Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/187/13 Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 28 marca 2013r.

w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113 , Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz.153 ), art.4 ust.7 pkt.2 i ust.11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości ( Dz. U. z 2012 r. , poz.83 ) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Osobom fizycznym będącym w dniu 29 lipca 2005 roku użytkownikami wieczystymi nieruchomości lub ich następcom prawnym, udziela się bonifikaty w wysokości 80% od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele wyłącznie mieszkaniowe, bądź przeznaczonych pod taką zabudowę.

§ 2.

Bonifikaty o której mowa w § 1 udziela się na wniosek użytkownika wieczystego w przypadku, gdy użytkownik wieczysty wniesie jednorazowo całą należność za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz gdy nie posiada zaległości finansowych z tytułu podatku od nieruchomości oraz opłat za użytkowanie wieczyste wobec Gminy Rajgród.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Jan Duda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe