reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/55/2012 Rady Gminy Mały Płock

z dnia 21 lutego 2012r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit h oraz art.40 ust.1 i ust.2 pkt. 2, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806 z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568 ; z 2004 r.Nr102 poz.1055,Nr 116 poz.1203 i Nr 167 poz.1759; z 2005 r. Nr 172 poz.1441; i Nr 175 poz.1457; z 2006 r Nr 17 poz.128,Nr 181 poz.1337; z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218; z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458: z 2009 r. Nr 52 poz.420,157 poz. 1241,z 2010 roku Nr 28 poz. 142, poz.146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675; z 2011 r. Nr 21, oz.113, Nr 117, poz.679. Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz.1281 ) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Mały Płock, określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Mały Płock Nr XV/64/96 z dnia 27 sierpnia 1996 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Regina Boryszewska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/55/2012
Rady Gminy Mały Płock
z dnia 21 lutego 2012 r.

ZASADY i TRYB PRZEPROWADZANIA KONSULTACJI Z MIESZKAŃCAMI GMINY MAŁY PŁOCK

§ 1. Konsultacje z mieszkańcami Gminy przeprowadza się :

w przypadkach przewidzianych w ustawie;

w innych sprawach ważnych dla Gminy.

§ 2. Decyzję o formie i terminie przeprowadzenia konsultacji podejmuje Wójt w drodze rozporządzenia, w którym określa:

przedmiot i cel konsultacji ( a w przypadku podstawy ustawowej- wskazuję tą podstawę);

data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji;

zasięg terytorialny ;

formę przeprowadzenia konsultacji;

osobę odpowiedzialną za przeprowadzenia konsultacji.

§ 3. 1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców o poddanej konsultacji sprawie.

2. 2 Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy, chyba że ustawowe przepisy stanowią

inaczej.

§ 4. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich mieszkańców , przedstawicieli lub grup społeczno - zawodowych , organizacji pozarządowych lub innych podmiotów.

§ 5. § 5 Konsultacje w zależności od ich przedmiotu mogą mieć zasięg:

ogólno gminny;

lokalny - dotyczący kreślonych grup społeczno - zawodowych, organizacji pozarządowych lub inych podmiotów.

§ 6. Konsultacje mogą polegać na :

wyrażenia opinii lub złożenia uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji;

udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie;

wskazanie jednego z zaproponowanych rozwiązań.

§ 7. Konsultacje mogą mieć formę:

ankiet skierowanych do mieszkańców Gminy , grup społeczno - zawodowych, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów;

bezpośrednich spotkań z mieszkańcami, przedstawicielami grup społeczno - zawodowych , organizacji pozarządowych lub innych podmiotów.

§ 8. . 1 Zawiadomienie o konsultacjach publikuje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Mały Płock

oraz formie obwieszczeń na terenie Gminy najpóźniej na 7 dni od daty rozpoczęcia konsultacji.

W zawiadomieniu wskazuje się cel , formę oraz termin przeprowadzenia konsultacji.

2. W zależności od potrzeb zawiadomienie o przeprowadzeniu konsultacji może być zamieszczone w prasie lokalnej.

§ 9. 1. 1 Konsultacje w formie ankiety prowadzone są poprzez:

opublikowanie treści ankiety na stronie internetowej Urzędu Gminy Mały Płock;

opublikowanie treści ankiety na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mały Płock i udostępnienie formularza ankiety w sekretariacie Urzędu Gminy Mały Płock;

2. 2 Druk ankiety powinien zawierać wskazanie celu prowadzonych konsultacji.

§ 10. 1. 1 Ankieta jest ważna jeżeli została prawidłowo wypełniona ze wskazaniem wszystkich koniecznych danych oraz podpisana.

2. Analizy zebranych ankiet dokonuje właściwa merytoryczna komórka organizacyjna Urzędu Gminy Mały Płock.

§ 11. 1. 1 W przypadku konsultacji w formie bezpośredniego spotkania z mieszkańcami gminy, przedstawicielami grup społeczno - zawodowych , organizacji pozarządowych lub innych podmiotów , spotkaniu przewodniczy Wójt Gminy lub osoba przez niego upoważniona.

2. 2 Ze spotkania sporządza się protokół zawierający wynik konsultacji , do którego dołącza się listę obecności.

3. 3 . W protokóle zapisuje się formę informacji o terminie konsultacji , dane osoby będącej przewodniczącym spotkania , temat , przebieg dyskusji , podjęte ustalenia.

§ 12. 1. Opinie i uwagi zgłoszone w czasie konsultacji kierowane są do wyznaczonej przez Wójta komórki organizacyjnej Urzędu Gminy Mały Płock lub jednostki organizacyjnej w zależności od przedmiotu konsultacji.

2. Wyznaczona przez Wójta komórka organizacyjna Urzędu Gminy lub jednostka organizacyjna rozpatruje opinie i uwagi , o których mowa w ust. 1 i przekazuje Wójtowi propozycję stanowiska w tej sprawie do zatwierdzenia.

§ 13. . Wyniku konsultacji zawierające zestawienie zgłoszonych opinii i uwag wraz ze stanowiskiem Wójta Gminy i podaniem uzasadnienia w przypadku lub nieuwzględnienia zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

Przewodniczący Rady

Regina Boryszewska

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Kuchta

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama