Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 185/XIX/12 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 29 sierpnia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 i art. 258 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy polegających na:

1) zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 57.401zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1;

2) zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę 57.401zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2;

3) przeniesieniu planów dochodów w kwocie 67.600zł.
skutkujące
zmniejszeniem dochodów bieżących o kwotę 3.700zł.
i zwiększeniem dochodów majątkowych o kwotę 3.700zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 3;

4) przeniesieniu planu wydatków w kwocie 118.239zł.
w tym: wydatki bieżące 109.000zł.
wydatki majątkowe 9.239zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 4;

5) dokonaniu zmiany "Wykazu zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2012 r."
zgodnie z załącznikiem Nr 5;

6) dokonaniu zmiany " Zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom sektora finansów publicznych w 2012 roku" zgodnie z załącznikiem nr 6;

7) objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 7;

8) po dokonanych zmianach:

- plan dochodów ogółem wynosi: 12.179.861zł.
w tym: dochody bieżące 11.818.161zł.
dochody majątkowe 361.700zł.

- plan wydatków ogółem wynosi: 13.529.724 zł. w tym: wydatki bieżące 10.683.057 zł. wydatki majątkowe 2.846.667 zł.

- deficyt budżetowy ogółem wynosi: 1.349.863 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Antoni Brzozowski


Załącznik Nr 1

do uchwały Nr 185 /XIX/12

Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 29 sierpnia 2012 r.

Dochody - zwiększenia

w zł.

Dział

Rozdział

§

Kwota

Uwagi

750

75075

0960

6.800

Zwiększenie dochodów bieżących z zadań własnych dotyczących promocji gminy

754

75412

2700

3.000

Środki Finansowe z Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP przeznaczone dla OSP Miodusy Wielkie

853

85395

2007

45.208

Środki europejskie na finansowanie projektu "Wiara w siebie kluczem do sukcesu" w ramach POKL

853

85395

2009

2.393

Dotacja celowa z budżetu krajowego na finansowanie projektu "Wiara w siebie kluczem do sukcesu" w ramach POKL

Ogółem

57.401

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Antoni Brzozowski


Załącznik Nr 2

do uchwały Nr 185 /XIX/12

Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 29 sierpnia 2012 r.

Wydatki- zwiększenia

w zł.

Dział

Rozdział

§

Kwota

Uwagi

750

75075

4300

6.800

Środki przeznaczone na organizację festynu rodzinnego w Jabłonce Kościelnej. Wydatek bieżący. Zadanie własne.

754

75412

4270

3.000

Zadanie własne. Wydatek bieżący na remont remizy OSP w Miodusach Wielkich

853

853

853

853

853

853

853

853

853

853

853

853

85395

85395

85395

85395

85395

85395

85395

85395

85395

85395

85395

85395

4017

4019

4117

4119

4127

4129

4217

4219

4307

4309

4437

4439

12.311

652

2.239

118

152

8

4.441

234

25.958

1.375

107

6

Zadanie własne. Wydatki bieżące w części finansowane ze środków europejskich, w części z dotacji celowej pochodzącej z budżetu krajowego na finansowanie projektu nijnego pn. "Wiara w siebie kluczem do sukcesu" w ramach POKL.

Ogółem

57.401

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Antoni Brzozowski


Załącznik Nr 3

do uchwały Nr 185/XIX/12

Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 29 sierpnia 2012 r.

dochody - zmniejszenia (przeniesienia)

w zł.

Dział

Rozdział

§

Kwota

Uwagi

756

75615

0310

67.600

Zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych

Ogółem

67.600

dochody - zwiększenia (przeniesienia)

w zł.

Dział

Rozdział

§

Kwota

Uwagi

010

01010

0970

4.000

Zwiększenie dochodów bieżących

700

70005

0870

3.700

Zwiększenie dochodów majątkowych

700

70005

0970

500

Zwiększenie dochodów bieżących

750

75023

0970

60

Zwiększenie dochodów bieżących

750

75095

0960

900

Zwiększenie dochodów bieżących

756

75624

0740

140

Zwiększenie dochodów bieżących

900

90001

0960

58.300

Zwiększenie dochodów bieżących

Ogółem

67.600

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Antoni Brzozowski


Załącznik Nr 4

do uchwały Nr185 /XIX/12

Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 29 sierpnia 2012 r.

wydatki - zmniejszenia (przeniesienia)

w zł.

Dział

Rozdział

§

Kwota

Uwagi

600

60016

6050

9.239

Zmniejszenie wydatków majątkowych z zadań własnych dotyczących utrzymania dróg gminnych

801

80101

4010

80.000

SP Dąbrowa-Dzięciel - 26.000

SP Gołasze-Puszcza - 54.000

Zadanie własne, wydatek bieżący

801

80101

4300

238

SP Gołasze-Puszcza - 198

SP Święck Wielki - 40

Zadanie własne, wydatek bieżący

801

80114

4010

450

Zmniejszenie wydatków bieżących z zadań własnych dotyczących utrzymania GZOSIP

851

85154

4210

4

Zmniejszenie wydatków bieżących z zadań własnych dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi

852

85212

3110

3.200

Zmniejszenie wydatków bieżących z zadań zleconych dotyczących wypłaty świadczeń rodzinnych

853

853

853

853

853

853

85395

85395

85395

85395

85395

85395

4127

4129

4217

4219

4227

4229

490

56

317

36

781

90

Zmniejszenie wydatków bieżących dotyczących projektu "Dobry statrt to szansa na lepsze jutro" finansowanego w ramach POKL

854

85401

4040

1.138

Zmniejszenie wydatków bieżących z zadań własnych dotyczących Świetlice szkolne

926

92605

4300

22.200

Zmniejszenie wydatków bieżących z zadań własnych dotyczący zadań z zakresu kultury fizycznej

Ogółem

118.239

wydatki - zwiększenia (przeniesienia)

w zł.

Dział

Rozdział

§

Kwota

Uwagi

600

60014

6300

9.239

Zwiększenie wydatków majątkowych w związku z uzupełnieniem dotacji dla Starostwa Powiatowego w Wysokiem Maz. na przebudowę drogi powiatowej w m. Rębiszewo-Studzianki

750

750

750

750

75075

75075

75075

75075

3040

4170

4210

4300

3.600

5.600

5.000

8.000

Zwiększenie wydatków bieżących z zadań własnych dotyczących promocji gminy

801

80101

3020

42.000

Brakujące kwoty na odprawy dla nauczycieli:
w SP Dąbrowa-Dzięciel - 1.000
w SP Gołasze Puszcza 41.000

Zadanie własne, wydatek biężący

801

80101

4040

36.000

Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego:
w SP Dąbrowa-Dzięciel - 25.000 złł
w SP Gołąsze-Puszcza - 13.000 zł.

Zadanie własne, wydatek biężący

801

801

801

801

801

80101

80101

80103

80110

80195

4170

4280

4040

4350

4170

198

40

2.000

1.138

450

Zwiększenie wydatków bieżących z zadań własnych dotyczących utrzymania szkół

851

85154

4430

4

Zwiększenie wydatków bieżących z zadań własnych dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi

852

85212

4110

3.200

Zwiększenie wydatków bieżących z zadań zleconych dotyczących opłaty składek ZUS od niektórych osób pobierających świadczenia rodzinne

853

853

85395

85395

4117

4119

1.587

183

Zwiększenie wydatków bieżących dotyczących projektu "Dobry statrt to szansa na lepsze jutro" finansowanego w ramach POKL

118.239

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Antoni Brzozowski


Załącznik Nr 5

do uchwały Nr185 /XIX/12

Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 29 sierpnia 2012 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku

L.p.

Dział

Rozdział

§

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

Rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)

Z tego źródła finansowania

Dochody własne j.s.t.

Nadwyżka
budżetowa

z lat ubiegłych

Środki z innych źródeł

Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u. f. p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

600

60016

6050

Nakłady związane z opracowaniem dokumentacji na przebudowę dróg gminnych oraz przebudowa dróg gminnych (asfalt) w miejscowościach:

1) Droga w m. Miodusy Wielkie- 140mb

2) Droga nr 107961w m. Miodusy-Stasiowięta - 250 mb.

3) Droga w m. Jabłonka Kościelna (przy hydroforni) - 120mb

4) Droga nr 107935 relacji Osipy Lepertowizna - Gołasze-Puszcza - 400mb.

517.761

517.761

517.761

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym 13.606 zł. z wyodrębnionego f. sołeckiego

2

600

60016

6050

Nakłady związane z opracowaniem dokumentacji na przebudowę dróg gminnych oraz ulepszenie dróg gminnych żwirem w miejscowościach:

1) Droga nr 107924 Wiśniówek - Tybory Misztale - 1.300 mb.

2) Droga nr 107933 w m. Gołasze-Puszcza - 800 mb.

3) Droga nr 107923B w m. Jabłonka-Świerczewo kol. - 995 mb.

4) Droga nr 107957 Brzóski-Tatary - Brzóski Falki - 1km.

5) Droga nr 107931 Tybory-Wólka - Gołasze Górki - 719 mb.

6) Droga dojazdowa do pól relacji Tybory-Wólka - Tybory-Żochy

655.000

655.000

605.000

50.000 (Dotacja celowa z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych)

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym 9.509 zł. z wyodrębnionego f. sołeckiego

3

600

60016

6050

6060

Zakup 9 wiat przystankowych oraz utwardzenie placu wokół ww. wiat w miejscowościach Miodusy-Litwa, Święck -Nowiny, Trzeciny, Tybory-Misztale, Michałki, Tybory-Olszewo, Bryki, Wróble i Brzóski Brzezińskie

11.900

32.000

11.900

32.000

11.900

32.000

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym 31.914 zł. z wyodrębnionego f. sołeckiego

4

750

75023

6050

Rozbudowa budynku Urzędu Gminy

50.000

50.000

50.000

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

5

750

75095

6060

Zakup tablic informacyjnych dla Sołtysów

91.800

91.800

91.800

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

6

754

75412

6060

Zakup zestawu do ratownictwa technicznego, aparatu oddechowego i urządzenia selektywnego alarmowania dla jednostek OSP

65.950

65.950

65.950

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

7

801

80101

6050

Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrowie-Dzięcieli

80.000

80.000

80.000

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

8

900

90001

6057

6059

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Mazury

80.000

80.000

40.000

40.000

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

9

900

90001

6057

6059

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Gołasze Górki i Mścichy

81.730

81.730

37.747

43.983

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10

900

90001

6057

6059

Zagospodarowanie 2-ch stawów w miejscowościach: Brzóski Stare i Bryki oraz zagospodarowanie centrum wsi Wólka Duża i Mała

260.000

260.000

154.000

106.000

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

11

900

90001

6050

Zagospodarowanie terenu wokół stawu w m. Buczyno- Mikosy

5.542

5.542

5.542

UG Wys. Maz. Środki z wyodrębnionego funduszu sołeckiego

12

900

90001

6050

Zagospodarowanie stawu w m. Michałki

25.461

25.461

25.461

UG Wys. Maz, w tym 6.857 zł. z wyodrębnionego f. sołeckiego

13

900

90001

6050

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Brzóski-Brzezińskie

8.000

8.000

8.000

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

14

900

90001

6050

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Bryki (plac po byłej zlewni mleka)

25.000

25.000

25.000

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

15

900

90001

6050

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Mystki-Rzym

13.000

13.000

9.100

3.900

Wpłata mieszkańca

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

16

900

90015

6050

Montaż oświetlenia ulicznego w m. Osipy-Zakrzewizna , Zawrocie-Nowiny, Mazury i Osipy Lepertowizna oraz zakup zegarów astronomicznych

155.000

155.000

155.000

UG Wys. Maz, w tym 11.515 zł. z wyodrębnionego f. sołeckiego

17

926

92601

6050

Instalacja monitoringu wizyjnego na boisku "Orlik" w Jabłonce Kościelnej"

8.000

8.000

8.000

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

Ogółem

2.166.144

2.166.144

1.922.261

53.900

189.983

x

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Antoni Brzozowski


Załącznik Nr 6

do uchwały Nr 185/XIX/12
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 29 sierpnia 2012 r.

ZESTAWIENIE

PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2012 ROKU

L.p.

Dział

Rozdział

§

Nazwa jednostki

Rodzaj dotacji

Kwota
w zł.

Rodzaj realizowanego zadania

1

600

60014

6300

Powiat Wysokomazowiecki
w Wysokiem Mazowieckiem

celowa

466.284

Wydatek majątkowy

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2056B położonej na terenie Gminy Wysokie Mazowieckie relacji Rosochate Kościelne - Miodusy Stok o długości 2.242 km.

2

600

60014

6300

Powiat Wysokomazowiecki
w Wysokiem Mazowieckiem

celowa

209.239

Wydatek majątkowy

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2056B położonej na terenie Gminy Wysokie Mazowieckie relacji Jabłonka Kościelna - Rembiszewo-Studzianki o długości 1.048 km

Ogółem

675.523

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Antoni Brzozowski


Załącznik Nr 7

do uchwały Nr 185/XIX/12

Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 29 sierpnia 2012 r.

Objaśnienia

dokonanych zmian w budżecie Gminy na 2012 rok

1. Na konto gminy wpłynęły środki finansowe od instytucji i osób fizycznych stanowiące darowizny na wsparcie organizacji festynu rodzinnego w Jabłonce Kościelnej na ogólną sumę 6.800 zł. Powyższą kwotę należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących.

2. Gmina Wysokie Mazowieckie otrzymała dotację z Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Białymstoku w kwocie 3.000 zł. na remont remizy w Miodusach Wielkich.
Ww. kwotę należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie własne.

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem przystąpił do realizacji projektu unijnego pn. "Wiara w siebie kluczem do sukcesu" w ramach POKL. Przyznane na ten cel dotacje oraz wydatki z nimi związane należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących na ogólną sumę 47.601 zł.

4. W toku realizacji budżetu zaszła konieczność korekty planu dochodów na ogólną sumę 67.600 zł.. Do planu dochodów należy wprowadzić kwoty, które wpłynęły na rachunek budżetu, a nie były planowane w uchwale budżetowej i jednocześnie zmniejszyć plan dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych w następstwie umorzeń, jakie zostały udzielone ZWKiEC w Wysokiem Mazowieckiem.

5. Należy zwiększyć dotację dla Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem na przebudowę drogi powiatowej w m. Rębiszewo-Studzianki o kwotę 9.239 zł. w związku z wystąpieniem dodatkowych robót dotyczących tej inwestycji polegających na wykonaniu zjazdów asfaltowych do posesji. Brakujące środki należy przenieść z wydatków majątkowych dotyczących przebudowy dróg gminnych.

6. W następstwie likwidacji dwóch szkół podstawowych w Dąbrowie-Dzięcieli i Gołaszach-Puszczy należy zapewnić środki na odprawy dla nauczycieli i wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego na ogólną sumę 80.000 zł. zmniejszając wydatki na wynagrodzenia.
Likwidacja ww. szkół pociąga również za sobą konieczność przeniesienia środków z Oddziału Przedszkolnego Wiejskiego przy SP w Dąbrowie-Dzięcieli na Oddział Przedszkolny Wiejski przy Zespole Szkół w Jabłonce Kościelnej na ogólną sumę 37.549 zł. na odpowiadające sobie paragrafy klasyfikacji budżetowej oraz przeniesienia planu wydatków SP w Gołaszach-Puszczy na Filialną Szkołę Podstawową w Gołaszach-Puszczy przy Zespole Szkół w Jabłonce Kościelnej kwoty 82.300 zł.

7. W planie wydatków bieżących dotyczących realizacji projektu unijnego pn. "Dobry Start to szansa na lepsze jutro" finansowanego w ramach POKL należy dokonać przesunięć na ogólną sumę 1.770 zł w celu uzupełnienia środków na opłacenie składek na ubezpieczenia rentowe i wypadkowe naliczane od wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację tego projektu.

8. W toku realizacji budżetu zaszła konieczność dokonania przesunięć w planie wydatków bieżących
w zakresie zadań własnych:
- na potrzeby promocji gminy w związku z poniesionymi wydatkami dotyczącymi festynu rodzinnego oraz planowanymi wydatkami na obchody jubileuszu 50 lat pożycia małżeńskiego - kwota 22.200 zł,
- na uzupełnienie środków dotyczących utrzymania szkół - badania lekarskie nauczycieli, usługi internetowe, opłacenie członków komisji kwalifikacyjnej - kwota 1.826 zł.,
- w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na opłacenie ubezpieczenia podróżnego dzieci wyjeżdżających na kolonie - kwota 4 zł.
w zakresie zadań zleconych:
- na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego od niektórych osób pobierających świadczenia rodzinne - kwota 3.200 zł.

9. W wyniku dokonanych zmian w budżecie gminy należy zmienić "Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2012 r." zgodnie z załącznikiem Nr 5 oraz "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom sektora finansów publicznych w 2012 roku" zgodnie z załącznikiem nr 6;

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Antoni Brzozowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-09-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe