Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/232/13 Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz.1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 92,poz.753, Nr 157, poz.1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675, z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 121 ust.4, ust.5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę1.621 złi zwiększa się dochody budżetowe o kwotę331.240- zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę54.350i zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę383.969 zł- zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości20.304.322 zł, w tym:

- dochody majątkowe w wysokości 81.695 zł,

- dochody bieżące w wysokości 20.222.627 zł.

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości20.301.863 zł, w tym:

- wydatki majątkowe w wysokości 1.473.777 zł,

- wydatki bieżące w wysokości 18.828.086 zł.

§ 3. Ustala się spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie inwestycji zrealizowanej w 2012 roku " Przebudowa drogi powiatowej Nr 1162B Trakiszki - Poluńce - Widugiery" w ramach projektu " Drogi pogranicza- rozwój sieci współpracy samorządów Puńsk, Alytus, Krasnopol, Suwałki i Powiatu Sejneńskiego" z dochodów budżetu powiatu w 2013 r. w kwocie 1.265.675 zł.

§ 4. Deficyt budżetu powiatu po uwzględnieniu ustaleń zawartych w § 3 niniejszej uchwały wynosi 1.263.216 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

- wolnych środków , jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 336.611 zł,

- kredytu długoterminowego w kwocie 926.605 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 840.500 zł.

§ 5. Ustala się zadania inwestycyjne na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.Traci moc załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/224/13 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 31stycznia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2013 r.

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 4.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Józef Miszkiel


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/232/13
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 27 marca 2013 r.

Zmiany w tabeli dochodów budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/232/13
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 27 marca 2013 r.

Zmiany w tabeli wydatków budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2013 rok.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/232/13
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 27 marca 2013 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne w 2013 r.

Lp

Dział

Rozdz.

§

Nazwa zadania inwestycyjnego

Rok budżetowy 2013

1

2

3

4

5

6

Zakupy inwestycyjne

1.

720

72095

6067
6069

Zakup sprzętu komputerowego
z oprogramowaniem


96 112,00

2.

710

71095

6060

Niszczarka na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii


7 000,00

3.

710

71095

6060

2 zestawy komputerowe z oprogramowaniem na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii


8 000,00

Zadania inwestycyjne

1.

854

85410

6050
6057
6059

" Współpraca polsko-litewska w celu poprawy warunków życia"


1 265 316,00

Razem:

1 376 428,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/232/13
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 27 marca 2013 r.

Objaśnienia dokonanych zmian.

Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zmniejszeniu o kwotę 1.621 zł i zwiększeniu o kwotę 331.240 zł, z tego:

Zadania własne:

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST4/4820/86/MKN/13 informującego o ostatecznych kwotach subwencji ujętych w ustawie budżetowej na 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

- rozdział 75801 - zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 157.240 zł,

- rozdział 75832 - zmniejsza się część równoważącą subwencji ogólnej o kwotę 1.621 zł.

Zadania zlecone:

- rozdział 75411 - na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.31.2013.MS zwiększa się dotację celową o kwotę 174.000 zł.

Zwroty z lat ubiegłych środków unijnych wynoszą ogółem: 1.308.212 zł.

Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetowych polegają na zmniejszeniu o kwotę 54.350 zł oraz zwiększeniu o kwotę 383.969 zł, z tego:

Zadania własne:

- rozdział 71013 - zmniejsza się plan finansowy wydatków starostwa o kwotę 18.000 zł,

- rozdział 71095 - zwiększa się plan finansowy wydatków starostwa o kwotę 18.000 zł na zakup dwóch zestawów komputerowych z oprogramowaniem, zakup materiałów i wyposażenia do Wydziału Geodezji i Kartografii,

- rozdział 75020 - przesuwa się pomiędzy paragrafami w planie wydatków starostwa kwotę 1.000 zł, zwiększając plan na badania okresowe pracowników,

- rozdział 75702 - zmniejsza się plan wydatków starostwa o kwotę 1.621 zł ( zmniejszenie planowanej kwoty z tytułu spłaty odsetek od kredytów jest możliwe, ponieważ kredyt na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE w kwocie 1.265.675 zł został spłacony wcześniej niż było to planowane ),

- rozdział 80110 - przesunięcie pomiędzy paragrafami w planie wydatków ZSO w Sejnach kwoty 4.265 zł zwiększając wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zwiększenie planu wydatków ZSO w Sejnach o kwotę 44.140 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

- rozdział 80120 - zwiększenie planu finansowego wydatków LO w Puńsku o kwotę 103.000 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zmiany dokonane w planie finansowym ZSO w Sejnach: przesunięcie pomiędzy paragrafami kwoty 16.772 zł na wynagrodzenia i podatek od nieruchomości i zwiększenie planu wydatków ZSO o kwotę 10.100 zł na składki ZUS i FP.

Zadania zlecone:

- rozdział 70005 - przesuwa się w planie finansowym wydatków starostwa kwotę 12.692 zł, na koszty zastępstwa procesowego w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

- rozdział 75411 - zwiększenie planu finansowego wydatków KP PSP w Sejnach o kwotę 174.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyżek uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej od 1 października 2012 r.

Załącznik Nr 3

W załączniku inwestycyjnym wprowadza się następujące zmiany:

- dodaje się zakup inwestycyjny - dwa zestawy komputerowe z oprogramowaniem na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe