reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/50/2011 Rady Gminy Szypliszki

z dnia 27 czerwca 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz.U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku, Dz.U. nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Dz.U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Dz.U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Dz.U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 roku Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 roku Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 212 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 roku Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych - zgodnie z TABELĄ NR 1

- Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 4 400 zł

- Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 304 400 zł

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych - zgodnie z TABELĄ NR 2

- Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1 738 560zł

- Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 138 560 zł

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1)Plan dochodów ogółem 12 396 454 zł z tego:

- dochody bieżące 10 843 495zł

- dochody majątkowe 1 552 959 zł

2)Plan wydatków ogółem 13 034 233 zł z tego:

- na wydatki bieżące 10 800 733 zł

- na wydatki majątkowe 2 233 500 zł

§ 4. Ustala się transzę pożyczki (umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ) z dochodów budżetu Gminy w 2011 r. w wysokości 919.441 zł zaciągniętą w roku 2010 na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu unii Europejskiej na zadanie pod nazwą: "Budowa wodociągu na terenie miejscowości: Kaletnik, Dębowo, Polule, Słobódka, Żyrwiny, Romaniuki, Aleksandrówka, Zaboryszki").

a) Deficyt budżetu po uwzględnieniu ustaleń zawartych w § 4 niniejszej uchwały wyniesie 1.557.220 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budzetu w wysokości 1 940 000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 302 221 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 900 000 zł, w tym:

- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 300 000 zł

2)finansowanie planowanego deficytu - do kwoty 1 557 220 zł.

3)spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 342.780 zł

§ 7. Upoważnia się Wójta do:

1)zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6 uchwały

2).

a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3)dokonywania zmian w planie wydatków w rozdziałach i paragrafach w ramach działu

4)dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych , polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

5)przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6)przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

7)udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100 000 zł,

8)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 8. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2011 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 9. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2010 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 10. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Stanisław Gibowicz

Załącznik Nr Tabela Nr 1 do Uchwały Nr VIII/50/2011
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 27 czerwca 2011 r.
ZalacznikTabela Nr 1.pdf

Tabela nr 1

Załącznik Nr Tabela Nr 2 do Uchwały Nr VIII/50/2011
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 27 czerwca 2011 r.
ZalacznikTabela Nr 2.pdf

Tabela nr 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/50/2011
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 27 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.doc

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2011 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/50/2011
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 27 czerwca 2011 r.
Zalacznik2.doc

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2011

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/50/2011
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 27 czerwca 2011 r.
Zalacznik3.doc

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2011 roku


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/50/2011
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 27 czerwca 2011 r.

Objaśnienia zmian dokonywanych w budżecie gminy na 2011 rok

- Na podstawie pisma przesłanego przez Wydział Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku wprowadza się zmiany w planie dochodów - dotacji celowych w dziale 852 - pomoc społeczna: - zmniejsza się plan dotacji w rozdziale 85212 § 2010 o kwotę 1 400 zł - zwiększa się plan dotacji w rozdz. 85213 § 2010 o kwotę 1 400 zł. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 3 000 zł z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych, odsetek oraz wpłat za usługi. W związku z niewielkim zainteresowaniem nabyciem gruntów przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę Szypliszki zmniejsza się plan dochodów z tego tytułu o 303 000 złotych. Wprowadza się do realizacji inwestycję p.n. "Remont stacji wodociągowej we wsi Szypliszki" Wartość inwestycji to 1 509 600 złotych. Do czasu otrzymania środków pomocowych na dofinansowanie inwestycji postanawia się zaciągnąć kredyt umożliwiający terminowe opłacenie zobowiązań z tego tytułu. Na wniosek kierownika GOPS zwiększa się plan wydatków w dziele 852 - pomoc społeczna o kwotę 15 200 złotych na wypłatę zasiłków stałych( 14 000 zł ) i opłacenie składek zdrowotnych od zasiłków stałych ( 1 200 zł ), jako udział środków własnych w realizacji zadań. Na wniosek dyrektorów szkół dokonuje się zmian - przeniesień w ramach działu 801 - oświata i wychowanie na kwotę 2 160 złotych. Zmniejszeniu ulega plan wydatków w działach, gdzie środkki nie zostaną wykorzystane. Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na najpilniejsze potrzeby tak, aby zapewnić wlaściwą realizację zadań jednostki.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama