Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/71/11 Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 10 listopada 2011r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2008 r. Nr 116, poz. 730; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620) uchwala się co następuje:

§ 1.

W zakresie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych:

1) określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) określa się wzór deklaracji na podatek rolny stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;

4) określa się wzór na podatek leśny stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 3.

Traci moc uchwała NR X/63/07 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych i innych informacji podatkowych (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 271, poz. 2973, Nr 280, poz. 3552).

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Jan Duda

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/71/11
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 10 listopada 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/71/11
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 10 listopada 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/71/11
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 10 listopada 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Wzór deklaracji na podatek rolny

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/71/11
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 10 listopada 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Wzór na podatek leśny

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-11-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe