Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/91/12 Rady Gminy w Kołakach Kościelnych

z dnia 31 grudnia 2012r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołaki Kościelne

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 poz. 391 i poz. 951), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zambrowie uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kołaki Kościelne", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Kołaki Kościelne nr XXVI/132/06 z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołaki Kościelne (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2006r. Nr 154, poz. 1433, Nr 212, poz. 2052).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Bogdan Józef Dąbrowski


Załącznik do Uchwały Nr XVII/91/12
Rady Gminy w Kołakach Kościelnych
z dnia 31 grudnia 2012 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołaki Kościelne

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kołaki Kościelne dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych,

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,

b) liczby osób korzystających z tych pojemników;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) właścicielach nieruchomości - należy przez to rozumieć współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością mające obowiązek realizować obowiązki w zakresie utrzymania czystości i porządku; w tym także wykonawcy robót budowlanych w przypadku budowy;

2) odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;

3) odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć odpady komunalne, które ze względu na swoje rozmiary lub masę nie mogą być zbierane w typowych pojemnikach na odpady;

4) odpadach zielonych - należy przez to rozumieć stanowiące części roślin odpady komunalne pochodzące z pielęgnacji terenów zieleni oraz targowisk, z wyjątkiem odpadów pochodzących z czyszczenia ulic i placów;

5) odpadach opakowaniowych - należy przez to rozumieć opakowania z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła, metalu i wielomateriałowe;

6) odpadach budowlanych - należy przez to rozumieć odpady z materiałów budowlanych pochodzące z remontów i budów;

7) nieczystościach ciekłych - należy przez to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych;

8) harmonogramie - rozumie się przez to plan odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Kołaki Kościelne podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.ug.kolaki.wrotapodlasia.pl/) oraz na stronie internetowej (www.kolaki.pl).

9) przedsiębiorcy - rozumie się przez to przedsiębiorcę posiadającego wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Kołaki Kościelne lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie Wójta Gminy Kołaki Kościelne na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

10) nieruchomości - rozumie się przez to zgodnie z art. 46 § 1 kodeksu cywilnego, część powierzchni ziemi stanowiącą odrębny przedmiot własności, jak również budynki trwale z gruntem związane lub część takich budynków;

11) punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych - rozumie się przez to wyznaczone przez gminę Kołaki Kościelne miejsce odbioru i gromadzenia odpadów zbieranych selektywnie.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów:

1) odpadów zielonych,

2) papieru i tektury,

3) metali,

4) tworzyw sztucznych,

5) szkła bezbarwnego i kolorowego,

6) opakowań wielomateriałowych,

7) przeterminowanych leków i chemikaliów,

8) zużytych baterii i akumulatorów,

9) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

10) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

11) odpadów budowlano - remontowych,

12) zużytych opon.

2. Selektywna zbiórka odpadów polega na segregowaniu wytwarzanych odpadów komunalnych określonych w ust. 1 i przekazaniu ich podmiotowi odbierającemu odpady z częstotliwością określoną w rozdziale 4.

3. Pozostałe nie wymienione w ust. 1 frakcje odpadów komunalnych mogą być zbierane łącznie jako zmieszane odpady komunalne.

4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do gromadzenia odpadów jedynie w przeznaczonych do tego pojemnikach (także kompostownikach).

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia z części nieruchomości służących do użytku publicznego błota, śniegu i lodu niezwłocznie po ich wystąpieniu, natomiast innych zanieczyszczeń w miarę występujących potrzeb, tak aby utrzymać czystość i zapobiec nie przewidzianym wypadkom.

2. Uprzątnięte błoto, śnieg, lód oraz inne zanieczyszczenia, mogą być gromadzone w miejscach niepowodujących zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów, a w przypadku braku możliwości takiego gromadzenia usunięte z nieruchomości.

3. Nieusunięty lód należy posypać piaskiem lub innym stosownym środkiem w celu zlikwidowania jego śliskości.

4. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do niezwłocznego usuwania stwarzających zagrożenie dla ludzi sopli i nawisów śniegu z rynien i dachów.

§ 5. 1. Na terenie nieruchomości mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może się odbywać wyłącznie na wydzielonych i utwardzonych częściach nieruchomości pod warunkiem stosowania środków ulegających biodegradacji, a powstające ścieki nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do wód powierzchniowych lub do gruntu.

2. Na terenie nieruchomości poza warsztatami samochodowymi dopuszcza się wykonywanie doraźnych napraw oraz regulacji pojazdów mechanicznych, związanych z bieżącą eksploatacją, pod warunkiem, że nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości oraz nie spowodują skażenia powierzchni ziemi i wód gruntowych, a powstałe odpady gromadzone będą w urządzeniach do tego przeznaczonych. Zabrania się wykonywania napraw blacharskich i lakierniczych poza warsztatami naprawczymi.

3. Na terenach służących do użytku publicznego zakazuje się wykonywania napraw oraz mycia pojazdów mechanicznych.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 6. 1. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości oraz wyposażenie jej w urządzenia (kontenery, pojemniki oraz worki) do gromadzenia odpadów komunalnych spełniające wymagania odpowiednich norm, o odpowiedniej pojemności, uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości:

1) kontenery przeznaczone na odpady budowlane o pojemności 7 m3,

2) pojemniki na odpady zmieszane o pojemności 120 l - 1100 l,

3) pojemniki lub worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności 120 l - 1100 l.

2. W przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie posiadają technicznych możliwości wyposażenia jej w odpowiednie urządzenia, obowiązek, o którym mowa w ust. 1, może zostać zrealizowany poprzez zapewnienia usytuowania pojemników na odpady komunalne, na terenie innej nieruchomości na zasadach uzgodnionych z jej właścicielem poprzez zawarcie porozumienia (umowy). W takim przypadku minimalna pojemność stanowi sumę minimalnych pojemności dla poszczególnych nieruchomości, z uwzględnieniem częstotliwości odbioru odpadów na poszczególnych nieruchomościach.

§ 7. 1. Odpady komunalne zebrane selektywnie, należy gromadzić w odpowiadających obowiązującym normom urządzeniach, w następujących kolorach:

1) niebieski - z przeznaczeniem na papier i tekturę,

2) żółty - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, odpady wielkomateriałowe, metal i szkło,

3) brązowy - z przeznaczeniem na odpady zielone.

2. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych stosuje się pojemniki, a także przezroczyste, bądź zgodne z kolorystyką określoną w ust. 1 worki z tworzywa sztucznego o pojemności 120 litrów, które są odpowiedniej grubości zapobiegającej pęknięciu lub rozerwaniu.

3. Zabrania się:

1) zagęszczania odpadów komunalnych zbieranych w pojemnikach w sposób uniemożliwiający ich usunięcie z pojemnika;

2) wrzucania do pojemnika substancji palnych, żrących, toksycznych, gorącego popiołu oraz wlewania substancji ciekłych;

3) magazynowania na terenie nieruchomości odpadów komunalnych poza miejscami do tego przeznaczonymi;

4) umieszczania w pojemnikach do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych innych odpadów, takich jak odpady budowlane i rozbiórkowe, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, które należy zbierać oddzielnie i usuwać na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

5) umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych odpadów pochodzących z działalności gospodarczej.

4. Na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, należy stosować pojemniki określone w § 6 ust. 1 pkt 1-3, w tym do selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy stosować pojemniki i worki o kolorystyce określonej w ust. 1. Na pojemnikach powinna być umieszczona w sposób trwały czytelna informacja zawierająca dane identyfikujące jednostkę wywozową odbierającą odpady komunalne.

§ 8. 1. Minimalną pojemność pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy należy dostosować do ilości wytwarzanych odpadów, którą ustala się na podstawie liczby osób zamieszkujących lub przebywających na danej nieruchomości oraz ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, uwzględniając następujące normy:

1) 30 l na 1 mieszkańca na 1 miesiąc w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

2) 60 l na 1 mieszkańca na 1 miesiąc w przypadku braku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

2. Minimalną pojemność pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, należy dostosować do ilości wytwarzanych odpadów, uwzględniając następujące normy:

1) właściciele domków letniskowych zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w jeden pojemnik o pojemności 120 l;

2) prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami użyteczności publicznej zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb uwzględniając następujące normatywy dostosowane do dwutygodniowego cyklu odbioru:

a) dla szkół - 3 l na każdego ucznia i pracownika,

b) dla żłobków i przedszkoli - 3 l na każde dziecko i pracownika,

c) dla lokali handlowych - 50 l na każde 10 m2powierzchni użytkowej, jednak conajmniej 1 pojemnik o pojemności 120 l na lokal,

d) dla lokali gastronomicznych - 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne,

e) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - pojemnik o pojemności 120 l na każdych 10 pracowników,

f) dla obiektów świadczących usługi hotelarskie - 20 l na jedno miejsce noclegowe,

g) dla cmentarzy - 5 l na każde 10 miejsc pochówku.

3. W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, minimalna pojemność pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne stanowi sumę pojemności określoną zgodnie z ust. 1 i 2.

§ 9. W miejscach publicznych (np. chodniki, place, parki, zieleńce, targowiska, przystanki autobusowe itp.) drobne odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach o minimalnej pojemności 35 litrów.

2. Pojemniki, o których mowa w ust. 1, należy umieścić na przystankach komunikacji pod wiatą lub w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.

3. Odległość pomiędzy koszami na odpady rozstawionymi na drogach publicznych powinna być dostosowana do panującego na danym terenie ruchu pieszych.

§ 10. 1. Pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów należy usytuować na nieruchomości w miejscach odpowiadających przepisom prawa budowlanego, w sposób umożliwiający łatwy dojazd i dostęp do nich zarówno dla ich użytkowników, jak i dla pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, w sposób niepowodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości i osób trzecich na wyrównanej i w miarę potrzeb utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota.

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymania pojemników w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, w szczególności poprzez ich okresowe mycie i dezynfekowanie.

3. Pojemniki należy utrzymywać w stanie technicznym uniemożliwiającym wydostawanie się odpadów pod wpływem wiatru, deszczu lub innych czynników zewnętrznych.

4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są wystawiać pojemniki na odpady przed posesję przed godziną 7 rano dnia, w którym odbierane są odpady.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 11. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zgodnie z harmonogramem, w sposób gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.

2. Właściciele nieruchomości obowiązani są udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania
odpadów komunalnych na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dostęp przez pracowników
przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne.

3. Określa się następującą częstotliwość odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:

1) dla zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej - co najmniej jeden raz w miesiącu;

2) dla obiektów użyteczności publicznej, punktów handlowych i usługowych - co najmniej dwa razy w miesiącu;

3) z koszy ulicznych - co najmniej jeden raz w tygodniu;

4) z cmentarzy - co najmniej 1 raz na dwa tygodnie lub według potrzeb, nie dopuszczając do
przepełniania się pojemników na odpady.

§ 12. 1. Segregowane odpady komunalne, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 1 - 6 odbierane będą z
następującą częstotliwością:

1) dla zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej - co najmniej jeden raz w miesiącu;

2) dla obiektów użyteczności publicznej, w tym cmentarzy, punktów handlowych i usługowych - co najmniej dwa razy w miesiącu;

2. Segregowane odpady komunalne, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 9, 10 i 12 dla wszystkich typów zabudowy odbierane będą z częstotliwością co najmniej dwa razy w roku.

§ 13. W zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej odpady wymienione w § 3 ust. 3 pkt 9, 10 i 12
należy wystawić w terminie określonym w harmonogramie, w miejscu, w którym nie będą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa osób trzecich, a jednocześnie umożliwiającym ich sprawny odbiór przez jednostkę wywozową (podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych) oraz na bieżąco do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 14. 1. Odpady budowlano-remontowe, powstałe w wyniku remontu obiektów na terenie
nieruchomości należy gromadzić w specjalnych kontenerach przeznaczonych do gromadzenia tego rodzaju odpadów udostępnionych przez jednostkę wywozową, ustawionych w miejscu nie utrudniającym możliwości korzystania z nieruchomości i umożliwiającym dojazd pojazdu jednostki wywozowej lub samodzielnie dostarczyć do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

2. W zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej odpady zielone oraz inne odpady ulegające biodegradacji powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach, jeżeli nie powoduje to uciążliwości dla otoczenia i negatywnego oddziaływania na środowisko. W przypadku braku takich możliwości należy przekazać je jednostce wywozowej lub dostarczyć do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

3. Przeterminowane leki należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w aptekach, przychodniach oraz w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

4. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazać do punktu sprzedaży baterii i akumulatorów lub do specjalnie oznaczonych pojemników zlokalizowanych w szkołach i innych obiektach
użyteczności publicznej oraz do odpowiednio oznaczonych pojemników w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

5. Chemikalia należy przekazać do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

6. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych należy
przekazać na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, do punktów zbierania zorganizowanych przez sprzedawców tego sprzętu lub do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

7. Dopuszcza się sporadyczne spalanie na terenie nieruchomości zgromadzonych pozostałości roślinnych, o ile nie stanowi to zagrożenia, ani uciążliwości dla mienia i okolicznych mieszkańców.

8. Miejsca i terminy zbierania odpadów wymienionych w ust. 1, udostępnione są do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.ug.kolaki.wrotapodlasia.pl/) oraz na stronie internetowej (www.kolaki.pl).

§ 15. W przypadku nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe, wprowadza się obowiązek niezwłocznego usuwania odpadów po zakończeniu imprezy oraz z terenów przyległych, jeżeli występuje taka potrzeba (zanieczyszczenie spowodowane imprezą).

§ 16. Właściciele nieruchomości wyposażeni w zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób
systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się zbiorników do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 17. § 17 Osoby posiadające zwierzęta domowe obowiązane są do takiego ich utrzymania, aby wyeliminować wszelkie zagrożenia i uciążliwości w szczególności w zakresie zachowań agresywnych tych zwierząt, hałasu (zwłaszcza w porze nocnej), przykrego zapachu, insektów i zanieczyszczeń, jakie mogą stwarzać te zwierzęta dla ludzi oraz miejsc wspólnego użytkowania (parki, zieleńce, place, ulice, chodniki, piaskownice, place zabaw, obiekty użyteczności publicznej).

§ 18. 1. Zwierzęta domowe mogą być wyprowadzane tylko pod opieką osoby dorosłej lub osoby zdolnej do panowania nad nimi. Psy muszą być wyprowadzane na uwięzi i tylko przez osoby, które są w stanie sprawować odpowiedni nadzór nad zwierzęciem, a psy rasy uznawanych za agresywne, ich mieszańców oraz inne zagrażające otoczeniu, muszą mieć założony kaganiec i być wyprowadzane wyłącznie przez osoby dorosłe.

2. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko z nałożonym kagańcem na terenach zabudowanych, poza miejscami wymienionymi w § 18 i gdy właściciel lub opiekun ma możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem. Nie wolno zwalniać ze smyczy psów ras uznawanych za agresywne, ich mieszańców oraz innych zagrażających otoczeniu.

3. Zwierzęta domowe nie mogą być wprowadzane do obiektów użyteczności publicznej. Postanowienie to nie dotyczy psów przewodników, z których pomocy korzystają osoby niepełnosprawne oraz psów szkolonych do zadań specjalnych.

4. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe obowiązane są do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń powodowanych przez te zwierzęta na terenach zabudowanych, a także z miejsca wspólnego użytkowania, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach i terenach zielonych. Postanowienie to nie dotyczy osób o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osób niewidomych, korzystających z psów

przewodników.

5. Właściciele nieruchomości, na których utrzymywane są psy bez uwięzi i kagańca, zobowiązani są do należytego ogrodzenia nieruchomości, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie i umieszczenia na bramie lub furtce prowadzącej do tej nieruchomości, odpowiednio oznakowanej tabliczki ze stosownym

ostrzeżeniem.

§ 19. Zwierzęta pozostawione bez opieki są odławiane i przekazywane do schroniska dla bezdomnych zwierząt, przy czym właściciel zwierzęcia, który w nienależyty sposób sprawuje nad nim opiekę ponosi koszt jego odłowienia, transportu do schroniska, utrzymania i ewentualnego leczenia.

Rozdział 6.
Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub
w poszczególnych nieruchomościach

§ 20. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej na własne potrzeby pod następującymi warunkami:

1) zachowania warunków sanitarno-higienicznych.

2) teren nieruchomości musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający opuszczenie go przez te zwierzęta,

3) zwierzęta należy utrzymywać w sposób zapewniający innym osobom zamieszkującym na
nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich ograniczenie uciążliwości takich jak hałas czy
odory,

4) właściciel zwierzęcia, które zanieczyściło ulice, chodnik lub miejsce publiczne obowiązany jest do uprzątnięcia zanieczyszczenia.

§ 21. Pszczoły należy trzymać w ulach ustawionych w odległości co najmniej 10 m od granicy
nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

§ 22. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustalił taki zakaz.

Rozdział 7.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 23. Obowiązkową deratyzację przeprowadza się w miarę potrzeb na terenie całej gminy lub jej części.

§ 24. Termin i zasady przeprowadzania obowiązkowych deratyzacji ogłasza Wójt Gminy Kołaki Kościelne w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Zambrowie.

Przewodniczący Rady


Bogdan Józef Dąbrowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe