Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/124/2012 Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2012

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm.: z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

1) zmniejszyć dochody o kwotę 18.342 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały,

2) zwiększyć dochody o kwotę 90.388 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

1) zmniejszyć wydatki o kwotę 16.553 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.

2) zwiększyć wydatki o kwotę 88.599 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 17.928.374 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 17.858.391 zł,

- dochody majątkowe w kwocie: 69.983 zł.

2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 16.692.934 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 16.402.399 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 290.535 zł.

3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 3.073.063 zł.

4) Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1.235.440 zł z przeznaczeniem na:

- planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 1.235.440 zł.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bargłów Kościelny.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacjiw Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Romanowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/124/2012
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 28 grudnia 2012 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK - TABELA

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

160 145,00

28 845,00

188 990,00

01095

Pozostała działalność

2 819,00

28 845,00

31 664,00

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

2 819,00

2 845,00

5 664,00

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

0,00

26 000,00

26 000,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

36 516,00

- 1 769,00

34 747,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

36 516,00

- 1 769,00

34 747,00

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

26 884,00

- 1 000,00

25 884,00

0830

Wpływy z usług

6 677,00

- 1 000,00

5 677,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

510,00

231,00

741,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

3 722 786,00

- 10 155,00

3 712 631,00

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

1 067 253,00

- 7 432,00

1 059 821,00

0310

Podatek od nieruchomości

1 037 933,00

- 7 452,00

1 030 481,00

0330

Podatek leśny

19 822,00

20,00

19 842,00


Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

1 550 519,00

- 1 303,00

1 549 216,00

0310

Podatek od nieruchomości

106 995,00

3 924,00

110 919,00

0320

Podatek rolny

1 218 168,00

- 5 290,00

1 212 878,00

0330

Podatek leśny

50 844,00

13,00

50 857,00

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

4 000,00

50,00

4 050,00

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

106 000,00

- 1 600,00

104 400,00

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

28 000,00

- 600,00

27 400,00

0460

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

4 000,00

- 1 000,00

3 000,00

75619

Wpływy z różnych rozliczeń

2 200,00

180,00

2 380,00

0690

Wpływy z różnych opłat

2 200,00

180,00

2 380,00

758

Różne rozliczenia

8 758 080,00

57 125,00

8 815 205,00

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

4 973 073,00

48 472,00

5 021 545,00

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

4 973 073,00

48 472,00

5 021 545,00

75802

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

0,00

6 853,00

6 853,00

2750

Środki na uzupełnienie dochodów gmin

0,00

6 853,00

6 853,00

75814

Różne rozliczenia finansowe

27 758,00

1 800,00

29 558,00

0920

Pozostałe odsetki

22 900,00

1 800,00

24 700,00

852

Pomoc społeczna

1 000 991,00

- 2 000,00

998 991,00

85295

Pozostała działalność

239 020,00

- 2 000,00

237 020,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

6 020,00

- 2 000,00

4 020,00

Razem:

14 783 265,00

-18 342,00
+90 388,00

14 855 311,00


Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

3 073 063,00

0,00

3 073 063,00

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

OGÓŁEM DOCHODY:

17 856 328,00

-18 342,00
+90 388,00

17 928 374,00

z tego:

- dochody bieżące, w tym:

17 812 345,00

-18 342,00
+64 388,00

17 858 391,00

dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

853 036,00

0,00

853 036,00

- dochody majątkowe, w tym:

43 983,00

+26 000,00

69 983,00

dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

35 811,00

0,00

35 811,00

dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

35 811,00

0,00

35 811,00

dochody ze sprzedaży majątku

5 320,00

+26 000,00

31 320,00

dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

0,00

0,00

0,00

z dochodów ogółem na:

- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw (dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu, dochody z opłaty produktowej, dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)

93 306,00

0,00

93 306,00


Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami

3 073 063,00

0,00

3 073 063,00

- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

0,00

0,00

0,00

- dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

0,00

0,00

0,00

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Romanowski


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/124/2012
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 28 grudnia 2012 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK - TABELA

Rodzaj:

Porozumienia z Jednostkami Samorządu Terytorialnego

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

21 774,00

0,00

21 774,00

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

645 552,00

6 721,00

652 273,00

60016

Drogi publiczne gminne

632 552,00

6 721,00

639 273,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

52 500,00

1 721,00

54 221,00

4300

Zakup usług pozostałych

36 930,00

5 000,00

41 930,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

771 565,00

2 500,00

774 065,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

771 565,00

2 500,00

774 065,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8 500,00

2 000,00

10 500,00

4260

Zakup energii

4 000,00

500,00

4 500,00

710

Działalność usługowa

12 000,00

1 500,00

13 500,00

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

12 000,00

1 500,00

13 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

12 000,00

1 500,00

13 500,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

382 506,00

6 000,00

388 506,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

371 506,00

6 000,00

377 506,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

55 595,00

4 000,00

59 595,00


Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

4270

Zakup usług remontowych

38 000,00

2 000,00

40 000,00

801

Oświata i wychowanie

6 026 121,00

55 325,00

6 081 446,00

80101

Szkoły podstawowe

3 589 317,00

42 102,00

3 631 419,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 092 713,00

6 955,00

2 099 668,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

380 922,00

38 472,00

419 394,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

6 500,00

- 2 600,00

3 900,00

4270

Zakup usług remontowych

92 545,00

- 3 000,00

89 545,00

4300

Zakup usług pozostałych

51 742,00

- 837,00

50 905,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

123 085,00

3 112,00

126 197,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

227 963,00

6 853,00

234 816,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

113 833,00

5 724,00

119 557,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

24 371,00

989,00

25 360,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

3 604,00

140,00

3 744,00

80110

Gimnazja

1 702 647,00

6 370,00

1 709 017,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

186 268,00

10 000,00

196 268,00

4270

Zakup usług remontowych

114 699,00

- 7 116,00

107 583,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

60 534,00

3 486,00

64 020,00

852

Pomoc społeczna

1 487 796,00

- 3 000,00

1 484 796,00

85295

Pozostała działalność

317 600,00

- 3 000,00

314 600,00

3110

Świadczenia społeczne

309 600,00

- 3 000,00

306 600,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

378 449,00

3 000,00

381 449,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

158 214,00

3 000,00

161 214,00

4270

Zakup usług remontowych

31 000,00

3 000,00

34 000,00

Razem:

13 526 051,00

-16 553,00
+88 599,00

13 598 097,00


Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

3 073 063,00

0,00

3 073 063,00

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

OGÓŁEM WYDATKI:

16 620 888,00

-16 553,00
+88 599,00

16 692 934,00

z tego:

1. Wydatki bieżące, z tego:

16 330 353,00

-16 553,00
+88 599,00

16 402 399,00

a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

10 508 431,00

-13 553,00
+88 599,00

10 583 477,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

5 726 822,00

-2 600,00
+62 280,00

5 786 502,00

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

4 781 609,00

-10 953,00
+26 319,00

4 796 975,00

b) dotacje na zadania bieżące

335 097,00

0,00

335 097,00

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych

4 101 008,00

-3 000,00

4 098 008,00

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

987 038,00

0,00

987 038,00

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

0,00

0,00

0,00

f) obsługa długu

398 779,00

0,00

398 779,00


Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

2. Wydatki majątkowe, z tego:

290 535,00

0,00

290 535,00

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

290 535,00

0,00

290 535,00

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

55 061,00

0,00

55 061,00

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

0,00

0,00

0,00

Z wydatków ogółem na:

- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej

0,00

0,00

0,00

- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst

21 774,00

0,00

21 774,00

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami

3 073 063,00

0,00

3 073 063,00

- wydatki związane ze szczególnym zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw (wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, wydatki na realizację zadań związanych z edukacją ekologiczną, wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska)

103 294,00

0,00

103 294,00

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Romanowski


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/124/2012
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 28 grudnia 2012 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2012 ROK

Zmiany w planie dochodów budżetowych:

1) Dział 010 - "Rolnictwo i łowiectwo":

- dokonano zwiększenia dochodów z tytułu najmu i dzierżawy za obwody łowieckie w związku z wyższym wykonaniem, niż zostało zaplanowane,

- dokonano zwiększenia planu z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bargłów Kościelny, położonej we wsi Popowo, oznaczonej nr geodezyjnym nr 114/2 o powierzchni 0,1320 ha (26.000 zł).

2) Dział 700 - "Gospodarka mieszkaniowa":

- dokonano zmniejszenia planowanych dochodów budżetowych z tytułu najmu lokali, wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego oraz dochodów z tytułu opłat za ogrzewanie powyższych lokali, w związku z bieżącą analizą wpływów,

- dokonano zwiększenia planu z tytułu wpływów z różnych dochodów, w związku z wyższym wykonaniem niż zostało zaplanowane.

3) Dział 756 - "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem":

- dokonano zwiększenia i zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu podatków i opłat, po analizie przypisów i odpisów na 2012 rok.

4) Dział 758 - "Różne rozliczenia":

- dokonano zwiększenia planowanych dochodów z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5/4822/14g/BKU/12 z dnia 23 listopada 2012 roku, z tytułu wzrostu składki rentowej (48.472 zł),

- dokonano zwiększenia planowanych dochodów z tytułu rezerwy subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4822/1/DWX/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku (6.853 zł),

- dokonano zwiększenia planowanych dochodów budżetowych z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (1.800 zł).

5) Dział 852 - "Pomoc społeczna":

- dokonano zmniejszenia planu z tytułu wpływów z różnych dochodów, w związku z niższym wykonaniem niż zostało zaplanowane.

Zmiany w planie wydatków budżetowych:

1) Dział 600 - "Transport i łączność",

- dokonano zwiększenia wydatków na zakup usług i materiałów związanych z bieżącym utrzymanie dróg, w ramach zabezpieczenia przejezdności w okresie zimowym.

2) Dział 700 - "Gospodarka mieszkaniowa", Dział 710 - "Działalność usługowa", Dział 754 - "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa",

- dokonano zmiany planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu oraz analizą potrzeb.

3) Dział 801 - "Oświata i wychowanie ":

- zwiększono plan wydatków w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej, na pokrycie wzrostu składki rentowej oraz środków z rezerwy subwencji ogólnej dla Gmin,

- dokonano zmiany planowanych wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu oraz analizą potrzeb, w tym, związanych z koniecznością przeliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

4) Dział 852 - "Pomoc społeczna":

- dokonano zmniejszenia wydatków budżetowych w związku z niższą niż pierwotnie zakładano liczbą osób, skierowanych do prac społecznie użytecznych i w związku z tym niższymi niż planowano wynagrodzeniami.

5) Dział 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska":

- zwiększono plan wydatków na konserwację oświetlenia ulicznego.

Wprowadzone zmiany niniejszą uchwałą nie wpływają na wynik budżetu.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Romanowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe