Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 31/12 Wójta Gminy Giby

z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Giby na 2012 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn. zmianami) oraz Uchwały Nr XIII/55/12 Rady Gminy Giby z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Giby na 2012 rok zarządzam:

§ 1. Dokonanie zmian w planie wydatków budżetowych:

1) zwiększyć plan wydatków o kwotę: 52 255 zł zmniejszyć plan wydatków o kwotę:52 255 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: Plan dochodów budżetowych - 12 130 372 zł w tym: bieżące - 10 802 872 zł majątkowe - 1 327 500 zł Plan wydatków budżetowych - 10 257 372 zł w tym: bieżące - 8 907 101 zł majątkowe - 1 350 271 zł

2. Nadwyżkę budżetu w wysokości 1 873 000 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.

§ 3. Objaśnienia do dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 2.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Giby


Jan Kramnicz


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 31/12
Wójta Gminy Giby
z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Wydatki budżetu Gminy Giby na 2012 r.

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

4 113 973,00

0,00

4 113 973,00

80101

Szkoły podstawowe

2 100 618,00

- 32 627,00

2 067 991,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

156 007,00

- 41 267,00

114 740,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 171 200,00

6 346,00

1 177 546,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

108 676,00

6 735,00

115 411,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

235 000,00

3 204,00

238 204,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

32 700,00

139,00

32 839,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

77 072,00

111,00

77 183,00

4260

Zakup energii

21 000,00

- 731,00

20 269,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

2 500,00

320,00

2 820,00

4300

Zakup usług pozostałych

24 000,00

- 730,00

23 270,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

3 600,00

- 178,00

3 422,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

3 600,00

- 47,00

3 553,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

79 263,00

- 6 529,00

72 734,00

80110

Gimnazja

930 091,00

35 400,00

965 491,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

38 210,00

2 200,00

40 410,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

601 780,00

27 000,00

628 780,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

118 300,00

4 400,00

122 700,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

17 800,00

1 000,00

18 800,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

1 000,00

500,00

1 500,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

37 682,00

300,00

37 982,00

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

15 066,00

- 2 047,00

13 019,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

15 066,00

- 2 047,00

13 019,00

80195

Pozostała działalność

391 333,00

- 726,00

390 607,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

25 046,00

- 726,00

24 320,00

Razem:

8 968 928,00

0,00

8 968 928,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 31/12
Wójta Gminy Giby
z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Objaśnienia

do § 1 ust.1

1. Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę: 52 255 zł

35 400 zł - wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Gibach

16 855 zł - wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Gibach

2. Zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę: 52 255 zł

52 255 zł - wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej we Frąckach (likwidacja szkoły)

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-09-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe