscowości Wyliny Ruś

8.100

8.100

8.100

A.
B.
C.

Urząd Miejski

926

razem

555.942

Ogółem

7.373.049

7.373.049

2.037.015

552.695

A.
B.
C. 600000

4.183.339

x


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/21/11
Rady Miejskiej w Szepietowie
z dnia 17 marca 2011 r.

Tytuł

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

903

Przychody zaciągniętych pożyczek na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

828.287,00

0,00

827.287,00

951

Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych

183.877,00 zł

0,00

183.877,00

952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

1.256.602,00

218.631,00

1.475.233,00

955

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

100.000,00

38.500,00

138.500,00

Razem

2.368.766,00

257.131,00

2.625.897,00

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

963

Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

1.043.994,00

0,00

1.043.994,00

0,00

0,00

0,00

992

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

394.792,00

0,00

394.792,00

Razem

1.438.786,00

0,00

1.438.786,00

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-03-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe