| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 145/XIII/11 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 21 grudnia 2011r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 i art. 258 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy polegających na:

1) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 5.609 zł. w tym dochody bieżące 5.609 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1;

2) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 5.609 zł. w tym wydatki bieżące 5.609 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2;

3) przeniesieniu planu wydatków w kwocie 36.651 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3;

4) dokonaniu zmiany "Wykazu zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2011 r." zgodnie z załącznikiem Nr 4;

5) objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 5;

6) po dokonanych zmianach:

- plan dochodów ogółem wynosi: 16.014.587 zł. w tym: dochody bieżące 12.593.572 zł. dochody majątkowe 3.421.015 zł.

- plan wydatków ogółem wynosi: 19.966.787 zł. w tym:

- wydatki bieżące 10.364.471 zł.

- wydatki majątkowe 9.602.316 zł.

- deficyt budżetowy ogółem wynosi: 3.952.200 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Leszek Antoni Brzozowski


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 145/XIII /11

Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 21 grudnia 2011 r.

Dochody - zwiększenia

w zł.

Dział

Rozdział

§

Kwota

Uwagi

758

75801

2920

5.609

Zadanie własne. Środki pochodzące z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Ogółem

5.609

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Antoni Brzozowski


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 145/XIII /11

Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 21 grudnia 2011 r.

Wydatki- zwiększenia

w zł.

Dział

Rozdział

§

Kwota

Uwagi

801

80101

4010

5.609

Zadanie własne. Wydatki bieżące przeznaczone na opłacenie składek ZUS dla nauczycieli w SP w Święcku Wielkim.

Ogółem

5.609

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Antoni Brzozowski


Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 145/XIII /11

Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 21 grudnia 2011 r.

wydatki - zmniejszenia (przeniesienia)

w zł.

Dział

Rozdział

§

Kwota

Uwagi

750

750

75011

75011

4110

4120

1.032

282

Zadanie zlecone. Zmniejszenie wydatków bieżących dotyczących utrzymania administracji rządowej

750

75011

4440

536

Zadanie własne. Zmniejszenie wydatków bieżących dotyczących utrzymania administracji rządowej

750

75022

4210

1.400

Zadanie własne. Zmniejszenie wydatków bieżących dotyczących utrzymania Rady Gminy.

750

75023

4010

6.191

Zadanie własne. Zmniejszenie wydatków bieżących dotyczących utrzymania administracji samorządowej.

750

75095

4300

302

Zadanie własne. Zmniejszenie wydatków bieżących dotyczących utrzymania budynku po byłej SP w Kalinowie-Czosnowie

751

751

75101

75101

4110

4370

1

16

Zadanie zlecone. Zmniejszenie wydatków bieżących dotyczących aktualizacji stałego rejestru wyborców

754

75412

6050

11.770

Zadanie własne. Zmniejszenie wydatków majątkowych dotyczących utrzymania OSP

801

801

801

801

801

801

801

801

80101

80101

80101

80103

80110

80110

80110

80110

4210

4260

4270

4300

4010

4260

4270

4300

1.800

400

2.800

1.200

1.983

120

500

1.000

Zadanie własne. Zmniejszenie wydatków bieżących dotyczących utrzymania szkół.

852

852

85212

85212

3110

4440

403

205

Zadanie zlecone. Zmniejszenie wydatków bieżących dotyczących świadczeń rodzinnych.

852

852

85219

85228

4440

4300

726

774

Zadanie własne. Zmniejszenie wydatków bieżących dotyczący utrzymania GOPS i opłat za pobyt podopiecznych w DPS

853

853

853

853

85395

85395

85395

85395

4117

4119

4127

4129

2.441

281

438

50

Zmniejszenie wydatków z bieżących zadań własnych dotyczących projektu Nr WND-POKL 09.01.01-20-124/10 pt. "Dobry start to szansa na lepsze jutro" finansowanego z udziałem środków europejskich

Ogółem

36.651

wydatki - zwiększenia (przeniesienia)

w zł.

Dział

Rozdział

§

Kwota

Uwagi

750

75011

4010

1.314

Zwiększenie wydatków bieżących z zadań zleconych dotyczących utrzymania administracji rządowej

750

75022

3030

1.400

Zwiększenie wydatków bieżących z zadań własnych dotyczących utrzymania Rady Gminy

750

75023

4440

6.727

Zwiększenie wydatków bieżących z zadań własnych dotyczących utrzymania administracji samorządowej

750

75095

4110

302

Zwiększenie wydatków bieżących z zadań własnych dotyczących utrzymania budynku po byłej SP w Kalinowie-Czosnowie

751

75101

4120

17

Zwiększenie wydatków bieżących z zadań zleconych dotyczących aktualizacji stałego rejestru wyborców

754

75412

6060

11.770

Zwiększenie wydatków majątkowych z zadań własnych dotyczących utrzymania jednostek OSP

801

801

801

801

801

801

801

80101

80101

80101

80101

80103

80110

80110

4010

4170

4210

4300

4010

4210

4350

3.683

700

2.800

400

600

1.500

120

Zwiększenie wydatków bieżących z zadań własnych dotyczących utrzymania szkół.

852

852

85212

85212

4110

4110

205

403

Zwiększenie wydatków bieżących z zadań zleconych dotyczących świadczeń rodzinnych

852

85295

3110

1.500

Zwiększenie wydatków bieżących z zadań własnych dotyczących dożywiania - udział własny gminy.

853

853

85395

85395

4247

4249

2.879

331

Zwiększenie wydatków z bieżących zadań własnych dotyczących projektu Nr WND-POKL 09.01.01-20-124/10 pt. "Dobry start to szansa na lepsze jutro" finansowanego z udziałem środków europejskich

Ogółem

36.651

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Antoni Brzozowski


Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 145/XIII /11

Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 21 grudnia 2011 r.

1

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku

L.p.

Dział

Rozdział

§

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

Rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)

Z tego źródła finansowania

Dochody własne j.s.t.

Nadwyżka
budżetowa

z lat ubiegłych

Środki z innych źródeł

Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u. f. p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

010

01010

6057

6059

Przebudowa 2-ch stacji uzdatniania wody w Jabłonce Kościelnej i Mazurach wraz z towarzyszącą infrastrukturą

3.703.977

3.703.977

2.198.295

-

-

1.505.682

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

2

010

01010

6050

Wykonanie studni wierconej zastępczej oraz likwidacja studni wyeksploatowanej na terenie stacji uzdatniania wody w Kalinowie-Czosnowie

237.399

237.399

237.399

-

-

-

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3

600

60016

6050

Nakłady związane z opracowaniem dokumentacji na przebudowę i ulepszenie dróg gminnych oraz ulepszenie dróg gminnych żwirem w miejscowościach:

1) Brzóski-Tatary - Brzóski-Falki - 700 mb.

171.900

171.900

171.900

-

-

-

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

4

600

60016

6060

6050

Zakup 4-ch wiat przystankowych w miejscowościach: Bryki, Mazury, Buczyno-Mikosy i Kalinowo-Czosnowo oraz utwardzenie placu wokół ww. wiat

16.000

8.740

16.000

8.740

16.000

8.740

-

-

-

Środki pochodzące z wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego na 2 wiaty

5

754

75412

6060

Zakup 2 pomp szlamowych dla OSP w Kalinowie-Czosnowie i OSP Tybory-Misztale

7.928

7.928

7.928

-

-

-

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

6

754

75412

6060

Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Stara Ruś

514.200

514.200

264.200

-

150.000 Środki z OSP Stara Ruś-
100.000 - środki z WFOŚiGW w Białymstoku

-

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7

754

75412

6060

Zakup zestawu ratownictwa medycznego i aparatów powietrznych dla OSP Dąbrowa- Dzięciel

10.342

10.342

10.342

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

8

801

80101

6050

Ocieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Święcku Wielkim

96.160

96.160

96.160

-

-

-

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

9

801

80101

6050

Ułożenie wjazdu z kostki betonowej w Zespole Szkół w Jabłonce Kościelnej

29.200

29.200

29.200

-

-

-

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

10

900

90001

6050

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gospodarstwach z terenu Gminy

3.270.000

3.270.000

-

-

981.000 (mieszkańcy)

2.289.000 (kredyt)-

-

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

11

900

90001

6057

6059

Zagospodarowanie centrum w 4-ch miejscowościach:

Gołasze-Górki, Sokoły-Jaźwiny, Buczyno-Mikosy, Mścichy

174.000

174.000

74.000

-

-

100.000

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12

900

90001

6057

6059

Zagospodarowanie 3-ch stawów w miejscowościach: Miodusy Wielkie, Brzóski Stare i Bryki oraz zagospodarowanie centrum wsi Wólka Duża i Mała

436.000

436.000

268.000

-

-

168.000

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

13

853

85395

6067

6069

Urządzenie 4-ch placów zabaw w ośrodkach przedszkolnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

40.000

40.000

-

-

-

40.000

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

Ogółem

8.715.846

8.715.846

3.382.164

-

3.520.000

1.813.682

x

Przewodniczący Rady Gminy

2

Leszek Antoni BrzozowskZałącznik Nr 5 do uchwały Nr 145/XIII /11

Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 21 grudnia 2011 r.

Objaśnienia

dokonanych zmian w budżecie Gminy na 2011 rok

1. Minister Finansów pismem z dnia 28 listopada 2011 r. zwiększył dla Gminy Wysokie Mazowieckie część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 5.609 zł. z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także dla nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela. Z uwagi na to, że całość odpraw została już wypłacona powyższe środki należy przeznaczyć na uzupełnienie planu wydatków dotyczących wypłaty wynagrodzeń w SP w Święcku Wielkim. Jest to zadanie własne, wydatek bieżący.

2. W wyniku analizy realizacji budżetu nastąpiła konieczność dokonania zmian w planie wydatków i uzupełnienia brakujących środków na:

- wypłatę wynagrodzeń dla pracowników administracji rządowej - kwota 1.314 zł.,

- diety dla Radnych i sołtysów - kwota 1.400 zł.,

- uzupełnienie środków ZFŚS dotyczących Urzędu Gminy - kwota 6.727 zł.,

- opłacenie składek ZUS za pracownika sprzątającego budynek po byłej SP w Kalinowie-Czosnowie - kwota 302 zł.,

- opłacenie składek na FP od wynagrodzenia dot. aktualizacji stałego rejestru wyborców - kwota 17 zł.,

- opłacenie składek ZUS w SP D. Dzięciel i SP Święck W. i Jabłonka K. - 3.683 zł.,

- opłacenie umowy o dzieło w SP Święck Wielki - 700 zł.

- opłacenie f-ry za olej opałowy w Zespole Szkół Jabłonka Kościelna - 4.300 zł.,

- opłacenie usług w SP Gołasze-Puszcza - 400 zł.,

- opłacenie składek ZUS w OP Wiejskim - 600 zł.,

- opłacenie należności za internet w Zespole Szkół w Jabłonce Kościelnej - 120 zł.

- zakup pomocy naukowych w ramach POKL - 3.210 zł.,

- składki ZUS od wynagrodzeń dotyczących świadczeń rodzinnych - 205 zł.,

- składki ZUS naliczone od wypłaconych świadczeń rodzinnych - 403 zł.,

- dożywianie, jako udział własny gminy - 1.500 zł.

3. W wyniku błędnego ujęcia w planie wydatków budżetowych wydatku majątkowego dotyczącego zakupu akcesoriów strażackich należy przenieść kwotę 11.770 zł. z paragrafu 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" do paragrafu 6060 "Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych"

4. W wyniku powstałej pomyłki w uchwale 83/XIII/11 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 14 listopada zaszła konieczność dokonania korekty "Wykazu zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2011 r." Aktualny stan tego wykazu przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Antoni Brzozowski


POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Comperia.pl

Porównywarka finansowa nr 1

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »