reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/195/12 Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 28 września 2012r.

w sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka przebywającego w pieczy zastępczej

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) i art. 194 ust. 2 ustawy z dnia9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz. 887, Nr 288, poz. 1690, z 2012r. poz. 579) oraz art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 Nr 232, poz. 1378) Rada Powiatu Sejneńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe warunki umarzania w całości lub w części, łącznie
z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sejneńskiego.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXIII/124/05 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia
21 kwietnia 2005 r. w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia
rodziców z ponoszenia opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej, i Uchwała Nr XXIII/123/05 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady


Józef Miszkiel


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/195/12
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 28 września 2012 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Określa się szczegółowe warunki umarzania w całości lub w części, łącznie
z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

§ 2. W postępowaniach, o których mowa w art. 194 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej o odstąpienie od odpłatności, umorzenie w całości lub części, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, stosuje się poniższe zasady ogólne:

1) zasadę wspierania osób i rodzin w przezwyciężaniu sytuacji i okoliczności, które spowodowały umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej;

2) zasadę wspierania procesu usamodzielnienia, osób zobowiązanych do odpłatności
wraz z rodzicami, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej
a odpłatność dotyczy ich pobytu;

3) zasadę uwzględniania sytuacji majątkowej, rodzinnej i zdrowotnej osób zobowiązanych
do wnoszenia odpłatności oraz ich możliwości, zasobów i uprawnień;

4) zasadę unikania zagrożeń egzystencji osób zobowiązanych do odpłatności i osób na ich całkowitym bądź częściowym utrzymaniu.

§ 3. Użyte w uchwale określenia oznaczają:

1) ustawa - ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.);

2) dziecko - dziecko umieszczone w pieczy zastępczej;

3) piecza zastępcza - zapewnienie opieki i wychowania dziecku w rodzinnej
lub instytucjonalnej pieczy zastępczej;

4) osoba pełnoletnia - osoba, która po uzyskaniu pełnoletności pozostaje w pieczy zastępczej do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęła naukę przed osiągnięciem pełnoletności;

5) rodzina zastępcza - rodzina zastępcza spokrewniona, niezawodowa, zawodowa, w tym pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i rodzina zawodowa specjalistyczna oraz rodzinne domy dziecka;

6) kryterium dochodowe - kryterium dochodowe zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia
12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.);

7) dochód osoby zobowiązanej - dochód zgodnie z art. 6 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.);

8) dochód dziecka - otrzymywane na rzecz dziecka alimenty, renta rodzinna oraz uposażenie rodzinne;

9) dochód na osobę w rodzinie - dochód zgodnie z art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.);

10) opłata - opłata ponoszona przez osobę zobowiązaną za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej;

11) osoby zobowiązane - rodzice biologiczni dziecka przebywającego w pieczy zastępczej lub rodzice osoby pełnoletniej, w tym również pozbawieni władzy rodzicielskiej lub których władza rodzicielska została ograniczona lub zawieszona, osoby dysponujące dochodem dziecka oraz osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej;

§ 4. 1. Starosta na wniosek lub z urzędu uwzględniając niniejszą uchwałę wydaje decyzje administracyjne w sprawie umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

2. Podstawą wydania decyzji, o której mowa w ust. 1 jest sytuacja rodzinna, dochodowa, majątkowa i zdrowotna osoby zobowiązanej oraz jej zasoby i możliwości.

3. Starosta może, celem wydania decyzji, żądać od osoby zobowiązanej dodatkowych wyjaśnień oraz dokumentów niezbędnych do rozstrzygnięcia sprawy, w tym również może wystąpić do właściwego ośrodka pomocy społecznej o sporządzenie wywiadu środowiskowego potwierdzającego sytuację materialną i bytową osoby zobowiązanej.

4. Decyzje, o których mowa w ust. 1 wydaje się z urzędu lub na wniosek osoby zobowiązanej.

5. Decyzję o umorzeniu w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczeniu terminu płatności, rozłożeniu na raty lub odstąpieniu od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej wydaje się na czas określony, nie dłużej jednak niż na okres 12 miesięcy.

§ 5. Decyzji o odpłatności osób zobowiązanych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
nie wydaje się, gdy:

1) osoba zobowiązana do ponoszenia opłaty zmarła;

2) nieznane jest miejsce pobytu osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności;

3) osoba zobowiązana przebywa poza granicami kraju i jej adres pobytu nie jest znany;

4) osoba zobowiązana jest ubezwłasnowolniona;

5) osoba zobowiązana jest upośledzona umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub występuje długotrwała choroba psychiczna;

6) matka dziecka zrzekła się praw rodzicielskich do dziecka w celu oddania go do adopcji.

§ 6. 1. Osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej są z niej zwalniane za okres nieobecności dziecka w pieczy zastępczej,w przypadku wydania przez sąd zgody na urlopowanie dziecka.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, następuje w przypadku, gdy urlopowanie trwa dłużej niż siedem dni w miesiącu, a dziecko przebywa pod opieką osoby zobowiązanej.

3. Warunkiem zwolnienia jest udokumentowanie urlopowania dziecka w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia okresu urlopowania.

UMORZENIE W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, ŁĄCZNIE Z ODSETKAMI OPŁATY
ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ

§ 7. Umorzenie w całości należności z tytułu opłaty za pobyt w pieczy zastępczej,
wraz z odsetkami, może nastąpić w następujących okolicznościach:

1) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się od osoby zobowiązanej kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności, postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne lub egzekucja została umorzona;

2) pobyt w pieczy zastępczej został zakończony w wyniku odzyskania przez osoby zobowiązane możliwości zapewnienia dziecku opieki i wychowania, a utrzymanie zobowiązania mogłoby prowadzić do ponownej utraty możliwości sprawowania opiekii wychowania oraz ponownego umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej;

3) osobą zobowiązaną do zapłaty należności jest osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, odpłatność dotyczy jej pobytu i spełnia ona kryteriado otrzymywania pomocy, o której mowa w art. 142 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

4) po ustaleniu osobie zobowiązanej odpłatności, wystąpi okoliczność o których mowa w §11 ust. 2 pkt 1-11 niniejszej uchwały.

§ 8. Umorzenie w części należności z tytułu opłaty za pobyt w pieczy zastępczej,
wraz z odsetkami, może nastąpić w następujących sytuacjach:

1) osoby zobowiązane realizują ustalenia zawartego kontraktu socjalnego, o którym mowaw ustawie o pomocy społecznej lub planu pracy z rodziną, o którym mowa w ustawie
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

2) osoby zobowiązane ponoszą odpłatność za pobyt innych członków rodziny w jednostkach pomocy społecznej, innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie, rehabilitację lub w pieczy zastępczej;

3) wystąpią inne uzasadnione okoliczności, o których mowa w § 11 ust. 2 pkt 1- 11;

§ 9. 1. Przy ustaleniu wysokości części należności podlegającej umorzeniu uwzględnia się w szczególności aktualną sytuację dochodową, materialną i mieszkaniową osób zobowiązanych oraz ich zasoby i możliwości.

2. Umorzenie należności może dotyczyć zarówno całego okresu pobytu w pieczy zastępczej, jeżeli został zakończony, jak też wybranego okresu pobytu, w tym okresu aktualnego pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI LUB ROZŁOŻENIE NA RATY OPŁATY
ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ

§ 10. Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności należności z tytułu opłaty
za pobyt dziecka w pieczy zastępczej może nastąpić, gdy zastosowanie ulgi rokuje zapłatę należności w całości lub części oraz zachodzi jedna z okoliczności:

1) osoby zobowiązane do ponoszenia opłat współpracują z pracownikiem socjalnym
lub asystentem rodziny na rzecz powrotu dziecka do domu rodzinnego;

2) osoby zobowiązane realizują na rzecz powrotu dziecka do domu rodzinnego ustalenia zawartego kontraktu socjalnego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej lub planu pracy z rodziną, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

3) osoby zobowiązane ponoszą odpłatność za pobyt innych członków rodziny w jednostkach pomocy społecznej, innych instytucjach zapewniających całodobową opiekę, leczenie, rehabilitację lub w pieczy zastępczej;

4) wystąpi inna uzasadniona okoliczność o których mowa w § 11 ust. 2 pkt 1- 11;

ODSTĄPIENIE OD USTALANIA OPŁATY ZA POBYT DZIECKA
W PIECZY ZASTĘPCZEJ

§ 11. 1. Odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej może nastąpić na wniosek lub z urzędu, jeżeli:

1) dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej nie przekracza 250 % kryterium dochodowego;

2) dochód osoby zobowiązanej samotnie gospodarującej nie przekracza 250 % kryterium dochodowego.

2. Poza kryterium dochodowym, o którym mowa w ust. 1, na wniosek lub z urzędu można całkowicie odstąpić od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej ze względu na następujące okoliczności:

1) długotrwała choroba osoby zobowiązanej udokumentowana zaświadczeniem lekarskim;

2) całkowita niezdolność do pracy osoby zobowiązanej, w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy
o pomocy społecznej;

3) ponoszenie w rodzinie osoby zobowiązanej opłat za pobyt innych członków rodziny
w pieczy zastępczej, domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia, placówce leczniczo-rehabilitacyjnej lub innej placówce pomocy społecznej;

4) pobyt osoby zobowiązanej w jednostkach pomocy społecznej, zakładach leczniczych, areszcie śledczym lub zakładzie karnym;

5) korzystanie przez osobę zobowiązaną ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej;

6) osoba zobowiązana nie osiąga żadnego własnego dochodu i pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą posiadającą własne źródło dochodu;

7) bezdomność osoby zobowiązanej;

8) straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub zdarzeń losowych osoby zobowiązanej;

9) osoba zobowiązana do zapłaty należności osiągnęła pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej, odpłatność dotyczy jej pobytu i spełnia ona kryteria do otrzymywania pomocy, o której mowa w art. 142 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

10) regulowanie przez osobę zobowiązaną, dobrowolne lub zasądzone orzeczeniem sądowym alimenty na rzecz dziecka lub osoby pełnoletniej, pod warunkiem potwierdzenia tego przez osoby uprawnione do świadczenia;

11) niepełnoletność osoby zobowiązanej przebywającej w pieczy zastępczej;

3. Kwota opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej nie może spowodować, by dochód osoby zobowiązanej lub dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej po uregulowaniu opłaty, był niższy niż 150 % kryterium dochodowego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Ziobrowski

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama