Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/265/13 Rady Gminy Suwałki

z dnia 30 kwietnia 2013r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) oraz art. 6n ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951, z 2013 r. poz. 21, poz. 228) Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości stanowiący załącznik do uchwały.

2. Deklarację składa się w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki.

3. Deklarację składa się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w poprzednio składanej deklaracji.

§ 2. 1. Deklaracja może być przesłana za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

2. Format elektroniczny deklaracji określony jest w formacie danych XML.

3. Deklaracja w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym ( Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm. ) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz. U. Nr 64, poz.565 z późn. zm.).

4. Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele są zobowiązani złożyć w terminie 14 dni od dnia wejścia niniejszej uchwały.

§ 3. Deklaracje złożone stosownie do uchwały Nr XXVI/218/12 Rady Gminy Suwałki z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013 r. poz. 345) zachowują moc.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXVI/218/12 Rady Gminy Suwałki z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013 r. poz. 345).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Maciej Suchocki


Załącznik do Uchwały Nr XXX/265/13
Rady Gminy Suwałki
z dnia 30 kwietnia 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe