reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/113/12 Rady Gminy Łomża

z dnia 10 września 2012r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łomża w części dotyczącej terenów położonych we wsi Siemień Rowy i części wsi Podgórze - Nr II

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz 420, Nr 157, poz 124; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647) art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, Nr 49, poz. 464; z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, Nr 189, poz. 1604; z 2006 r. Nr 12, poz. 63, z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 80, poz. 541, Nr 191, poz. 1374, z 2008 r. Nr 237, poz. 1657, z 2009 r. Nr 1, poz. 3, Nr 115, poz 967, Nr 157, poz1241, z 2011 r. Nr 163, poz. 981;) oraz Uchwały Nr IX/43/11 Rady Gminy Łomża z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łomża w części dotyczącej terenów położonych we wsi Siemień Rowy i części wsi Podgórze - Nr II", Rada Gminy Łomża uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy wstępne

§ 1. Stwierdza się, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łomża w części dotyczącej terenów położonych we wsi Siemień Rowy i części wsi Podgórze - Nr II nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łomża uchwalonego Uchwałą Nr IV/18/02 Rady Gminy Łomża z dnia 30 grudnia 2002 roku z późniejszymi zmianami.

§ 2. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łomża w części dotyczącej terenów położonych we wsi Siemień Rowy i części wsi Podgórze - Nr II, uchwalonego Uchwałą Nr V/16/11 Rady Gminy Łomża z dnia 31 stycznia 2011 roku (Dz.Urz. Woj. Podl. Nr 2011.58, poz. 684), zwaną dalej "zmianą planu".

2. Zmiana planu obejmuje obszar położony we wsi Siemień Rowy o pow. ok. 0,40 ha.

3. Granice obszaru objętego zmianą planu określa rysunek zmiany planu, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są:

1) załącznik Nr 1 do uchwały - rysunek zmiany planu sporządzony na mapie sytuacyjno -wysokościowej w skali 1 : 1000, zatytułowany "Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łomża obejmująca tereny położone we wsi Siemień Rowy i części wsi Podgórze";

2) załącznik Nr 2 do uchwały - roztrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu;

3) Zmiana planu nie wpływa na sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, określonych w załączniku Nr 3 do uchwały Nr V/16/11 Rady Gminy Łomża z dnia 31 stycznia 2011 roku.

§ 4. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łomża w części dotyczącej terenów położonych we wsi Siemień Rowy i części wsi Podgórze - Nr II, uchwalonego Uchwałą Nr V/16/11 Rady Gminy Łomża z dnia 31 stycznia 2011 roku (Dz.Urz. Woj. Podl. Nr 2011.58, poz. 684), wprowadza się następujące zmiany:

1) w uchwale Nr V/16/11 Rady Gminy Łomża z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łomża w części dotyczącej terenów położonych we wsi Siemień Rowy i części wsi Podgórze - Nr II;

2) w Rozdziale 3, USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH TERENÓW WYRÓŻNIONYCH W PLANIE, Przeznaczenie terenów, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy, w § 16 ust.1 po symbolu 8 MR dodaje się symbol 9 RM;

3) zmienia się rysunek planu stanowiący załącznik nr 1 do uchwały Nr V/16/11 Rady Gminy Łomża z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łomża w części dotyczącej terenów położonych we wsi Siemień Rowy i części wsi Podgórze - Nr II, w następujący sposób:

a) teren oznaczony symbolem 7 MN pomniejsza się o części działek nr 58 i nr 59,

b) teren obejmujący części działek nr 58 i nr 59, o którym mowa w lit. a przeznacza się pod zabudowę zagrodową w gospodarstwach rolnych i oznacza się symbolem 9 RM,

c) linie rozgraniczające terenu oraz jego nowe oznaczenie symbolem 9 RM określone są na rysunku zmiany planu, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchyla się ustalenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łomża w części dotyczącej terenów położonych we wsi Siemień Rowy i części wsi Podgórze - Nr II" zatwierdzonego Uchwałą Nr V/16/11 Rady Gminy Łomża z dnia 31 stycznia 2011 roku (Dz.Urz. Woj. Podl. Nr 2011.58, poz. 684), w części objętej ustaleniami niniejszej zmiany planu.

§ 6. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łomża.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Barbara Cychol


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/113/12
Rady Gminy Łomża
z dnia 10 września 2012 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/113/12
Rady Gminy Łomża
z dnia 10 września 2012 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łomża w części dotyczącej terenów położonych
we wsi Siemień Rowy i części wsi Podgórze - Nr II

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz 647) Rada Gminy Łomża stwierdza, że w okresie wyłożenia do publicznego wglądu ludności oraz w terminie 14 dni po zakończeniu wyłożenia nie wniesiono żadnych uwag dotyczących projektu planu.

Przewodniczący Rady


Barbara Cychol

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Perfecta

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama