Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/174/13 Rady Gminy Zawady

z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591; zm.: Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203 i Nr 167 poz.1759; z 2005r. Nr 172 poz.1441 i Nr 175 poz.1457, z 2006r. Nr 17 poz.128 i Nr 181 poz.1337, z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974 i Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241, z 2010r. Nr 28 poz.142 i poz.146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675, z 2011r. Nr 21 poz.113, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777, Nr 149 poz.887, Nr 217 poz.1281, z 2012r. poz.567, z 2013r. poz.153) oraz art.211, art.212 i art.217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240, zm. Dz.U. z 2010r. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726, z 2011r. Nr 201 poz.1183, Nr 185 poz.1092, Nr 234 poz.1386, Nr 291 poz.1707, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz.1707, z 2012r. poz.1456, 1530, 1548) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na 2013 rok w zakresie limitu wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej na 2013 rok w zakresie przychodów i rozchodów budżetu w 2013 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Paragraf 7 uchwały budżetowej na 2013 rok otrzymuje brzmienie: "Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych:

1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 700 000 zł;

2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 777 855 zł (krótkoterminowa pożyczka)".

§ 6. Paragraf 12 uchwały budżetowej na 2013 rok otrzymuje brzmienie: "Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 700.000 zł;

b) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budzetu Unii Europejskiej w kwocie 777 855 zł (krótkoterminowa pożyczka);

c) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budzetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

d) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbedna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

e) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

f) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

g) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

h) przekazania kierownikom innych jednoztek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesien w planie wydatków,

i) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy".

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem 11 137 686 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 9 631 899 zł;

b) majątkowe w kwocie 1 505 787 zł;

2) plan wydatków ogółem: 10 200 313 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 8 239 365 zł;

b) majątkowe w kwocie 1 960 948 zł;

3) nadwyżkę budżetu w wysokości 937 373 zł przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Zawady


Zdzisław Kapica


Załącznik do Uchwały Nr XIX/174/13
Rady Gminy Zawady
z dnia 28 lutego 2013 r.
Zalacznik1.pdf

zał.XIX.174.13

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-04-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe