Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr RFZ/2/2013 Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 21 marca 2013r.

określające wysokość, terminy i zasady przekazywania dotacji celowej na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach oraz w sprawie udzielenia pomocy bezrobotnym mieszkańcom Suwałk w poszukiwaniu pracy

Tekst pierwotnyPowiatem Suwalskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Suwałkach, w osobach: Szczepana Ołdakowskiego - Starosty Suwalskiego, Witolda Kowalewskiego - Wicestarosty Suwalskiego, przy kontrasygnacie: Elżbiety Olejnik - Skarbnika Powiatu; zwanym w dalszej treści porozumienia "Powiatem prowadzącym"

a Miastem Suwałki reprezentowanym przez: Czesława Renkiewicza - Prezydenta Miasta Suwałk, przy kontrasygnacie: Wiesława Stelmacha - Skarbnika Miasta; zwanym w dalszej treści porozumienia "Powiatem dotującym"

określające wysokość, terminy i zasady przekazywania dotacji celowej na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach oraz w sprawie udzielenia pomocy bezrobotnym mieszkańcom Suwałk w poszukiwaniu pracy.

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 3 i art 9a ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.), a także na podstawie uchwały nr XXII/192/08 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy bezrobotnym w poszukiwaniu pracy zwaną dalej "uchwałą", zostaje zawarte porozumienie następującej treści:

§ 1. 1. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach, zwany w dalszej części treści porozumienia "Urzędem Pracy", jako jednostka organizacyjna Powiatu prowadzącego obejmuje swoim obszarem działania i realizuje zadania publiczne Powiatu dotującego z zakresu polityki rynku pracy.

2. Powiat dotujący powierza, a Powiat prowadzący Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach przyjmuje do realizacji Uchwałę nr XXII/192/08 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy bezrobotnym w poszukiwaniu pracy.

3. W ramach realizacji porozumienia poszukujący pracy bezrobotni, zameldowani w Suwałkach otrzymywać będą od Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach jednorazowe bilety komunikacji autobusowej na przejazd w obie strony do pracodawcy, do którego otrzymali od ww. Urzędu skierowanie.

§ 2. 1. Powiat dotujący przekaże Powiatowi prowadzącemu dotację celową w wysokości 1.170.000,00 zł (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt tysięcy złotych), w tym:

1) 1.168.000,00 zł (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych) na wydatki bieżące Urzędu Pracy w 2013 roku.

2) 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) na sfinansowanie bezrobotnym zameldowanym w Suwałkach i poszukującym pracy, jednorazowych biletów komunikacji autobusowej na przejazd w obie strony do pracodawcy, do którego otrzymali skierowanie z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach.

2. Dotacja celowa, o której mowa w ust. 1 pkt 1 przekazana zostanie na konto Starostwa Powiatowego w Suwałkach prowadzone w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział Operacyjny w Suwałkach nr: 25 2030 0045 1110 0000 0180 1430 w ratach:

1) pierwsza rata w wysokości 295.000,00 zł w terminie do 5 kwietnia 2013 r.

2) pozostałe 9 rat w terminie do 17-go każdego miesiąca w wysokości 97.000,00 zł

3. Dotacja celowa, o której mowa w ust. 1 pkt 2 przekazana zostanie na konto Starostwa Powiatowego w Suwałkach prowadzone w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział Operacyjny w Suwałkach nr: 25 2030 0045 1110 0000 0180 1430 w ratach:

1) pierwsza rata w wysokości 1.000,00 zł w terminie do dnia 5 kwietnia 2013 r.

2) druga rata w wysokości 1.000,00 zł w terminie do dnia 14 czerwca 2013 r.

4. Wykorzystanie dotacji celowej nastąpi do 31 grudnia 2013 r.

§ 3. 1. Rozliczenia przekazanej dotacji celowej dokona Dyrektor Urzędu Pracy do 15 stycznia 2014 r.

2. Niewykorzystana część dotacji celowej podlega zwrotowi na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach Nr 78 1240 5211 1111 0000 4931 8258 w terminie do dnia 15 stycznia 2014 r.

§ 4. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony do dnia 31 grudnia 2013 r.

2. Zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 5. Porozumienie sporządzono w 5 egzemplarzach z przeznaczeniem dla stron.

§ 6. Porozumienie wchodzi w życie od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


POWIAT PROWADZĄCY POWIAT DOTUJĄCY

Starosta Suwalski


Szczepan Ołdakowski


Wicestarosta Suwalski


Witold Kowalewski


Skarbnik Powiatu


Elżbieta Olejnik

Prezydent Miasta Suwałk


Czesław Renkiewicz


Skarbnik Miasta


Wiesław Stelmach

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe