Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII.135.2013 Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 25 marca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281), oraz art.212, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz.1707) Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych ;

1) Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 183 342,00 zł

2) Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 76 426,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych

1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 513 910,00 zł

2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 303 117,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi

1) Plan dochodów ogółem 12 646 563,00 zł z tego:

- bieżące w wysokości 10 605 970,00 zł

- majątkowe w wysokości 2 040 593,00 zł

2) Plan wydatków ogółem 12 338 048,00 zł z tego:

- bieżące w wysokości 9 220 943,00 zł

- majątkowe w wysokości 3 117 105,00 zł

§ 3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 308 515,00 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek

§ 4. Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3 .

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Zestawienie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych - przychody 778.224,00 zł , koszty 745 792,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 8. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 103 877,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 412 392,00 zł, zgodnie z uszczegółowieniem w załączniku Nr 7.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 31 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 35 976,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Objaśnienie do uchwały stanowi załącznik Nr 8.

§ 10. Uchyla się § 12 pkt 5 Uchwały Nr XX.121.2012 z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusław Brzostowski


Załącznik do Uchwały Nr XXIII.135.2013
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 25 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe