reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr RFZ/2/2013 Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 21 marca 2013r.

określające wysokość, terminy i zasady przekazywania dotacji celowej na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach oraz w sprawie udzielenia pomocy bezrobotnym mieszkańcom Suwałk w poszukiwaniu pracyPowiatem Suwalskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Suwałkach, w osobach: Szczepana Ołdakowskiego - Starosty Suwalskiego, Witolda Kowalewskiego - Wicestarosty Suwalskiego, przy kontrasygnacie: Elżbiety Olejnik - Skarbnika Powiatu; zwanym w dalszej treści porozumienia "Powiatem prowadzącym"

a Miastem Suwałki reprezentowanym przez: Czesława Renkiewicza - Prezydenta Miasta Suwałk, przy kontrasygnacie: Wiesława Stelmacha - Skarbnika Miasta; zwanym w dalszej treści porozumienia "Powiatem dotującym"

określające wysokość, terminy i zasady przekazywania dotacji celowej na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach oraz w sprawie udzielenia pomocy bezrobotnym mieszkańcom Suwałk w poszukiwaniu pracy.

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 3 i art 9a ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.), a także na podstawie uchwały nr XXII/192/08 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy bezrobotnym w poszukiwaniu pracy zwaną dalej "uchwałą", zostaje zawarte porozumienie następującej treści:

§ 1. 1. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach, zwany w dalszej części treści porozumienia "Urzędem Pracy", jako jednostka organizacyjna Powiatu prowadzącego obejmuje swoim obszarem działania i realizuje zadania publiczne Powiatu dotującego z zakresu polityki rynku pracy.

2. Powiat dotujący powierza, a Powiat prowadzący Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach przyjmuje do realizacji Uchwałę nr XXII/192/08 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy bezrobotnym w poszukiwaniu pracy.

3. W ramach realizacji porozumienia poszukujący pracy bezrobotni, zameldowani w Suwałkach otrzymywać będą od Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach jednorazowe bilety komunikacji autobusowej na przejazd w obie strony do pracodawcy, do którego otrzymali od ww. Urzędu skierowanie.

§ 2. 1. Powiat dotujący przekaże Powiatowi prowadzącemu dotację celową w wysokości 1.170.000,00 zł (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt tysięcy złotych), w tym:

1) 1.168.000,00 zł (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych) na wydatki bieżące Urzędu Pracy w 2013 roku.

2) 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) na sfinansowanie bezrobotnym zameldowanym w Suwałkach i poszukującym pracy, jednorazowych biletów komunikacji autobusowej na przejazd w obie strony do pracodawcy, do którego otrzymali skierowanie z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach.

2. Dotacja celowa, o której mowa w ust. 1 pkt 1 przekazana zostanie na konto Starostwa Powiatowego w Suwałkach prowadzone w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział Operacyjny w Suwałkach nr: 25 2030 0045 1110 0000 0180 1430 w ratach:

1) pierwsza rata w wysokości 295.000,00 zł w terminie do 5 kwietnia 2013 r.

2) pozostałe 9 rat w terminie do 17-go każdego miesiąca w wysokości 97.000,00 zł

3. Dotacja celowa, o której mowa w ust. 1 pkt 2 przekazana zostanie na konto Starostwa Powiatowego w Suwałkach prowadzone w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział Operacyjny w Suwałkach nr: 25 2030 0045 1110 0000 0180 1430 w ratach:

1) pierwsza rata w wysokości 1.000,00 zł w terminie do dnia 5 kwietnia 2013 r.

2) druga rata w wysokości 1.000,00 zł w terminie do dnia 14 czerwca 2013 r.

4. Wykorzystanie dotacji celowej nastąpi do 31 grudnia 2013 r.

§ 3. 1. Rozliczenia przekazanej dotacji celowej dokona Dyrektor Urzędu Pracy do 15 stycznia 2014 r.

2. Niewykorzystana część dotacji celowej podlega zwrotowi na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach Nr 78 1240 5211 1111 0000 4931 8258 w terminie do dnia 15 stycznia 2014 r.

§ 4. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony do dnia 31 grudnia 2013 r.

2. Zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 5. Porozumienie sporządzono w 5 egzemplarzach z przeznaczeniem dla stron.

§ 6. Porozumienie wchodzi w życie od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


POWIAT PROWADZĄCY POWIAT DOTUJĄCY

Starosta Suwalski


Szczepan Ołdakowski


Wicestarosta Suwalski


Witold Kowalewski


Skarbnik Powiatu


Elżbieta Olejnik

Prezydent Miasta Suwałk


Czesław Renkiewicz


Skarbnik Miasta


Wiesław Stelmach

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Kowalski

Doradca podatkowy z kilkunastoletnim stażem w różnych organach podatkowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama