Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/131/2013 Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 26 marca 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, d, e oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153) oraz art. 211, art.212, art. 217, art 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/108/2012 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu gminy na 2013 rok (Dz. Urz.Woj. Podl.z 2013 r. poz 885) w § 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 200.000 zł.".

§ 2. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/108/2012 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu gminy na 2013 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 885) otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Katarzyna Androsiuk


Załącznik do Uchwały Nr XVII/131/2013
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 26 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe