Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Miasta Białystok

z dnia 15 stycznia 2013r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Białymstoku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały Nr IX/77/03 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Białymstoku (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 55, poz. 1152) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) Uchwałą Nr XXIV/231/04 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 26 kwietnia 2004 r.
o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Białymstoku (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 56, poz. 957),

2) Uchwałą Nr XXXII/349/04 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 29 listopada 2004 r.
w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 191, poz. 2585),

3) Uchwałą Nr XLV/522/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 lipca 2005 r.
w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 190, poz. 2168),

4) Uchwałą Nr XXIX/346/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 19 czerwca 2008 r.
w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku
(Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 164, poz. 1608) uchyloną uchwałą Nr XXX/370/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 11 lipca 2008 r. uchylającą uchwałę w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 181, poz. 1807),

5) Uchwałą Nr XXXII/390/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 29 września 2008 r.
w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 249, poz. 2568),

6) Uchwałą Nr XLVI/581/09 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 września 2009 r.
w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 208, poz. 2306),

7) Uchwałą Nr XLIX/630/09 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 243, poz. 3018),

8) Uchwałą Nr XXII/208/12 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 16 stycznia 2012 r.
w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku (Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 16 lutego 2012 r., poz. 675).

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzimierz Leszek Kusak


Załącznik do obwieszczenia
Rady Miasta Białystok
z dnia 15 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR IX/77/ 03
RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU
z dnia 26 maja 2003 r.
w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit ,,h'' ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz 567) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Białymstoku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku ustalony uchwałą Nr VII / 48 / 99 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 stycznia 1999 r. w sprawie zmiany nazwy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białymstoku i nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

§ 3. Do czasu wydania regulaminu, zarządzeń i udzielenia pełnomocnictw na podstawie upoważnień zawartych w statucie stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały, zachowują moc dotychczasowy regulamin, zarządzenia i pełnomocnictwa.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik do Uchwały Nr IX/77/03
Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 26 maja 2003 r.

STATUT
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W BIAŁYMSTOKU

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, zwany dalej "Ośrodkiem" jest jednostką organizacyjną Miasta Białegostoku realizującą zadania pomocy społecznej.

§ 2. 1. Terenem działania Ośrodka jest Miasto Białystok.

2. Siedzibą Ośrodka jest Miasto Białystok.

§ 3. 1. Ośrodek nie posiada osobowości prawnej.

2. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostek budżetowych.

§ 4. [1]) Ośrodek wykonuje zadania:

1) pomocy społecznej:

a) własne realizowane przez gminę,

b) zlecone gminie,

c) własne realizowane przez powiat,

d) z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat;

2) gminy i powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

3) zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie świadczeń rodzinnych;

4) zlecone gminie wynikające z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych związane z potwierdzaniem prawa osób innych niż ubezpieczeni do świadczeń opieki zdrowotnej;

5) administracji rządowej zlecone gminie wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów związane z przyznawaniem i wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych oraz podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych;

6) własne gminy związane z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych.

§ 4a. [2]) (uchylony).

§ 5. Celem Ośrodka jest:

1) pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka;

2) pomoc w doprowadzaniu do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem;

3) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia;

4) [3]) wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacja pieczy zastępczej.

§ 6. Do zadań Ośrodka należy w szczególności:

1) analiza i ocena zjawisk rodzących potrzebę świadczenia pomocy społecznej;

2) [4]) koordynacja realizacji miejskiej strategii rozwiązywania problemów społecznych;

3) przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej;

4) pobudzanie do aktywnego udziału w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej osób
i rodzin korzystających z pomocy społecznej;

5) aktywizowanie różnych środowisk do podejmowania działań samopomocowych, budowanie (tworzenie) lokalnego systemu wsparcia środowiskowego;

6) opracowywanie i realizacja projektów miejskich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych;

7) podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności oraz dofinansowanie, w ramach środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
w turnusach rehabilitacyjnych, likwidacji barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, a także finansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej;

8) [5]) praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz pełnienie funkcji organizatora rodzinnej pieczy zastępczej;

8a) [6]) zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych;

8b) [7]) pomoc osobom usamodzielnianym;

9) [8]) nadzór nad działalnością domów pomocy społecznej oraz prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji w zakresie kierowania i umieszczania osób w domach pomocy społecznej;

10) [9]) prowadzenie spraw związanych z organizacją prac społecznie użytecznych;

11) prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

12) prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz Specjalistycznego Poradnictwa Socjalnego i Rodzinnego;

13) [10]) (skreślony);

13a) [11]) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Rodzinnych Domów Dziecka;

14) praca socjalna, rozumiana jako działalność zawodowa, skierowana na pomoc osobom
i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania
w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi;

15) [12]) współdziałanie z placówkami pomocy społecznej, organem sprawującym nadzór pedagogiczny, instytucjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi
i prawnymi w celu realizacji zadań pomocy społecznej i o świadczeniach rodzinnych;

16) realizacja zadań wynikających z innych ustaw i przepisów wykonawczych do tych ustaw w zakresie pomocy społecznej;

17) [13]) realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz innych ustaw w zakresie świadczeń rodzinnych;

18) [14]) realizacja zadań zleconych gminy wynikających z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych związanych z potwierdzaniem prawa osób innych niż ubezpieczeni do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na zasadach określonych w tej ustawie;

19) [15]) realizacja zadań administracji rządowej zleconych gminie wynikających z ustawy
o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz o zaliczce alimentacyjnej związanych z przyznawaniem i wypłatą zaliczek alimentacyjnych;

20) [16]) przyznawanie i wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych;

21) [17]) realizacja zadań wynikających z ustawy o dodatkach mieszkaniowych i przepisów wykonawczych do tej ustawy w zakresie dodatków mieszkaniowych;

22) [18]) obsługa organizacyjno-techniczna zespołu interdyscyplinarnego;

23) [19]) prowadzenie wszystkich spraw z zakresu pieczy zastępczej niezastrzeżonych dla innych podmiotów;

24) [20]) prowadzenie rejestru danych o osobach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz o osobach pełniących już funkcje wymienionych wyżej rodzin zastępczych;

25) [21]) przygotowywanie projektów uchwał rady miejskiej w sprawie gminnych programów wspierania rodziny oraz realizacja programów;

26) [22]) koordynacja spraw związanych z funkcjonowaniem placówek opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie Miasta Białegostoku.

Rozdział 2
Działalność Ośrodka

§ 7. [23]) 1. Prezydent Miasta Białegostoku udziela Dyrektorowi Ośrodka upoważnienia
do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

2. Na wniosek Dyrektora Ośrodka Prezydent Miasta Białegostoku może udzielić upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 także innym pracownikom Ośrodka.

§ 8. 1. Prezydent Miasta Białegostoku udziela upoważnienia Dyrektorowi Ośrodka
do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości powiatu.

2. Na wniosek Dyrektora Ośrodka Prezydent Miasta Białegostoku może udzielić upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 także innym pracownikom Ośrodka.

§ 9. Dyrektor Ośrodka działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Białegostoku i w tym zakresie samodzielnie podejmuje czynności dotyczące Ośrodka oraz ponosi za nie odpowiedzialność.

§ 9a. [24]) 1. Prezydent Miasta Białegostoku może upoważnić Dyrektora Ośrodka do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania decyzji w tych sprawach.

2. Prezydent Miasta Białegostoku może upoważnić Dyrektora Ośrodka
do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
do wydawania w tych sprawach decyzji, a także do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego od dłużnika alimentacyjnego.

3. Na wniosek Dyrektora Ośrodka Prezydent Miasta Białegostoku może udzielić upoważnienia, o którym mowa w ust.1 i 2 także innym pracownikom Ośrodka.

§ 9b. [25]) Prezydent Miasta Białegostoku może upoważnić Dyrektora Ośrodka oraz na jego wniosek innych pracowników Ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatku mieszkaniowego.

§ 9c. [26]) 1. Prezydent Miasta Białegostoku może upoważnić Dyrektora Ośrodka oraz na jego wniosek inną osobę do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji.

2. Prezydent Miasta Białegostoku upoważnia Dyrektora Ośrodka oraz na jego wniosek innych pracowników do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu pieczy zastępczej.

3. Prezydent Miasta Białegostoku może upoważnić Dyrektora Ośrodka
do wydawania w jego imieniu decyzji w sprawach przyznania pomocy na kontynuowanie nauki i na usamodzielnienie osób opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze lub regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne.

Rozdział 3
Struktura organizacyjna Ośrodka

§ 10. 1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Ośrodka.

2. Dyrektora Ośrodka zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Białegostoku.

3. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Ośrodka jest Prezydent Miasta Białegostoku.

§ 11. 1. Dyrektor Ośrodka może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne.

2. Dyrektor Ośrodka może kierować wnioski o ustalenie stopnia niepełnosprawności lub niezdolności do pracy do organów określonych odrębnymi przepisami.

3. Dyrektor kieruje Ośrodkiem przy pomocy :

1) [27]) Dwóch Zastępców Dyrektora,

2) Głównego Księgowego,

3) Głównych Specjalistów,

4) Kierowników Działów,

5) Kierowników Zespołów.

4. Dyrektor Ośrodka dokonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych w Ośrodku.

§ 12. Organizację wewnętrzną Ośrodka oraz zakres zadań poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określi regulamin organizacyjny opracowany przez Dyrektora i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Białegostoku.

§ 13. 1.[28]) Szczegółowego podziału zadań oraz ustalenia zakresów czynności, uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności dwóch zastępców dyrektora, głównego księgowego, głównych specjalistów, kierowników komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk dokonuje Dyrektor Ośrodka.

2. Podziału Miasta na rejony socjalne dokonuje Dyrektor Ośrodka w drodze zarządzenia.

§ 14. [29]) Dyrektor Ośrodka składa Radzie Miejskiej Białegostoku coroczne sprawozdanie
z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej i zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej.

Rozdział 4
Gospodarka finansowa

§ 15. 1.[30]) Gospodarka finansowa Ośrodka jako gminnej jednostki budżetowej prowadzona jest na zasadach określonych przepisami ustawy o finansach publicznych.

2. Dyrektor Ośrodka i Główny Księgowy odpowiadają za gospodarkę finansową Ośrodka.

Rozdział 5
Mienie Ośrodka

§ 16. Mienie Ośrodka jest mieniem komunalnym.

§ 17. Stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów, Dyrektor Ośrodka może tworzyć środki specjalne i tymi środkami dysponować w celu realizacji ustalonych zadań.

Rozdział 6
System kontroli wewnętrznej

§ 18. 1. Kontrolę wewnętrzną w Ośrodku sprawują :

1) Dyrektor Ośrodka w zakresie całokształtu działalności Ośrodka;

2) [31]) Dwaj Zastępcy Dyrektora i kierownicy wszystkich komórek organizacyjnych w zakresie ustalonym przez Dyrektora Ośrodka.

2. Za zorganizowanie i prawidłowe działanie systemu kontroli wewnętrznej
w Ośrodku odpowiada Dyrektor.

Rozdział 7
Nadzór nad Ośrodkiem

§ 19. Nadzór nad bieżącą działalnością Ośrodka sprawuje Prezydent Miasta Białegostoku lub upoważniony przez jego Zastępca zgodnie z ustalonym podziałem zadań.

Rozdział 8
Postanowienia końcowe

§ 20. Dyrektor Ośrodka ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego statutu.

§ 21. Zmian w statucie dokonuje się w trybie określonym dla jego nadania.

§ 22. [32]) W sprawach nie uregulowanych w statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy o pomocy społecznej i przepisy wykonawcze do tej ustawy, przepisy Kodeksu pracy oraz inne obowiązujące akty prawne.

§ 23. Statut obowiązuje z dniem wejścia w życie uchwały Rady Miejskiej Białegostoku w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Białymstoku.


[1]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały Nr XXII/208/12 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku (Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 16 lutego 2012 r., poz. 675), który wszedł w życie 2 marca 2012 r., z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

[2]) Przez § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w przypisie 1, który wszedł w życie 2 marca 2012 r., z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

[3]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 uchwały, o której mowa w przypisie 1, który wszedł w życie 2 marca 2012 r., z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

[4]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały Nr XLVI/581/09 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 września 2009 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 208, poz. 2306), który wszedł w życie 10 listopada 2009 r.

[5]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. a uchwały, o której mowa w przypisie 1, który wszedł w życie 2 marca 212 r., z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

[6]) Dodany przez § 1 pkt 4 lit. b uchwały, o której mowa w przypisie 1, który wszedł w życie 2 marca 2012 r., z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

[7]) Dodany przez § 1 pkt 4 lit. b uchwały, o której mowa w przypisie 1, który wszedł w życie 2 marca 2012 r., z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

[8]) W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 4 lit. c uchwały, o której mowa w przypisie 1, który wszedł w życie 2 marca 2012 r., z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

[9]) W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt 4 lit. c uchwały, o której mowa w przypisie 1, który wszedł w życie 2 marca 2012 r., z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

[10]) Przez § 1 pkt 3 uchwały, o której mowa w przypisie 4, który wszedł w życie 10 listopada 2009 r., z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r.

[11]) Dodany przez § 1 pkt 2 lit a uchwały Nr XXXII/349/04 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 191, poz. 2585), który wszedł w życie 26 grudnia 2004 r.

[12]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a uchwały Nr XXIV/231/04 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 26 kwietnia 2004 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Białymstoku (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 56, poz. 957), który wszedł w życie 25 maja 2004 r., z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 2004 r.

[13]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b uchwały, o której mowa w przypisie 11, który wszedł w życie 26 grudnia 2004 r.

[14]) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. b uchwały, o której mowa w przypisie 11, który wszedł w życie 26 grudnia 2004 r.

[15]) Dodany przez § 1 pkt 2 uchwały Nr XLV/522/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 lipca 2005 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 190, poz. 2168), który wszedł w życie 6 września 2005 r.

[16]) Dodany przez § 1 pkt 2 uchwały Nr XXXII/390/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 249, poz. 2568), który wszedł w życie 1 listopada 2008 r., z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2008 r. Zmiany wynikające z art. 4 ust. 3 i art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wchodzą w życie z dniem 1 października 2008 r.

[17]) Dodany przez § 1 pkt 2 uchwały Nr XLIX/630/09 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 243, poz. 3018), który wszedł w życie 15 stycznia 2010 r., z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r.

[18]) Dodany przez § 1 pkt 4 lit. d uchwały, o której mowa w przypisie 1, który wszedł w życie 2 marca 2012 r., z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

[19]) Dodany przez § 1 pkt 4 lit. d uchwały, o której mowa w przypisie 1, który wszedł w życie 2 marca 2012 r., z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

[20]) Dodany przez § 1 pkt 4 lit. d uchwały, o której mowa w przypisie 1, który wszedł w życie 2 marca 2012 r., z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

[21]) Dodany przez § 1 pkt 4 lit. d uchwały, o której mowa w przypisie 1, który wszedł w życie 2 marca 2012 r., z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

[22]) Dodany przez § 1 pkt 4 lit. d uchwały, o której mowa w przypisie 1, który wszedł w życie 2 marca 2012 r., z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

[23]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały, o której mowa w przypisie 4, który wszedł w życie 10 listopada 2009 r.

[24]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 uchwały, o której mowa w przypisie 16, który wszedł w życie 1 listopada 2008 r., z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2008 r. Zmiany wynikające z art. 4 ust. 3 i art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wchodzą w życie z dniem 1 października 2008 r.

[25]) Dodany przez § 1 pkt 3 uchwały, o której mowa w przypisie 17, który wszedł w życie 15 stycznia 2010 r., z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r.

[26]) Dodany przez § 1 pkt 5 uchwały, o której mowa w przypisie 1, który wszedł w życie 2 marca 2012 r., z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

[27]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 uchwały, o której mowa w przypisie 17, który wszedł w życie 15 stycznia 2010 r., z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r.

[28]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 uchwały, o której mowa w przypisie 17, który wszedł w życie 15 stycznia 2010 r., z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r.

[29]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 uchwały, o której mowa w przypisie 1, który wszedł w życie 2 marca 2012 r., z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

[30]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7, o której mowa w przypisie 1, który wszedł w życie 2 marca 2012 r., z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

[31]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 uchwały, o której mowa w przypisie 17, który wszedł w życie 15 stycznia 2010 r., z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r.

[32]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 uchwały, o której mowa w przypisie 1, który wszedł w życie 2 marca 2012 r., z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe