Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 84/11/11 Zarządu Powiatu Augustowskiego

z dnia 30 marca 2011r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego za 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm. w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806,z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 29, poz. 142), art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726), Zarząd Powiatu w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego za 2010 rok składające się z następujących części, które stanowią załączniki do niniejszej uchwały:

Nr 1 - Wykonanie budżetu Powiatu Augustowskiego za 2010 r. - dochody Powiatu.

Nr 2 - Dochody budżetu Powiatu Augustowskiego za 2010 rok według źródeł.

Nr 3 - Wykonanie budżetu Powiatu Augustowskiego za 2010 r. - wydatki Powiatu.

Nr 4 -Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Augustowskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2010 rok.

Nr 5 -Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Augustowskiego związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień za 2010 rok.

Nr 6 - Wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2010 rok.

Nr 7 - Realizacja zadań inwestycyjnych w 2010 roku.

Nr 8 - Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Augustowskiego w 2010 roku.

Nr 9 - Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2010 roku.

Nr 10 -Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2010 roku.

Nr 11 -Wykonanie planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2010 roku.

Nr 12 - Wykonanie planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2010 rok.

Nr 13-Wykaz jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku dochodów.

Nr 14-Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w latach 2010 - 2011.

Nr 15 -Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją przez Powiat Augustowski zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2010 rok.

Nr 16 -Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego za 2010 rok.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu przedstawić Radzie Powiatu w Augustowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Augustowskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz Biutetynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Augustowie.

Przewodniczący Zarządu Powiatu w Augustowie


Franciszek Wiśniewski

Członkowie Zarządu Powiatu w Augustowie:

1. Jarosław Szlaszyński

2. Wiesław Jarmusik

3. Adam Medykiewicz

4. Andrzej Zarzecki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 84/11/11
Zarządu Powiatu Augustowskiego
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik2.xls

Zał. 1-15 do uchwały Nr 84/11/11 Zarządu Powiatu w Augustowie z dnia 30.03.2011 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 84/11/11
Zarządu Powiatu Augustowskiego
z dnia 30 marca 2011 r.
Zalacznik2.doc

Zał. 16 do uchw 84/11/11 Zarządu Powiatu w Augustowie z dnia 30.03.2011 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-05-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe