reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 263/12 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 27 lipca 2012r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2012 r

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i pkt 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą Nr XV/95/11 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2012 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2012 r. poz. 226, poz. 567, poz. 780, poz. 902, poz. 1053, poz. 1396, poz. 1440, poz. 1637, poz. 1661, poz. 1738, poz. 1940, poz. 1949, poz. 2166) wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia;

3) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 60.972.945 zł, w tym:

a) dochody bieżące stanowią kwotę 56.827.312 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 6.486.297 zł, dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 0 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 40.102 zł),

b) dochody majątkowe stanowią kwotę 4.145.633 zł,

4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 66.199.563 zł , w tym:

a) wydatki bieżące stanowią kwotę 54.484.618 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami 6.486.297 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 0 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 40.102 zł),

b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 11.714.945 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. 538.000 zł),

5) źródło pokrycia deficytu w kwocie 5.226.618 zł stanowią:

a) kredyt bankowy w kwocie 4.210.949 zł,

b) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 727.406 zł,

c) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 288.263 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Miasta


Eugeniusz Berezowiec


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 263/12
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 27 lipca 2012 r.

Zmiany w planie dochodów

w złotych

Dział/rozdział/paragraf

Wyszczególnienie

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

Dochody razem (A+B+C+D)

0

103 875

w tym dochody bieżące

0

103 875

w tym dochody majątkowe

0

0

A

Dochody na zadania własne

0

54 575

w tym dochody bieżące

0

54 575

w tym dochody majątkowe

0

0

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

0

54 575

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów

0

54 575

§ 2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

0

54 575

B

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

0

49 300

w tym dochody bieżące

0

49 300

w tym dochody majątkowe

0

0

852

Pomoc społeczna

0

49 300

Rozdział 85203

Ośrodki wsparcia

0

16 000

§ 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0

16 000

Rozdział 85295

Pozostała działalność

0

33 300

§ 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0

33 300

C

Dochody związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej

0

0

D

Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

0

0


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 263/12
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 27 lipca 2012 r.

Zmiany w planie wydatków

w złotych

Dział/rozdział/paragraf

Wyszczególnienie

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

Wydatki razem (A+B+C+D)

20 350

124 225

w tym wydatki bieżące

20 350

124 225

w tym wydatki majątkowe

0

0

A

Wydatki na zadania własne

20 350

74 925

w tym wydatki bieżące

20 350

74 925

w tym wydatki majątkowe

0

0

Dział 758

Różne rozliczenia

19 550

0

Rozdział 75818

Rezerwy ogólne i celowe

19 550

0

§ 4810

Rezerwy

19 550

0

Dział 801

Oświata i wychowanie

800

20 350

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe

0

3 800

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0

3 800

Rozdział 80104

Przedszkola

800

12 800

§ 4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0

800

§ 4270

Zakup usług remontowych

800

12 000

Rozdział 80110

Gimnazja

0

3 750

§ 4300

Zakup usług pozostałych

0

3 750

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza

0

54 575

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów

0

54 575

§ 3260

Inne formy pomocy dla uczniów

0

54 575

B

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

0

49 300

w tym wydatki bieżące

0

49 300

w tym wydatki majątkowe

0

0

Dział 852

Pomoc społeczna

0

49 300

Rozdział 85203

Ośrodki wsparcia

0

16 000

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0

2 700

§ 4270

Zakup usług remontowych

0

11 700

§ 4300

Zakup usług pozostałych

0

1 600

Rozdział 85295

Pozostała działalność

0

33 300

§ 3110

Świadczenia społeczne

0

33 300

C

Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej

0

0

D

Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

0

0

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Arena Advisory

Doradzamy klientom we wszystkich obszarach podatkowych i prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama