Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/255/2012 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 14 grudnia 2012r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lewickie - obszar planistyczny Lewickie (linia gazowa)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz.1271; Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717; Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055; Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128; Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327; Nr 138, poz.974; Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111; Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420; Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142; Nr 28, poz.146; Nr 40, poz.230; Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777; Nr 149, poz.887; Nr 217, poz.1281; z 2012 r. poz.567), art.6 i art.7 ust. 1 i ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266; z 2005r. Nr 175, poz.1462; z 2006 r. Nr 12, poz. 63, z 2007 r. Nr 75, poz. 493; Nr 80, poz. 541; Nr 191, poz.1374; z 2008 r. Nr 237, poz. 1657; z 2009 r. Nr 1, poz. 3, Nr 115, poz. 967, Nr 157, poz. 1241; z 2011 r. Nr 163, poz.981) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz.647 i poz.951), w wykonaniu uchwałyNr XII/116/11 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28 grudnia 2011 r., uchwala się, co następuje:

Dział I.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. Stwierdza się, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Lewickie - obszar planistyczny Lewickie (linia gazowa), nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Juchnowiec Kościelny uchwalonego uchwałą Nr XXX/313/06 Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28 kwietnia 2006 r. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Lewickie - obszar planistyczny Lewickie (linia gazowa), zwany dalej planem, składający się z ustaleń zawartych w niniejszej uchwale i rysunku planu w skali 1:1000 stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. Plan obejmuje części działek o numerach ewidencyjnych 515/7,515/11, 515/13, 515/20 i 515/24 o łącznej powierzchni około 870 m2 położonych na gruntach wsi Lewickie, gmina Juchnowiec Kościelny.

§ 2. Przeznacza się na cele nieleśne około 407 m2 gruntów leśnych objętych planem, stanowiących użytki leśne klasy LsV na podstawie zgody Marszałka Województwa Podlaskiego - decyzja Nr DMG.III.7151.26.2012 z dnia 18 lipca 2012 r. Na cele nierolnicze przeznacza się grunty rolne stanowiące użytki rolne z glebami wytworzonymi z utworów mineralnych, znajdujące się w granicach planu, na podstawie niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć linię oddzielającą tereny o różnych funkcjach;

2) terenie - należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi.

§ 4. 1. Przedmiotem ustaleń planu jest teren infrastruktury technicznej oznaczony na rysunku planu symbolem IT.

2. Linia rozgraniczająca tereny o różnych funkcjach jest oznaczeniem graficznym na rysunku planu stanowiącym ustalenie obowiązujące.

Dział II.
USTALENIA PLANU

§ 5. Zasady ochrony środowiska. Na obszarze objętym planem ustala się zakaz lokalizowania przedsięwzięć zaliczanych w przepisach odrębnych do inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko za wyjątkiem inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej, w tym inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej.

§ 6. Ustalenia z zakresu komunikacji Obsługa komunikacyjna - zgodnie z organizacją ruchu drogowego na drogach gminnych.

§ 7. Przeznaczenie, zasady użytkowania i zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem IT

§ 8. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem IT (ok. 870 m2) przeznacza się pod infrastrukturę techniczną - istniejący gazociąg wysokiego ciśnienia PN 6,3 MPa relacji Białystok - Łapy - Lubiejewo o średnicy 250 mm oraz projektowany gazociąg podwyższonego średniego ciśnienia do 1,0 MPa relacji Lewickie - ciepłownia "Zachód" w Białymstoku o średnicy 280 mm wraz z jego strefą kontrolowaną o szerokości 6 m, po 3 m od osi gazociągu. Na terenie, o którym mowa w ust. 1:

1) dopuszcza się realizację innych inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej i dróg;

2) ustala się zakaz realizacji budynków i sadzenia drzew;

3) ustala się obowiązek zagospodarowania terenu zgodnie z przepisami odrębnymi.

Dział III.
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 9. 1. W planie nie określono:

1) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; zasad ochrony krajobrazu kulturowego;

2) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

3) zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, maksymalnej i minimalnej intensywności zabudowy, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej wysokości zabudowy, liczby miejsc do parkowania oraz linii zabudowy i gabarytów obiektów; granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych; szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym; zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji; sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów; ponieważ problematyka ta nie dotyczy planu.

§ 10. Dla terenu objętego planem, w związku z ustaloną funkcją - infrastruktura techniczna o znaczeniu ponadlokalnym - nie przewiduje się wzrostu jego wartości w związku z uchwaleniem planu i nie ustala się stawki procentowej służącej naliczeniu jednorazowej opłaty.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Bożena Ewa Jakończuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/255/2012
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 14 grudnia 2012 r.

infoRgrafika


Uzasadnienie

Uzasadnienie potrzeby podjęcia uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lewickie - obszar planistyczny Lewickie (linia gazowa)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Lewickie - obszar planistyczny Lewickie (linia gazowa) - obejmujący części działek o numerach ewidencyjnych 515/7, 515/11, 515/13, 515/20 i 515/24 o łącznej powierzchni około 870 m2położonych na gruntach wsi Lewickie, gmina Juchnowiec Kościelny, został opracowany zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz.647 i poz.951). Sporządzenie ww planu spowodowane zostało koniecznością uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntu leśnego na cele nieleśne w związku z planowaną realizacją gazociągu średniego podwyższonego ciśnienia, na który to gazociąg - poza obszarem objętym planem - wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (POR.6733.37.2011 z dnia 23 stycznia 2012 r.) i sporządzony został projekt techniczny. Planem został objęty minimalny, niezbędny dla realizacji inwestycji zgodnie z przepisami odrębnymi, obszar.

W ww planie miejscowym określono:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

2) zasady ochrony środowiska i przyrody,

3) zasady dotyczące obsługi komunikacyjnej oraz infrastruktury technicznej,

4) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.

Nie określono natomiast:

1) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

2) zasad ochrony krajobrazu kulturowego;

3) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

4) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

5) zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, maksymalnej i minimalnej intensywności zabudowy, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej wysokości zabudowy, liczby miejsc do parkowania oraz linii zabudowy i gabarytów obiektów;

6) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych;

7) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;

8) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji;

9) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów; ponieważ problematyka ta nie dotyczy przedmiotowego planu. Problematyka, o której mowa w art.15 ust.3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jw.) również nie dotyczy przedmiotowego planu.

Projekt planu został uzgodniony w zakresie, o którym mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 3 do 24 września 2012 r., a także poddany został postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.).

Na dzień 24 września 2012 r., godz. 14.00 przewidziano spotkanie w celu przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu.

Dyskusja publiczna nie odbyła się z powodu braku zainteresowania społeczności.

Do projektu planu nie wniesiono żadnych uwag.

W projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie przewiduje się realizacji żadnych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jw. plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania. W związku z powyższym uchwała w sprawie planu jw. nie zawiera załączników dotyczących powyższych rozstrzygnięć.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Lewickie - obszar planistyczny Lewickie (linia gazowa), nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Juchnowiec Kościelny uchwalonego uchwałą Nr XXX/313/06 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28 kwietnia 2006 r.

W związku z powyższym nie ma przeszkód formalno-prawnych do podjęcia uchwały w sprawie przedmiotowego planu.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe