Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/147/12 Rady Gminy Czeremcha

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansów publiczny oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 10 931 996,00 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 9 798 502,00 zł,

- majątkowe w wysokości 1 133 494,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr1 .

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 10 465 745,00 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 9 154 243,00 zł

- majątkowe w wysokości 1 311 502,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 .

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 60 000,00 zł,

2) celową w wysokości - 20 150,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) Zarządzanie kryzysowe w kwocie - 20 150,00 zł,

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. Nadwyżka budżetu w wysokości 466 251,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 400 000,00 zł zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 866 251,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu

- w kwocie 1 000 000,00 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów

- w kwocie 400 000,00 zł.

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

- w kwocie 914 890,00 zł

§ 8. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 200 000,00 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 44 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 44 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 20 000,00 zł i wydatki w kwocie 20 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 210 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 210 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach .

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 11. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 145 500,00 zł; wydatki - 145 500,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6

§ 12. Upoważnia się Wójta do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu

- w kwocie 1 000 000,00 zł;

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów

- w kwocie 400 000,00 zł.

c) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

- w kwocie 914 890,00 zł

2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. dokonywania zmian w planie wydatków - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

5. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków ,

6. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

7. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 50 000,00 zł,

8. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 200 000,00 zł ,

9. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. Gminy

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady


mgr Nadzieja Sulima


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/147/12
Rady Gminy Czeremcha
z dnia 28 grudnia 2012 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Przewodnicząca Rady


mgr Nadzieja Sulima


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/147/12
Rady Gminy Czeremcha
z dnia 28 grudnia 2012 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Przewodnicząca Rady


mgr Nadzieja Sulima


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/147/12
Rady Gminy Czeremcha
z dnia 28 grudnia 2012 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Przewodnicząca Rady


mgr Nadzieja Sulima


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/147/12
Rady Gminy Czeremcha
z dnia 28 grudnia 2012 r.

infoRgrafika

Przewodnicząca Rady


mgr Nadzieja Sulima


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/147/12
Rady Gminy Czeremcha
z dnia 28 grudnia 2012 r.

infoRgrafika

Przewodnicząca Rady


mgr Nadzieja Sulima


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/147/12
Rady Gminy Czeremcha
z dnia 28 grudnia 2012 r.

infoRgrafika

Przewodnicząca Rady


mgr Nadzieja Sulima

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe