Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/117/12 Rady Miasta Kolno

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6r ust. 3 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391) Rada Miasta Kolno uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną, przez właściciela nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbiera się następujące rodzaje odpadów komunalnych wytworzonych w gospodarstwach domowych:

1) zmieszane odpady komunalne,

2) papier,

3) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal,

4) szkło,

5) odpady zielone ulegające biodegradacji,

6) meble, sprzęt elektryczny i elektroniczny i inne odpady wielkogabarytowe.

2. Odbieranie innych odpadów komunalnych selektywnie zbieranych, niewymienionych w pkt 1, odbywać się będzie w punktach selektywnego zbierania odpadów.

3. Odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone zgodnie z częstotliwością określoną w § 13 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kolno, w terminach podanych przez odbiorcę odpadów.

4. Odbieranie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone zgodnie z częstotliwością określoną w § 13 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kolno , w terminach podanych przez odbiorcę odpadów.

5. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych będą świadczyły usługi od poniedziałku do piątku od godziny 9.00 do 15.00, przyjmując nieograniczoną ilość selektywnie zebranych odpadów.

6. Do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy mogą również bezpłatnie oddawać zebrane w sposób selektywny odpady komunalne z papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metalu i opakowań wielomateriałowych oraz odpady zielone z pielęgnacji ogrodów, a także sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem odbioru z nieruchomości.

7. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

8. Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku prowadzenia drobnych robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu administracji, odbierane będą na indywidualne zamówienie złożone przez właściciela nieruchomości do podmiotu odbierającego odpady komunalne, z którym Miasto Kolno zawarło umowę na odbieranie albo odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

9. Zużyte przenośne baterie i przenośne akumulatory można przekazywać do punktów ich sprzedaży detalicznej, do punktów sprzedaży hurtowej, a także przedsiębiorcom świadczącym usługi w zakresie wymiany zużytych baterii lub zużytych akumulatorów.

10. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można przekazywać do punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym punktów sprzedaży sprzętu.

11. Przeterminowane leki z gospodarstw domowych można przekazywać do przychodni i aptek uczestniczących w ich zbiórce, których adresy będą na bieżąco podawane do publicznej wiadomości mieszkańcom.

§ 3. Właściciele nieruchomości zaopatrzą się w pojemniki we własnym zakresie poprzez ich zakup bądź dzierżawę dostosowując wielkości do przyjętej normy w § 7 Regulaminu utrzymania czystości i przodku na terenie miasta Kolno.

§ 4. 1. Ustala się, że obowiązek wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w odpowiednią ilość urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych uzależniona jest od liczy osób zamieszkujących daną nieruchomość i stanowi:

1) dla nieruchomości zamieszkałej przez 1- 4 osoby:

a) jeden pojemnik o pojemności 110 - 120 litrów,

b) po jednym worku 120 l z folii PE-HD na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny,

2) dla nieruchomości zamieszkałej przez 5-8 osób:

a) dwa pojemniki o pojemności 110 - 120 litrów lub jeden o pojemności 240 litrów

b) po jednym worku 120 l z folii PE-HD na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny,

3) dla nieruchomości zamieszkałej przez 9-12 osób:

a) trzy pojemniki o pojemności 110 - 120 litrów lub jeden pojemnik o pojemności 240 litrów i jeden pojemnik o pojemności 110 - 120 litrów,

b) po dwa worku 120 l z folii PE-HD na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny,

4) dla nieruchomości zamieszkałej przez 13-16 osób:

a) dwa pojemnik o pojemności 240 litrów,

b) po dwa worki 120 l z folii PE-HD na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny,

5) rodziny liczniejsze mają obowiązek wyposażenia nieruchomości w urządzenia o pojemności zapewniającej pokrycie zapotrzebowania według zapisanych norm.

2. Ponad limit określony w ust.1 pkt 1-5 właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zmieszane odpady komunalne mogą bezpłatnie oddawać w workach na odpady zmieszane. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne wyłoniony w drodze przetargu zobowiązany będzie dostarczyć bezpłatnie worki na odpady zmieszane w ilości odpowiadającej potrzebom danej nieruchomości.

3. Właściciele lub zarządcy nieruchomości wielolokalowych zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do liczby mieszkańców i cyklu wywozu, biorąc pod uwagę normy zapisane w § 7 regulaminu utrzymania czystości i porządku a terenie miasta Kolno.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kolno

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Mieczysław Śniadach

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe