Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 176/XXIII/13 Rady Gminy Zambrów

z dnia 9 maja 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zambrów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951, z 2013 r. poz. 21, poz. 228), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zambrowie, Rada Gminy Zambrów uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr 164/XXI/13 Rady Gminy Zambrów z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zambrów (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 826) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2. ust. 16 otrzymuje brzmienie:

odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości;";

2) w § 2. ust. 18 otrzymuje brzmienie:

odpadach ulegających biodegradacji - rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów;";

3) w § 2. ust. 19 otrzymuje brzmienie:

odpadach zielonych - rozumie się przez to odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, a także z targowisk, z wyłączeniem odpadów z czyszczenia ulic i placów;";

4) w § 5. ust. 9 otrzymuje brzmienie:

Selektywnie zebrane odpady przekazywane są przedsiębiorcy w workach lub pojemnikach;";

5) Rozdział IV otrzymuje brzmienie:

Rozdział 4.
CZĘSTOTLIWOŚĆ POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH

1. Zmieszane odpady komunalne - odbiór - co najmniej raz na miesiąc. Pojemność pojemników na opady: 0,12 m3, 0,24 m3, 0,44 m3lub 0,66 m3.

2. Szkło opakowaniowe, papier, tektura, metale, tworzywa sztuczne można gromadzić w pojemnikach 0,12 m3, 0,24 m3, 0,44 m3lub workach. Odbiór odpadów co najmniej raz na trzy miesiące.

3. Odpady zielone zbierane są w workach i dostarczane do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Zaleca się kompostowanie odpadów zielonych na terenie nieruchomości, jeżeli nie powoduje to uciążliwości dla otoczenia.

4. Worki lub pojemniki na odpady zmieszane i zbierane selektywnie przez mieszkańców nieruchomości na swój koszt dostarczy podmiot odbierający odpady komunalne. 5 . Odpady wielkogabarytowe odbierane są dwa razy w roku - przed sezonem letnim i przed sezonem zimowym, bądź na bieżąco w gminnym punkcie zbiórki odpadów problematycznych.

6. Odpady budowlane będą odbierane na indywidualne zgłoszenie;".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zambrów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe