Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 162/2012 Burmistrza Krynek

z dnia 31 grudnia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 Dz. U. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz. 1707) zarządzam co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/63/2011 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krynki na rok 2012 wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 1 "Plan dochodów budżetowych na 2012 rok" zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 4.312,- zł, w tym: dochody bieżące zwiększa się o 4.312,-zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) w załączniku Nr 2 "Plan wydatków budżetowych na 2012 rok" zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 4.312,-zł, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o 4.312,-zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Po dokonanych zmianach:

1) łączna kwota planowanych dochodów wynosi 9.532.088,-zł, w tym: dochody bieżące 9.174.140,-zł i dochody majątkowe 357.948,-zł.

2) łączna kwota planowanych wydatków wynosi 10.679.009,-zł, w tym: wydatki bieżące 8.682.716,-zł i wydatki majątkowe 1.996.293,-zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz


Bogusław Marian Panasiuk


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 162/2012
Burmistrza Krynek
z dnia 31 grudnia 2012 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Rodzaj: Bieżące, własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

758

Różne rozliczenia

3.593.230,00

4.312,00

3.597.542,00

75802

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

0,00

4.312,00

4.312,00

2750

Środki na uzupełnienie dochodów gmin

0,00

4.312,00

4.312,00

RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE, WŁASNE:

9.169.828,00

4.312,00

9.174.140,00

DOCHODY OGÓŁEM:

9.527.776,00

4.312,00

9.532.088,00


Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 162/2012
Burmistrza Krynek
z dnia 31 grudnia 2012 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Rodzaj: Bieżace, zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

65.725,00

0,00

65.725,00

75011

Urzędy wojewódzkie

65.725,00

0,00

65.725,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.250,00

- 532,00

1.718,00

4300

Zakup usług pozostałych

8.400,00

2.004,00

10.404,00

4410

Podróże służbowe krajowe

1.200,00

- 752,00

448,00

4700

Szkolenia pracowników

1.000,00

- 720,00

280,00

852

Opieka społeczna

913.000,00

0,00

913.000,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego

900.911,00

0,00

900.911,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3.334,00

300,00

3.634,00

4300

Zakup usług pozostałych

1.700,00

- 200,00

1.500,00

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych
w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

500,00

- 100,00

400,00

RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE, ZLECONE:

1.121.288,00

0,00

1.121.288,00

Rodzaj: Bieżące, własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

700

Gospodarka mieszkaniowa

58.000,00

0,00

58.000,00

70001

Zakłady gospodarki mieszkaniowej

43.000,00

0,00

43.000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

38.410,00

1.000,00

39.410,00

4430

Różne opłaty i składki

1.000,00

- 1.000,00

0,00

750

Administracja publiczna

1.394.704,00

0,00

1.394.704,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

999.507,00

0,00

999.507,00

4430

Różne opłaty i składki

27.400,00

1.500,00

28.900,00

4700

Szkolenia pracowników

9.200,00

- 1.500,00

7.700,00

75095

Pozostała działalność

324.762,00

0,00

324.762,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

8.100,00

- 2.000,00

6.100,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

200.500,00

2.000,00

202.500,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

119.560,00

0,00

119.560,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

118.960,00

0,00

118.960,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

57.450,00

- 440,00

57.010,00

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

9.510,00

400,00

9.910,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.400,00

40,00

1.440,00

758

Różne rozliczenia

31.407,00

- 1.557,00

29.850,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

31.407,00

- 1.557,00

29.850,00

4810

Rezerwy (ogólna)

1.557,00

- 1.557,00

0,00

4810

Rezerwy (zarządzanie kryzysowe)

29.850,00

0,00

29.850,00

801

Oświata i wychowanie

2.674.402,00

0,00

2.674.402,00

80101

Szkoły podstawowe

1.530.568,00

506,00

1.531.074,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

53.930,00

- 527,00

53.403,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

977.880,00

456,00

978.336,00

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

180.300,00

-50,00

180.250,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

25.450.00

- 2.627,00

22.823,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

50.700,00

3.757,00

54.457,00

4260

Zakup energii

28.700,00

459,00

29.159,00

4300

Zakup usług pozostałych

27.510,00

- 672,00

26.838,00

4430

Różne opłaty i składki

8.600,00

- 290,00

8.310,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

59.130,00

44,00

59.174,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

990,00

44,00

1.034,00

80104

Przedszkola

240.391,00

101,00

240.492,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

156.740,00

98,00

156.838,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

4.250,00

3,00

4.253,00

80110

Gimnazja

554.514,00

- 1.295,00

553.219,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

29.850,00

- 292,00

29.558,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

391.506,00

41,00

391.547,00

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

74.320,00

- 1.110,00

73.210,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

7.720,00

10,00

7.730,00

4410

Podróże służbowe krajowe

400,00

56,00

456,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

159.017,00

0,00

159.017,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

27.627,00

1.700,00

29.327,00

4300

Zakup usług pozostałych

30.979,00

- 2.300,00

28.679,00

4530

Podatek od towarów i usług (VAT)

9.500,00

600,00

10.100,00

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

7.200,00

- 220,00

6.980,00

4410

Podróże służbowe krajowe

1.470,00

- 220,00

1.250,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

120.305,00

864,00

119.441,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

500,00

- 276,00

224,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

88.030,00

103,00

88.133,00

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

16.060,00

1.257,00

17.317,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

340,00

- 220,00

120,00

851

Ochrona zdrowia

49.691,00

0,00

49.691,00

85153

Zwalczanie narkomanii

6.460,00

0,00

6.460,00

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

300,00

- 300,00

0,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

30,00

- 30,00

0,00

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

1.200,00

1.330,00

2.530,00

4300

Zakup usług pozostałych

1.890,00

- 1.000,00

890,00

852

Pomoc społeczna

1.125.849,00

20,00

1.125869,00

85204

Rodziny zastępcze

800,00

20,00

820,00

4330

Zakup usług przez jst od innych jst

800,00

20,00

820,00

85295

Pozostała działalność

246.020,00

0,00

246.020,00

3110

Świadczenia społeczne

213.020,00

- 4.460,00

208.560,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

4.460,00

4.460,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

84.819,00

0,00

84.819,00

85395

Pozostała działalność

84.819,00

0,00

84.819,00

4017

Wynagrodzenie osobowe pracowników

19.779,00

848,00

20.627,00

4019

Wynagrodzenie osobowe pracowników

1.047,00

- 848,00

199,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

233.580,00

1.871,00

235.451,00

85401

Świetlice szkolne

80.920,00

1.871,00

82.791,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

4.040,00

42,00

4.082,00

4010

Wynagrodzenie osobowe pracowników

57.780,00

1.438,00

59.218,00

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

10.220,00

314,00

10.534,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.480,00

77,00

1.557,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.223.426,00

3.978,00

1.227.404,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

434.493,00

2.200,00

436.393,00

4010

Wynagrodzenie osobowe pracowników

180.556,00

200,00

180.756,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

25.250,00

1.700,00

26.950,00

4410

Podróże służbowe krajowe

7.869,00

300,00

8.169,00

90002

Gospodarka odpadami

30.100,00

200,00

30.300,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

14.400,00

200,00

14.600,00

90013

Schroniska dla zwierząt

15.144,00

- 40,00

15.104,00

4300

Zakup usług pozostałych

9.454,00

- 40,00

9.414,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

205.352,00

4.018,00

209.370,00

4260

Zakup usług remontowych

185.040,00

4.018,00

189.058,00

90017

Zakłady gospodarki komunalnej

506.287,00

- 2.400,00

504.187,00

4300

Zakup usług pozostałych

24.700,00

200,00

24.900,00

4530

Podatek od towarów i usług (VAT)

34.200,00

- 2.600,00

31.600,00

926

Kultura fizyczna

116.067,00

0,00

116.067,00

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

34.697,00

0,00

34.697,00

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

1.550,00

110,00

1.660,00

4300

Zakup usług pozostałych

2.100,00

- 110,00

1.990,00

RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE, WŁASNE:

8.678.404,00

4.312,00

8.682.716,00

WYDATKI OGÓŁEM:

10.674.697,00

4.312,00

10.679.009,00


Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 162/2012 Burmistrza Krynek z dnia 31 grudnia 2012r.

Dokonano zwiększenia dochodów budżetowych na łączną kwotę 4.312,-zł w tym: na zadania własne bieżące w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej o kwotę 4.312,-zł.

Dokonano także zwiększenia wydatków na łączną kwotę 4.312,- w tym: na zadania własne bieżące w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze o kwotę 20,-zł, w rozdziale 85401 Świetlice szkolne o kwotę 314,-zł , a w dziale 900 Gospodarka komunalna o kwotę 3.978,-zł. Dokonano także zmniejszenia rezerwy ogólnej, a zwiększono wydatki w rozdziale 85401 o kwotę 1.557,-zł.

Dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w rozdziale 75011 i 85212 zadania zlecone na kwotę, 2.304,-zł oraz zadania własne w rozdziałach 75023 i 75095 na kwotę 3.500,-zł, w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne na kwotę 440,-zł, w dziale 801 Oświata i wychowanie na kwotę 8.584,-zł, w dziale 851 Ochrona zdrowia na kwotę 1.330,-zł, w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 4.460,-zł, oraz w dziale 853 Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej na kwotę 848,-zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe