Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Gminy Suwałki

z dnia 30 kwietnia 2013r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XII/109/07 Rady Gminy Suwałki w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzywe w Gminie Suwałki

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XII/109/07 Rady Gminy Suwałki z dnia 10 grudnia 2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzywe w Gminie Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 19, poz. 208), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr XIX/158/12 Rady Gminy Suwałki z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzywe w gminie Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 1595);

2) rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Podlaskiego Nr NK.II.KK.0911-14/08 z dnia 15 stycznia 2008 r; oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 30 kwietnia 2013 r.

Przewodniczący Rady


Maciej Suchocki


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Gminy Suwałki
z dnia 30 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XII/109/07
RADY GMINY SUWAŁKI
10 grudnia 2007 roku
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzywe w gminie Suwałki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz. 153), art. 7 ust.1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z 2005 r. Nr 175, poz.1462, z 2006 r. Nr 12, poz. 63, z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 80, poz. 541, Nr 191, poz. 1374, z 2008 r. Nr 237, poz. 1657, z 2009 r. Nr. 115, poz. 967, Nr 157, poz. 1241, z 2011 r. Nr 163, poz. 981) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, poz. 951, poz. 1445, z 2013 r. poz. 21, poz. 405) oraz Uchwały Nr IV/27/07 Rady Gminy Suwałki z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzywe, w gminie Suwałki - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne.

§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodności ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suwałki" uchwalonym uchwałą Nr XVII/114/01 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 stycznia 2001 r., z aktualizacją "Studium uwarukowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suwałki" uchwała Nr XXVII/228/05 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 czerwca 2005 r. oraz ze zmianą "Studium uwarukowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suwałki" uchwała Nr VIII/69/07 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 sierpnia 2007 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzywe, w Gminie Suwałki, w granicach określonych na rysunku planu w skali 1 : 1000, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, zwany dalej planem miejscowym.

2. Granicami opracowania planu objęto teren działek nr 117/1 do 117/6 oraz część drogi na działce nr 119 we wsi Krzywe, w Gminie Suwałki o powierzchni 8,4669 ha.

§ 2. 1. Przeznacza się na cele nierolnicze grunty rolne, wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego o łącznej powierzchni 0,8264 ha, o następującej strukturze:

1) RV o powierzchni - 0,2726 ha;

2) RVI o powierzchni - 0,3762 ha;

3) PsV o powierzchni - 0,0772 ha;

4) PsVI o powierzchni - 0,1004 ha.

2. Przeznacza się na cele nierolnicze grunty rolne, wytworzone z gleb pochodzenia organicznego o łącznej powierzchni 0,4995ha, o następującej strukturze:

1) PsVI o powierzchni - 0,4311ha;

2) RV o powierzchni - 0,0684 ha.

3. Przeznacza się na cele nieleśne grunty leśne o łacznej powierzchni 0,0900 ha skalsyfikowane jako LsVI, na podstawie zgody Marszałka Województwa Podlaskiego (pismo nr GRM.III.7230-45/07 z dnia 11 września 2007 r.).

4. Przeznacza się na cele nierolnicze ogółem 3,7475 ha gruntów rolnych, wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego o następującej strukturze:

1) RV o powierzchni - 0,1881 ha;

2) RVI o powierzchni - 2,6852 ha;

3) PsVI o powierzchni - 0,8742 ha.

5. Przeznacza się na cele nierolnicze grunty rolne skalsyfikowane jako PsVI o powierzchni 0,1320 ha, wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego.

§ 3. Integralną częścią niniejszej uchwały są:

1. Załącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1:1000.

2. Załącznik nr 2 - zawierający sposób rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przesttzennego części wsi Krzywe w Gminie Suwałki.

3. Załącznik nr 3 - określający sposób realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy Suwałki.

§ 4. Celem regulacji prawnych zawartych w ustaleniach planu jest:

1. Przeznaczenie terenów rolnych pod eksploatację kruszywa naturalnego na potrzeby drogownictwa i budownictwa, a po wyeksploatowaniu złóż rekultywacja terenu.

2. Wyznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniową, zagrodową oraz terenów użytkowanych rolniczo, zieleni, terenów komunikacji i infrastruktury technicznej.

3. Określenie zasad zagospodarowania terenów, minimalizujących skutki wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze.

4. Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze lub nieleśne.

5. Uporządkowanie istniejącej zabudowy.

§ 5. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami:

1) granice opracowania planu;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy od dróg i ulic;

4) linie rozgraniczające tereny o tym samym przeznaczeniu - zasady podziału na działki budowlane;

5) trasa przebiegu ciągu rowerowego[1]);

6) symbole przeznaczenia terenu;

7) przebieg istniejącej i projektowanej infrastruktury technicznej.

2. Pozostałe oznaczenia graficzne, w tym:

1) granice administracyjne wsi;

2) granica Obszaru Krajobrazu Chronionego " Pojezierze Północnej Suwalszczyzny";

3) granice otuliny Wigierskiego Parku Narodowego;

4) ekrany akustyczne - propozycja lokalizacji;

5) mają charakter informacyjny.

3. Dokumentacja planu składa się z następujących elementów nie podlegających uchwaleniu:

1) opracowania ekofizjograficznego;

2) prognozy skutków oddziaływania planu na środowisko;

3) prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

§ 6. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa bez bliższego określania o:

1) rysunku planu- należy przez to rozumieć część graficzną planu w skali 1:1000 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) uchwale- należy przez to rozumieć tekst niniejszej Uchwały Rady Gminy Suwałki;

3) przepisach szczególnych i odrębnych- należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

4) terenie - należy przez to rozumieć teren o określonym przeznaczeniu, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;

5) linii rozgraniczającej tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania- należy przez to rozumieć linię dzielącą tereny o różnym przeznaczeniu, bądź różnych zasadach zagospodarowania, które w uzasadnionych projektem zagospodarowania terenu lub projektem podziału terenu przypadkach mogą odbiegać od określonych na rysunku planu w wielkościach zapisanych w ustaleniach szczegółowych uchwały, bez konieczności zmiany niniejszego planu;

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy od dróg i ulic- należy przez to rozumieć linię, której nie może przekroczyć ściana budynku lub związane z gruntem elementy konstrukcyjne obiektu budowlanego, nie dotyczy nadwieszonych elementów zadaszeń i nośników reklamowych, w stosunku do ulic i dróg;

7) linii rozgraniczającej tereny o tym samym przeznaczeniu-zasadzie podziału na działki budowlane- należy przez to rozumieć obowiązującą linię dzielącą tereny o tym samym przeznaczeniu, które w uzasadnionych projektem podziału terenu przypadkach mogą odbiegać od określonych na rysunku planu w zakresie do 5 m bez konieczności zmiany planu;

8) przeznaczeniu podstawowym- należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które przeważa na danym obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi - główny sposób zagospodarowania terenu, któremu muszą być podporządkowane inne funkcje;

9) przeznaczeniu uzupełniającym- należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają przeznaczenie podstawowe;

10) przeznaczeniu dopuszczalnym- należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe i uzupełniające, które może być realizowane na danym terenie pod określonymi warunkami, jako wzbogacenie przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego;

11) przeznaczeniu tymczasowym- należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które może występować na wyznaczonym terenie w ograniczonym czasie, określonym w decyzji administracyjnej, na podstawie niniejszego planu oraz przepisów szczególnych i odrębnych;

12) symbolu przeznaczenia terenu- należy przez to rozumieć literowe oznaczenie poszczególnych terenów, w tekście i na rysunku planu, określające ich przeznaczenie podstawowe oraz uzupełniające i dopuszczalne;

13) powierzchni zabudowy działki- należy przez to rozumieć sumę powierzchni zabudowy wszystkich obiektów kubaturowych na działce, mierzoną po zewnętrznym obrysie ścian kondygnacji przyziemnej lub nadziemnej, w przypadku gdy jej obrys występuje poza obrys kondygnacji przyziemnej; do powierzchni zabudowanej zalicza się również prześwity, przejścia, zadaszenia oraz inne elementy budynku mające oparcie na ziemi;

14) powierzchni biologicznie czynnej- należy przez to rozumieć grunt rodzimy oraz wodę powierzchniową na terenie działki budowlanej a także 50% sumy powierzchni tarasów i stropodachów o powierzchni nie mniejszej niż 10m2urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym im naturalną wegetację;

15) usługach nieuciążliwych- należy przez to rozumieć działalność nie powodującą pogorszenia warunków zamieszkania i stanu środowiska przyrodniczego, w tym zanieczyszczenia powietrza, wód lub gleby, nie emitującą nieprzyjemnego zapachu, nie generującą uciążliwego ruchu drogowego lub hałasu lub w inny oczywisty sposób nie pogarszającą warunków życia sąsiadów w najbliższym otoczeniu;

16) terenie górniczym- należy przez to rozumieć przestrzeń objętą przewidywanymi wpływami robót górniczych zakładu górniczego;

17) obszarze górniczym- nalży przez to rozumieć przestrzeń, w granicach której przedsiębiorca jest uprawniony do wydobywania kopaliny objętej koncesją;

18) koncesji- należy przez to rozumieć decyzję właściwych organów na poszukiwanie, orzpoznawanie lub wydobywanie kopalinze złóż, wydaną na podstawie przepisów szczególnych, w uzgodnieniu z właściwym organem samorzadu terytorialnego;

19) przedsiębiorcy- należy przez to rozumieć podmiot posiadający koncesje na prowadzenie działaności regulowanej ustawą szczgólną;

20) rekultywacji terenów- należy przez to rozumieć nadanie lub przywrócenie terenom zdewastowanym wartości użytkowych lub przyrodniczych przez właściwe ukształtowanieich rzeźby, poprawienie właściwości fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunków wodnych, odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie niezbędnych dróg;

21) zagospodarowaniu gruntów- należy przez to rozumieć rolnicze, leśne lub inne użytkowanie gruntów zrekultywowanych;

22) nowej zabudowie zagrodowej- należy przez to rozumieć zabudowę zagrodową w gospodarstwach rolniczych, powstającą na gruntach rolnych, nie związaną funkcjonalnie z istniejącym gospodarstwem rolnym, lub z jego zabudową;

23) gospodarstwie rolniczym- należy przez to rozumieć grunty rolne oraz inne grunty, o areale nie mniejszym niż 1 ha przeliczeniowy, które stanowią zorganizowaną całość wraz z budynkami mieszkalnymi, budynkami gospodarstw rolniczych, inwentarzem żywym i martwym, zasobami siły roboczej i pociągowej, zapasami oraz prawami i obowiązkami związanymi z prowadzeniem działalności rolniczej;

24) ładzie przestrzennym- należy przez to rozumieć takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całosć oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne.

Rozdział 2.
Ustalenia ogólne dotyczące całego obszaru objętego planem.

§ 7. 1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów:

1) RM- tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych;

2) MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

3) R- tereny upraw polowych, użytków zielonych, stawów, nieużytków, zieleni śródpolnej, zadrzewień i dojazdów gospodarczych;

4) PG1- tereny do eksploatacji kruszywa naturalnego - tereny górnicze;

5) PG2- tereny górnicze - wpływy górnicze;

6) ZL- tereny lasów oraz zadrzewień;

7) W- teren rzeki Czarnej Hańczy;

8) KL- tereny dróg i ulic publicznych;

9) KDW- tereny dróg wewnętrznych oraz tymczasowa komunikacja wewnętrzna z przeprawą przez rzekę;

10) Kpj-trasa przebiegu ścieżki rowerowej[2]).

2. Określone w ust. 1 przeznaczenie terenów wskazuje podstawowy sposób ich użytkowania oraz w przypadku terenów PG1 i PG2 wskazuje przeznaczenie podstawowe i tymczasowe. Plan dopuszcza wprowadzenie funkcji dopuszcalnych i uzupełniających dla przeznaczenia podstawowego zgodnie z zasadami określonym w rozdziale III niniejszej uchwały.

3. Tereny, których przeznaczenie plan zmienia mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy, do czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem, chyba, że w planie ustalono inny sposób ich tymczasowego zagospodarowania.

§ 8. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

1. Zakłada się rozwój terenów zabudowy w harmonii z wykształconym układem przestrzennym wsi i zachowaniem wymogów ładu przestrzennego.

2. Zagospodarowanie poszczególnych terenów powinno nawiązywać do istniejącej zabudowy i zagospodarowania terenów sąsiednich oraz harmonizować z otaczającym krajobrazem.

3. Przy wznoszeniu nowych obiektów budowlanych należy stosować tradycyjne formy architektoniczne charakterystyczne dla tego obszaru, zgodne z ustaleniami dotyczącymi kształtowania zabudowy zawartymi w §12 pkt 4 tekstu uchwały.

4. W stosunku do obiektów istniejących nadbudowywanych, rozbudowywanych i przebudowanych należy dążyć do respektowania ustaleń zapisów zawartych w §12 pkt 4 tekstu uchwały.

5. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej zakazuje się naruszania w sposób istotny naturalnej konfiguracji terenu podczas budowy nowych obiektów (zakaz zasypywania obniżeń, rozkopywania skarp, tworzenia nasypów).

6. Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ochrony:

1) obszary biologicznie czynne - aktywne tj. łąki, pastwiska, lasy, zadrzewienia, wody i nieużytki bagienne, z wyłączeniem terenów przeznaczonych w planie pod zainwestowanie;

2) tradycyjny ukształtowany historycznie sposób i miejsce realizacji zabudowy, jej skala, formy architektoniczne, powiązanie z rozłogami pól, łąk i lasów;

3) historycznie ukształtowana struktura użytkowania gruntów, sieć drożna, mozaikowatość pól;

4) uwarunkowania wynikające z położenia cześci terenu opracowania planu na Obszarze Chronionego Krajobrazu "Pojezierze Północnej Suwlaszczyzny oraz w otulinie Wigierskiego Parku Narodowego.

7. Elementy zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania lub rewaloryzacji:

1) uwzględnienie w użytkowaniu i zagospodarowaniu terenów warunków i ustaleń określonych dla obszaru chronionego krajobrazu "Pojezierze Północnej Suwlaszczyzny i otuliny Wigierskiego Parku Narodowego

2) rekultywacja terenów zdegradowanych do celów rolniczych, zadrzewienia lub na cele rekreacyjne;

3) uporządkowanie istniejących obiektów i urządzeń w obejściach szczególnie na terenie zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej.

8. Zasady zagospodarowania terenów:

1) utworzenie czytelnego układu komunikacyjnego ulic i dróg oraz wydzielenie funkcji poszczególnych terenów na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;

2) racjonalne wykorzystanie terenów, zwłaszcza wzdłuż ciągów komunikacyjnych, przy zachowaniu i ochronie walorów przyrodniczych i krajobrazowych;

3) zachowanie właściwej skali i charakteru zabudowy z uwzględnieniem tradycyjnej zabudowy wiejskiej;

4) tworzenie architektury projektowanych obiektów nie powodujących silnie eksponowanych dominant w krajobrazie;

5) zakaz stosowania form, które są obce miejscowej tradycyjnej architekturze wiejskiej;

6) dostosowanie gabarytów i form obiektów budowlanych do skali budynków istniejących w sąsiedztwie;

7) sytuowanie budynków mieszkalnych wyłącznie od strony dróg z zachowaniem ustalonych w planie nieprzekraczalnych linii zabudowy, a zabudowy gospodarczej w głębi działki;

8) zagospodarowanie zielenią ozdobną, pełniącą jednocześnie funkcję izolacyjną niezabudowanych i nieutwardzonych części działek budowlanych przyległych do dróg;

9) poprawa formy architektonicznej obiektów dysharmonizujących z otoczeniem;

10) ochrona wód powierzchniowych i gleb przed niekontrolowanym zanieczyszczaniem ściekami bytowymi i rolniczymi;

11) ochrona cennej, rzadkiej roślinności, torfowisk i zadrzewień śródpolnych;

12) zakaz stosowania środków ochrony roślin na terenach spływu wód roztopowych i deszczowych do rzeki Czarnej Hańczy;

13) ochrona atmosfery poprzez wprowadzenia paliw ekologicznych do procesów grzewczych i gospodarczych;

14) zastosowanie ekranów akustycznych - profesjonalnych od uciążliwości pochodzących z pracy maszyn podczas eksploatacji kruszywa, w momencie przekroczenia dopuszczalnych ich wartości; ekrany wzmocnione nasadzeniami drzew liściastych i iglastych (szybkorosnących); nasadzenia drzew winny nastąpić znacznie wcześniej przed eksploatacją kruszywa;

15) podjęcie eksploatacji złoża kruszywa naturlanego "KRZYWE I", którego część położona jest w granicach opracowania niniejszego planu, nie wymaga budowy obiektów zakładu górniczego lub zakładu przeróbczego; kruszywo w całości będzie transportowane poza granice złoża do zakładu przeróbczego PPMD "KRUSZBET"; podczas eksploatacji nie przewiduje się zagrożeń naturalnych i zjawisk geodynamicznych, mogących utrudnić prowadzenie robót górniczych;

16) zagospodarowanie terenów górniczych winno mieć charakter tymczasowy umożliwiający przywrócenie użytkowania rolniczego, leśnego lub rekreacyjnego oraz budowę ścieżki rowerowej[3]);

16) [4]) ustalenia i zakazy zawarte w niniejszej uchwale w § 8 ust. 8 pkt. 3, 4, 5, 6 i 22 oraz w § 9 ust. 1 pkt. 21 - nie dotyczą infrastruktury technicznej;

17) przewiduje się wyłączenie z użytkowania rolniczego gruntów rolnych i użytków zielonych i leśnych na czas eksploatacji kruszywa;

18) pozostawienie jak największej ilości terenów zielonych na terenie górniczym;

19) dążenie do przywrócenia naturalnej morfologii terenu podczas rekultywacji;

20) w miarę przesuwania się frontu robót wydobywczych grunty winny być stopniowo rekultywowane i przywracane rolnictwu lub leśnictwu w zależności od zatwierdzonego kierunku; rekultywacja powinna być prowadzona systematycznie i polegać na wyrównaniu skarp i dna wyrobiska, naniesieniu gleby i posianiu odpowiednich gatunków roślin, krzewów, drzew lub utworzenie stawów;

21) szczegółowe zasady prowadzenia eksploatacji złoża kruszywa naturalnego "KRZYWE I" określone będą w projekcie zagospodarowania złoża i planie ruchu zakładu górniczego, opracowanego dla całego udokumentowanego złoża "KRZYWE I";

22) ustala się zakaz zabudowy na następującym obszarze objętym niniejszym planem:

a) na terenach lasów oraz zadrzewień,

b) na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia terenu PG1 i PG2,

c) [5]) zakaz zabudowy nie dotyczy urządzeń infrastruktury technicznej, których realizację dopuszcza się na wszystkich terenach w granicach niniejszego planu.

9. W razie likwidacji zakładu górniczego przedsiębiorca jest zobowiazany:

1) zabezpieczyć lub zlikwidować wyrobiska górnicze oraz obiekty i urządzenia zakładu górniczego;

2) zabezpieczyć niewykorzystaną cześć złoża;

3) przedsięwziąć niezbędne środki w celu ochrony środowiska oraz rekultywacji gruntów i zagospodarowania terenów po działalności górniczej.

§ 9. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1. Teren objęty granicami opracowania planu położony jest w cześci na Obszarze Chronionego Krajobrazu "Pojezierze Północnej Suwalszczyzny oraz w otulinie Wigierskiego Parku Narodowego, ustala się dla niego priorytet wymagań ochrony środowiska i przyrody, a w szczególności ochrony krajobrazu poprzez:

1) zakaz zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, lęgowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;

2) zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych,

3) zakaz wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów;

4) zakaz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwroztopowym, przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych oraz dróg, ulic i infrastruktury technicznej;

5) zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;

6) zakaz likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno - błotnych;

7) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem inwestycji drogowych, infrastruktury technicznej i wydobywania kopalin zgodnie z ustaleniami niniejszego planu, oraz innych usług niezbędnych społeczności lokalnej;

8) zakaz prowadzenia działalności gospodarczej wpływającej szkodliwie na środowisko przyrodnicze w aspekcie dopuszczalnych norm;

9) zakaz budowy obiektów hodowlanych o wielkości ponad 40 DJP;

10) obowiązek ograniczenia uciążliwości przedsięwzięć inwestycyjnych do granic terenu do którego inwestor posiada tytuł prawny;

11) zakaz stosowania technologii niebezpiecznych dla środowiska;

12) zakaz powstawania obiektów budowlanych nie spełniających wymogów zawartych w niniejszych przepisach;

13) przestrzeganie wymogów i zaleceń dotyczących zagospodarowania obszarów wyróżnionych w planie;

14) zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do gruntu i wód powierzchniowych;

15) obowiązek gromadzenia odpadów komunalnych w miejscach do tego przeznaczonych i ich zagospodarowanie zgodnie z zasadami gospodarki odpadami w gminie;

16) dążenie do zachowania w maksymalnym stopniu istniejącego drzewostanu, prowadzenie nasadzeń gatunkami rodzimymi oraz podejmowanie działań pielęgnacyjnych i rekultywacyjnych drzewostanu;

17) nakaz rozwiązania gospodarki wodno - ściekowej w sposób nieszkodliwy dla środowiska, poprzez budowę systemu kanalizacyjnego i odprowadzania ścieków do miejskiej oczyszczalni ścieków w Suwałkach;

18) nakaz ograniczenia emisji pyłów i gazów poprzez stosowanie paliw ekologicznych;

19) ustala się dopuszczalny poziom hałasu zgodnie z ustaleniami przepisów szczególnych i odrębnych;

20) zakaz wykonywania zabiegów melioracyjnych lub innych zabiegów prowadzących do osuszania terenu;

21) realizacja inwestycji w sposób zapewniający ochronę walorów krajobrazu kulturowego między innymi poprzez:

a) dostosowanie nowej zabudowy w zakresie skali i bryły do zabudowy tradycyjnej występującej w regionie,

b) stosowanie tradycyjnych materiałów wykończeniowych - wióry, gonty, trzcina, dachówka ceramiczna, blacha na pokrycie dachów, jasny tynk, drewno i kamień.

2. Przestrzeganie normatywnego, dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku przyrodniczym.

3. Złoże kruszywa udokumentowano jedynie w części suchej do głębokości 1,0m ponad swobodnym zwierciadłem wód podziemnych. Jego eksploatacja nie może zagrażać wodom podziemnym i nie może być szkodliwa dla środowiska.

4. W trakcie prowadzenia robót wydobywczych skarpy docelowe - poeksploatacyjne nie mogą przekroczyć kąta naturalnego stoku 350- jego przekroczenie grozi powstaniem ruchów osuwiskowych zagrażających bezpieczeństwu pracy kopalni.

5. Wszelkie wpływy dotyczące robót górniczych muszą zamknąć się w granicach terenu górniczego.

6. Eksploatację kopaliny należy prowadzić zgodnie z uzyskaną koncesją, która uściśli warunki wydobycia.

7. Na granicy terenów górniczych należy ustawić tablice informacyjne i ostrzegawcze.

8. Eksploatacja kruszywa może odbywać się zgodnie z dokumentacją geologiczną, w technologii ograniczającej ujemny wpływ na środowisko.

9. Zabrania się niszczenia lub uszkadzania urządzeń wodnych. Wszelkie zmiany w zakresie urządzeń melioracyjnych winny być uzgadniane z Zarządem Melioracji i Urzadzeń Wodnych w Białymstoku, Rejonowy Oddział w Suwałkach.

10. W granicach opracowania planu miejscowego nie występują obiekty, wody powierzchniowe, zabytki kultury i przyrody (głazy narzutowe, pomniki przyrody), dla których należałoby ustanowić dodatkowe filary ochronne.

§ 10. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1. Teren opracowania planu miejscowego nie jest objęty ochroną konserwatorską.

2. W granicach opracowania planu nie występują zabytki budownictwa wpisane do wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków, oraz udokumentowane stanowiska archeologiczne.

3. W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych na przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy:

1) wstrzymać wszelkie prace mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;

2) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;

3) niezwłocznie zawiadomić o tym konserwatora zabytków, wójta gminy lub policję.

§ 11. Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1. Na obszarze objętym niniejszym planem nie projektuje się większych przestrzeni publicznych, za wyjątkiem ulic, dróg, parkingów przy projektowanych obiektach z funkcją usługową.

2. W zagospodarowaniu terenów, w dostosowaniu do pełnionych funkcji, należy uwzględnić realizację ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, oświetlenia terenu, zieleni urządzonej z elementami małej architektury, miejsc postojowych i parkingowych.

3. Na terenach zabudowy, od strony dróg niezabudowane i nieutwardzone powierzchnie działek zagospodarować zielenią ozdobną (rodzime gatunki drzew i krzewów).

4. Uzbrojenie techniczne niezwiązane z bezpośrednią obsługą dróg oraz nośniki reklam mogą być realizowane za zgodą zarządcy ulicy lub drogi.

§ 12. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1. Ustalenia dotyczące linii zabudowy:

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w stosunku do dróg i ulic określone na rysunku planu, uwzględniając klasę ulicy, istniejącą w sąsiedztwie zabudowę, ukształtowanie terenu i jego uzbrojenie w infrastrukturę techniczną;

2) w przypadku braku decyzji odnośnie krawędzi jezdni przyjmuje się jako minimalną odległość 5,00 m od linii rozgraniczającej pas drogowy od terenów sąsiednich[6]).

2. Ustalenia dotyczące maksymalnej powierzchni zabudowy i minimalnej powierzchni biologicznie czynnej, jeżeli ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej, liczone w liniach rozgraniczajacych oznaczonych na rysunku planu:

1) maksymalna powierzchnia zabudowy działki (dla terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi) nie może przekroczyć:

a) w zabudowie jednorodzinnej mieszkaniowej - 20 %,

b) w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi oraz w zabudowie zagrodowej - 30 %,

2) minimalne powierzchnie biologicznie czynne działki (dla terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi) winny wynosić:

a) w zabudowie jednorodzinnej mieszkaniowej - 70 %,

b) w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi oraz w zabudowie zagrodowej - 30 %,

3. Ustala się ogólne zasady dotyczące zasad podziału i zagospodarowania terenu, jeżeli ustalenia szczegółowe zawarte w uchwale lub oznaczenia na rysunku planu nie stanowia inaczej:

1) zakłada się minimum 25,00 m szerokość frontu działek oraz następujące powierzchnie działek, nie ograniczając górnych parametrów, liczone w liniach rozgraniczajacych oznaczonych na rysunku planu:

a) min. 1000 m2- w zabudowie jednorodzinnej mieszkaniowej,

b) min. 1500 m2- w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami,

c) min. 2500 m2- w zabudowie zagrodowej,

d) min. 3000m2- dla terenów pozostałych;

2) kąty granic działek do pasów drogowych zbliżone do 90° i wynikają one z przyjętej zasady dokonywania nowego podziału wzdłuż lub w poprzek istniejących granic i ich zabudowy;

3) przewiduje się możliwość łączenia działek przez jednego inwestora, wówczas zabudowa spełniać musi wymagania dotyczące lokalizacji, powierzchni zabudowy i powierzchni biologicznie czynnej dla rzeczywistej wielkości działki budowlanej, oraz podziały nie spełniające ustaleń zawartych w pkt. 1 oraz odbiegające od oznaczeń na rysunku planu na cele zagspodarowania lub powiększenie przyległych działek;

4) zagospodarowanie terenów wymagających nowego podziału możliwe jest po zapewnieniu dostępu do dróg i ulic publicznych.

4. Kształtowanie zabudowy:

1) obiekty mieszkalne na terenach zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej i z usługami nieuciążliwymi - architektura obiektów powinna harmonizować z otaczającą istniejącą zabudową, przy zastosowaniu tradycyjnych materiałów wykończeniowych, jak tynki gładkie malowane w jasnych barwach, szalowanie drewniane, okładziny ceramiczne, dachy malowane na kolory brązowe lub zielenie; formę budynków należy kształtować z uwzględnieniem następujących zasad:

a) kształt bryły budynku - horyzontalny,

b) rzut poziomy - prostokątny z możliwością umieszczania ganków i werand,

c) dachy dwuspadowe, równopołaciowe, o nachyleniu połaci pod kątem ok. 30o÷45o, ewentualnie z naczółkami, z okapami wzdłuż dłuższej elewacji, wypuszczone poza ściany szczytowe, z poszerzoną wiatrownicą w płaszczyznach równoległych do tych ścian; ganek lub weranda nakryte daszkiem o podobnym spadku, kalenica daszku poniżej kalenicy głównych połaci dachowych; w przypadku potrzeby doświetlenia poddasza - lukarny nakryte dwuspadowymi daszkami,

d) dopuszcza się lukarny nakryte daszkiem jednospadowym wyprowadzonym z połaci dachowej poniżej kalenicy głównych połaci dachowych i pod warunkiem zachowania co najmniej 1,50 m odległości od szczytowych krawędzi połaci dachowych oraz okna połaciowe,

e) budynki podpiwniczone w zależności od potrzeb inwestorów oraz warunków gruntowych, poziom posadowienia parteru ustala się na nie więcej niż średnio 60 cm powyżej poziomu terenu przyległego do budynku,

f) zaleca się pokrycie budynków: drewnianych - gontem lub wiórem, murowanych - blachą, dachówką ceramiczną, cementową albo bitumiczną w kolorach nie kontrastujących z sąsiedztwem i otoczeniem, jednakowych na wszystkich budynkach w granicach działki,

g) dach budynku mieszkalnego w układzie kalenicowym - równoległym do drogi;

h) zaleca się wyeksponowanie elementów konstrukcji tradycyjnych rozwiązań lokalnych i stosowanie regionalnych elementów zdobniczych;

i) wysokość budynków mieszkalnych nie powinna przekraczać dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,

j) zaleca się okna o symetrycznym podziale;

2) budynki gospodarcze, techniczne i produkcyjne winny pod względem architektury, kształtu dachu i użytych materiałów nawiązywać do obiektów mieszkalnych;

3) zaleca się wprowadzanie zieleni towarzyszącej zabudowie, kształtowanie pasów zieleni izolacyjnej miedzy terenami mieszkaniowymi i gospodarczymi oraz wzdłuż dróg i ulic, z zastosowaniem rodzimych gatunków roślin;

4) realizacja jednego ciągu zabudowy wzdłuż dróg i ulic;

5) ogrodzenia od dróg publicznych ażurowe z materiałów naturalnych lub żywopłotu o max. wysokości 1,50m.

§ 13. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym.

Na obszarze objętym planem nie wyznacza się terenów przeznaczonych do scalenia i podziału nieruchomości.

§ 14. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

1. Na obszarze objętym planem występują tereny objęte ochroną prawną w rozumieniu przepisów o ochronie przyrody - Obszar Chronionego Krajobrazu "Pojezierze Północnej Suwalszczyzny" oraz otulina Wigierskiego Parku Narodowego.

2. Na podstawie przepisów szczególnch przedsiębiorca jest zobowiazany:

1) wykonać projekt zagospodarowania złoża, uwzględniający postanowienia niniejszego planu;

2) uzyskać koncesje na wydobywanie złóż;

3) wykonać plan ruchu;

4) eksploatację złoża prowzdzić przy zastosowaniu srodków ograniczajacych szkody w środowisku i przy zapewnieniu racjonalnego wydobycia i zagospodarowania kopaliny;

5) ochrona zasobów kopaliny;

6) ścisłego przestrzegania zasad ochrony środowiska, w tym ochrony ziemi i wód podziemnych oraz sukcesywnego prowadzenia rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych;

7) zabezpieczenia powstałych wyrobisk.

3. Na podstawie niniejszego planu przedsiębiorca jest zobowiazany:

1) przestrzegania granic opracowania i ustaleń niniejszego planu;

2) wydobywania kruszywa na wyznaczonym terenie w granicach udokumentowanego złoża;

3) zapewnienia nienaruszalności terenów sąsiednich;

4) zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego;

5) utrzymania w należnym stanie technicznym ciągów komunikacyjnych obsługujących tereny górnicze.

4. Ustalenia wynikające z przepisów odrębnych:

1) inwestycja może wymagać sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; konieczność sporządzenia raportu zostanie rozstrzygnięta w odrębnympostępowaniu, po zasiegnięciu opinii właściwych organów, zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa.

§ 15. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1. Obsługę komunikacyjną terenu objętego planem zapewnia droga publiczna układu podstawowego: droga gminna - oznaczona na rysunku palnu symbolem KL.

2. Zakłada się obsługę terenu komunikacją zbiorową publiczną zlokalizowaną poza granicami opracowania planu.

3. Obsługę komunikacyjną działek budowlanych należy rozwiązać w oparciu o ulice i drogi istniejące i projektowane.

4. Ustala się następujące wskaźniki zapewnienia miejsc postojowych:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - minimum 1-3 miejsca parkingowe na terenie działki lub w garażu na 1 mieszkanie,

2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami niuciążliwymi - minimum 5 miejsc parkingowych i 1 garaż na 1 mieszkanie.

5. Powiązania układu komunikacyjnego z układem zewnętrznym:

1) adaptuje się istniejący układ komunikacyjny i dotychczasowe powiązania jego z układem zewnętrznym; zakłada się remont nawierzchni, zmianę parametrów, łuków i spadków podłużnych, utwardzenie ciągów pieszych wzdłuż ulic w obrębie zabudowy oraz ich uzbrojenie w brakujące elementy infrastruktury technicznej;

2) projektowane drogi gminne i wewnętrzne służą połączeniu projektowanych terenów budowlanych z istniejącym układem lokalnym i zewnętrznym; zakłada się realizację miejsc postojowych wzdłuż dróg i na własnych działkach; miejsca parkingowe ogólnodostępne mają zapewnić funkcję przestrzeni publicznych.

§ 16. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sieci infrastruktury technicznej, jej parametry i powiązania z układem zewnętrznym, obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej:

1. Parametry projektowanych sieci należy dostosować do pełnego zainwestowania na terenach objętych planem.

2. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w wodę:

1) pobór wody do potrzeb socjalno - bytowych, przeciwpożarowych, przygotowywania posiłków i ewentualnie technologicznych należy projektować z lokalnej sieci wodociągowej z podłączeniem do istniejących i projektowanych sieci i urządzeń;

2) do czasu realizacji pełnej sieci wodociągowej gminnej dopuszcza się budowę lokalnych indywidualnych ujęć wody.

3. Ustala się następujące zasady usuwania ścieków:

1) zakłada się sukcesywne porządkowanie gospodarki ściekowej w istniejącej zabudowie rolniczej, jednorodzinnej i rekreacji indywidualnej;

2) odprowadzenie ścieków bytowo - gospodarczych docelowo do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej;

3) do chwili budowy gminnej sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się stosowanie indywidualnych rozwiązań technicznych, m. in. szczelnych zbiorników bezodpływowych, z których ścieki będą okresowo wywożone do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków w mieście Suwałki przez specjalistyczne przedsiębiorstwo;

4) zakazuje się wprowadzania jakichkolwiek nieoczyszczonych ścieków do gruntu i wód powierzchniowych.

4. Ustala się następujące zasady usuwania odpadów:

1) zapewnienie urządzeń służących utrzymaniu porządku, stosownie do potrzeb obiektów;

2) tymczasowe gromadzenie i usuwanie odpadów stałych na warunkach określonych przez gminę;

3) ustawienie kontenerów na śmieci (z zastosowaniem segregacji odpadów) na parkingach, oraz wywóz śmieci do kompostowni w Suwałkach.

5. Ustala się następujące zasady odprowadzania wód opadowych:

1) wody opadowe z terenów budowlanych należy odprowadzać powierzchniowo i zagospodarować w obrębie własnych działek;

2) odprowadzenie wód opadowych z terenów komunikacyjnych w oparciu o istniejący i projektowany system odwadniania.

6. Ustala się następujące zasady z zakresie ogrzewania:

1) ogrzewanie projektowanych obiektów kubaturowych planuje się w oparciu o własne indywidualne źródła ciepła, spełniające wymagania przepisów szczególnych w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza;

2) preferuje się źródła ciepła nie emitujące zanieczyszczeń (energia elektryczna, słoneczna, pompy ciepła) lub źródła ciepła opalane olejem lub gazem.

7. Ustala się następujące zasady w zakresie elektroenergetyki:

1) planowane zaopatrzenie w energię elektryczną terenów budowlanych realizować w oparciu o istniejące i projektowane linie elektroenergetyczne nn;

2) ustala się dla istniejącej linii napowietrznej wysokiego napięcia pas technologiczny o szerokości 20m od osi linii (pas szerokości 40m), w którym zakazuje się budywy obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi i zwierząt;

3) zaleca się, aby wszystkie obiekty były podłączone do sieci elektroenergetycznej i posiadały przyłącze elektroenergetyczne umożliwiające pobór energii elektrycznej w stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania;

4) poszczególne obiekty zasilić zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez administartora sieci;

5) w pasach drogowych przewidzieć rezerwę terenu pod linie elektroenergetyczne.

8. Ustala się następujące zasady w zakresie obsługi telekomunikacyjnej:

1) obsługę telekomunikacyjną należy rozwiązać w oparciu o istniejące i projektowane sieci telefoniczne w zakresie wynikającym z potrzeb odbiorców;

2) w pasach drogowych przewidzieć rezerwę terenu pod realizację podziemnych sieci telekomunikacyjnych, realizacja może nastąpić za zgodą zarządu dróg;

3) w przypadku kolizji projektowanych obiektów z istniejącymi urządzeniami telekomunikacyjnymi należy je przebudować i dostosować do projektowanego zagospodarowania przestrzennego terenu, zgodnie z przepisami szczególnymi i warunkami podanymi przez administratora sieci.

9. Ustalenia ogólne dotyczące systemu zaopatrzenia w media:

1) system zaopatrzenia w media wymaga wykorzystania, rozbudowy i ewentualnej przebudowy istniejących sieci;

2) budowa, przebudowa oraz podłączenie do sieci infrastruktury technicznej są możliwe na podstawie niniejszego planu i w oparciu o warunki techniczne wydane przez administratorów sieci;

3) przebieg i usytuowanie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej należy ustalić w projekcie budowlanym, zgodnie z przepisami szczególnymi; proponowane trasy uzbrojenia przedstawione na rysunku planu należy traktować jako postulowane, które mogą ulec zmianie na etapie projektów budowlanych;

4) dopuszcza się przebudowę i modernizację istniejących urządzeń infrastruktury technicznej wynikającą z zaspokojenia zapotrzebowania na media, utrzymania ich w należytym stanie techniczno-użytkowym oraz zastosowania nowych technologii i form usprawniających przesył;

5) dopuszcza się budowę i eksploatację innych sieci i urządzeń technicznych nie wymienionych w tekście uchwały pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w przepisach szczególnych i ustaleniach niniejszego planu, bez zmian ustaleń planu.

10. Ustalenia w zakresie obrony cywilnej:

1) w budynkach zabudowy jednorodzinnej mieszkaniowej i zagrodowej przewidzieć ukrycia typu II wykonywane przez użytkowników obiektów;

2) bez względu na typ zabudowy zarezerwować tereny pod budowę awaryjnych studni wody pitnej (przyjmując normę wynoszącą 7,5 l na osobo-dobę). Odległość studni od budynków nie powinna przekraczać 800 m;

3) oświetlenie zewnętrzne (np. drogi, ulice, budynki) przystosować do wygaszania;

4) układ projektowanych oraz modernizowanych dróg i ulic powinien spełniać następujące warunki:

a) odpowiednią szerokość uniemożliwiającą ewentualne zagruzowanie,

b) połączenie z traktami przelotowymi zapewniające sprawną ewakuacje ludności w okresie zagrożenia;

c) wyznaczenie bezpiecznych tras przejazdu dla pojazdów z niebezpiecznymi środkami chemicznymi.

11. Ustalenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej:

1) projektowaną zabudowę należy realizować zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

2) należy zapewnić właściwą ochronę przeciwpożarową i zabezpieczenia przeciwpożarowe budynków;

3) należy zapewnić zaopatrzenie w wodę na cele przeciwpożarowe;

4) istniejąca i projektowana komunikacja powinna umożliwiać dojazd i dostęp dla jednostek ratowniczo - gaśniczych straży pożarnej.

§ 17. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia ich użytkowania, w tym zakaz zabudowy:

1. Wynikające z ochrony środowiska - otulina Wigierskiego Parku Narodowego oraz Obszar Chronionego Krajobrazu "Pojezierze Północnej Suwlaszczyzny":

1) zakaz lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegowej Rzeki Czarnej Hańczy;

2) nakaz stosowania rodzimych gatunków drzew i krzewów jako zieleni towarzyszącej powstającej zabudowie.

2. Wynikające z istniejącego ukształtowania terenu - tereny narażone na erozję, duże spadki; proponuje się zabezpieczenie przed erozją poprzez dolesienia, zakrzaczenia i zakaz zabudowy.

3. Wynikające z położenia na udokumentowany złożu kruszywa naturalnego:

1) w trakcie prac budowlanych lub ziemnych inwestor realizujacy przedsiewzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska, na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, ziemi, stosunków wodnych;

2) wierzchnia warstwa gleby winna być zdjęta ze złoża i zwałowana w granicach terenu górniczego, w celu wykorzystania do celów rekultuwacji;

3) złoża kopalin podlegają ochronie polegającej na racjonalnym gospodarowaniu ich zasobami oraz kompleksowym wykorzystaniu kopalin, w tym kopalin towarzyszących;

4) eksploatację złoża kopaliny należy prowadzić w sposób gospodarczo uzasadniony przy zastosowaniu środków ograniczających szkody w środowisku i przy zapewnieniu racjonalnego wydobycia i zagospodarowania kopaliny;

5) podejmujący eksploatację jest obowiazany przedsięwziąć środki niezbędne do ochrony zasobów złoża, jak również do ochrony powierzchni ziemi oraz wód powierzchniowych i podziemnych, sukcesywnie prowadzić rekultywację terenów poeksploatacyjnych oraz przywracać do właściwego stanu inne elemnety przyrodnicze.

§ 18. Ustalenia dotyczące sposobów i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:

1. Tereny dla których niniejszy plan ustala inne przeznaczenie mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy, do czasu zagospodarowania ich zgodnie z planem.

2. Na terenach przewidzianych na zabudowę lub poszerzenie i realizację dróg nie należy zakładać upraw wieloletnich.

3. W granicach terenów objętych planem zasięg terenów przeznaczonych do eksploatacji kruszywa naturalnego może być zmieniony lub uściślony w koncesji wydanej na podstawie przepisów szczególnych i odrębnych.

4. Okres wykorzystania terenów górniczych określi koncesja na wdobywanie kopalin ze złóż[7]).

5. Zobowiązuje się przedsiębiorcę do wykonania bieżącej rekultywacji i sukcesywnego przywrócenia terenów rolniczych. Rekultywację i zagospodarowanie terenów planuje się, projektuje i realizuje na wszystkich etapach działalności przemysłowej.

6. Gleba wraz z podglebiem zsunięta ze złoża i sfałdowana będzie wykorzystana po eksploatacji złoża do rekultywacji wyrobiska w kierunku rolnym.

§ 19. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, a także obszarów wymagających przekształceń i rekultywacji.

Na terenie objętym planem nie zachodzi potrzeba rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej,a także przekształceń terenów i rekultywacji[8]).

§ 20. Ustalenia dotyczące terenów rekreacyjno - wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych.

1. W miejscowym planie wyznaczono teren ścieżki rowrowej, oznaczony symbolem przeznaczenia Kpj, który pełni funkcje przestrzeni rekreacyjno - wypoczynkowej[9]).

2. Przewiduje się wytyczenie szlaku pieszego i rowerowego w pasie drogi publicznej.

3. Konieczne jest uporządkowanie istniejącego zadrzewienia i jego uzupełnienie.

4. Nie wyznacza się terenów służących do organizacji imprez masowych.

§ 21. W niniejszym planie nie wyznacza się obszarów rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.

Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe dotyczące poszczególnych terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami przeznaczenia

§ 22. Adaptuje się istniejącą zabudowę zagrodową w dobrym i średnim stanie technicznym. Dopuszcza się jej rozbudowę, przebudowę, odbudowę, remonty i uzupełnienia nowymi obiektami, zgodnie z przeznaczeniem w planie.

§ 23. Dla terenów oznaczonych symbolemRMustala się:

1. Przeznaczenie podstawowe - tereny istniejącej zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, ogrodniczych i hodowlanych, przeznaczenie dopuszczalne - rozbudowa, przebudowa, odbudowa, remonty i uzupełnienia nowymi obiektami oraz prowadzenie agroturystykilub zmiana funkcji na zabudowę mieszkalną jednorodzinną[10]).

2. Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:

1) prowadzona w gospodarstwie działalność gospodarcza lub hodowla nie może być uciążliwa dla użytkowników terenów sąsiednich i nie może przekraczać 40DJP;

2) dopuszcza się realizację wolnostojących garaży, budynków gospodarczych oraz budowli rolniczych;

3) maksymalna dopuszczalna powierzchnia zabudowy działki: 30%;

4) konieczność zachowania 20% powierzchni biologicznie czynnej, w której skład wchodzić powinny: powierzchnie przeznaczone na zieleń urządzoną towarzyszącą zabudowie kubaturowej wraz z elementami małej architektury;

5) gabaryty obiektów: wysokość obiektów nowych ustala się do 2 kondygnacji nadziemnych (parter i użytkowe poddasze), istniejące budynki - w stosunku do obiektów nadbudowywanych, rozbudowywanych i przebudowanych należy dążyć do respektowania ustaleń zapisów zawartych w § 12 ust. 4;

6) zasady kształtowania zabudowy podano w Rozdziale II uchwały.

3. Tereny położone w granicach otuliny Wigierskiego Parku Narodowego.

4. Zasady podziału terenu podano w § 12 Rozdziału II uchwały.

§ 24. Dla terenów oznaczonych symbolemMNustala się :

1. Przeznaczenie podstawowe - tereny istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przeznaczenie uzupełniające - zabudowa zagrodowa, przeznaczenie dopuszczalne - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami nieuciążliwymi.

2. Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:

1) dopuszcza się realizację wolnostojących garaży oraz budynków gospodarczych;

2) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

3) maksymalna dopuszczalna powierzchnia zabudowy działki: 20%;

4) konieczność zachowania 70% powierzchni biologicznie czynnej, w której skład wchodzić powinny: powierzchnie przeznaczone na sad, ogród warzywny, zieleń urządzoną towarzyszącą zabudowie kubaturowej wraz z urządzeniami i obiektami rekreacyjnymi oraz elementami małej architektury;

5) gabaryty obiektów: wysokość obiektów ustala sie do 2 kondygnacji nadziemnych (parter i użytkowe poddasze);

6) jeden ciąg zabudowy wzdłuż dróg i ulic;

7) zasady kształtowania zabudowy podano w Rozdziale II uchwały.

3. Teren położony jest w granicach otuliny Wigierskiego Parku Narodowego.

4. Zasady podziału terenu podano w § 12 Rozdziału II uchwały.

5. Realizacja zabudowy może nastąpić po zakończeniu eksploatowania złoża kruszywa naturalnego Krzywe I.

§ 25. Dla terenów oznaczonych symbolemPG1ustala się :

1. Przeznaczenie podstawowe: powierzchniowa eksploatacja kruszywa naturalnego (piasek ze żwirem z domieszką otoczaków, głównie w postaci skał magmowych, metamorficznych i osadowych) na potrzeby drogownictwa i budownictwa - część udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego "KRZYWE I" o powierzchni złoża w granicach opracowania planu 1,1153 ha; rekultywacja w kierunku upraw polowych, użytków zielonych, stawów, zieleni śródpolnej, zadrzewień i dojazdów gospodarczych. Rekultywacja gruntów wymaga uzyskania stosownej decyzji właściwiego miejscowo starosty, a koszty przeprowadzenia rekultywacji obciążają osobę powodującą utratę lub ograniczenie wartości użytkowej gruntów. Przeznaczenie uzupełniające: realizacja ścieżki rowerowej. Dopuszcza się lokalizację nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej niezbędnej do obsługi terenów zabudowy oraz urządzeń melioracji wodnych.

2. [11]) Ustala się, że eksploatacja prowadzona będzie w godzinach 600do 2030.

3. Wytwarzane zanieczyszczenia nie mogą przekraczać norm dopuszczonych w rozporządzeniach Ministra Środowiska.

4. Przewiduje się eksploatację złoża poprzez wydobycie kruszywa koparką, ładowarką lub koparką i ładowarką równocześnie, posiadającą aktualne badania, spełniające wymogi ochrony środowiska, lub nową posiadającą certyfikat UE, a jej praca nie może przekroczyć norm określonych w przepisach prawnych.

5. Przed rozpoczęciem eksploatacji oraz w trakcie prowadzenia robót wydobywczych należy zdjąć nakład o grubości 0,2 m do 0,4 m (średnio 0,254 m).

6. Eksploatacja kruszywa nie powinna przekraczać standardów jakości powietrza poza terenem, do którego przedsiębiorca ma tytuł prawny.

7. Ze względu na ochronę oznaczonych dóbr ustanawia się następujace minimalne szerokości pasów ochronnych:

1) 6,00 m od gruntów sąsiednich;

2) 13,00 m - 38,00 m od linii energetycznych;

3) 20,00 m od skrawków lasum za granicą złoża;

4) 80,00 m - 100 m od Rzeki Czarnej Hańczy - po istniejącej naturalnej skarpie;

5) 40,00 m od granic działek zabudowy jednorodzinnej.

8. Wydobywanie kopalin może być prowadzone albo może być dozwolone tylko w sposób zapewniający ochronę tych dóbr:

9. Dojazd do terenów eksploatacji i wywóz kruszywa należy przewidzieć w oparciu o projektowany teren KDW, oraz projektowany poza granicami opracowania planu wjazd z drogi wojewódzkiej nr 653 Sedranki - Bakałarzewo - Suwałki - Sejny - Poćkuny (ustalenia zawarto w uchwale Nr XXX/254/05 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 listopada 2005 roku).

10. Tereny położone w granicach otuliny Wigierskiego Parku Narodowego, poza granicami obszaru chronionego krajobrazu.

§ 26. Dla terenów oznaczonych symbolemPG2ustala się :

1. Przeznaczenie podstawowe: teren wpływów robót górniczych, zwałowania gleby oraz dopuszcza się realizację tymczasowych obiektów parterowych związanych z techniczną i sanitarna obsługą terenu PG1, rekultywacja w kierunku upraw polowych, użytków zielonych, stawów, zieleni śródpolnej, lasów, zadrzewień i dojazdów gospodarczych. Rekultywacja gruntów wymaga uzyskania stosownej decyzji właściwiego miejscowo starosty, a koszty przeprowadzenia rekultywacji obciążają osobę powodującą utratę lub ograniczenie wartości użytkowej gruntów. Przeznaczenie uzupełniające: realizacja ścieżki rowerowej. Dopuszcza się lokalizację nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej niezbędnej do obsługi terenów zabudowy oraz urządzeń melioracji wodnych. Przez teren przebiega istniejąca linia napowietrzna WN 110kV wraz z pasem technologicznym.

2. Przewiduje się ukształtowanie terenu umożliwiające zjazd samochodów ciężarowych do przeprawy na rzece Czarnej Hańczy z terenów eksploatacji kruszywa zgodnie z trasą przebiegu ciągu rowerowego.

3. Na granicy udokumentowango złoża kruszywa naturalnego (na granicy wydobycia) od strony zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na zwałowaniach urządzić pas zieleni izolacyjnej z nasadzeniami z drzew liściastych i iglastych.

4. Przed rozpoczęciem eksploatacji kruszywa należy urządzić pas buforujący (naturalny ekran akustyczny ze zwałowanego gruntu) w celu ochrony istniejącej zabudowy mieszkalnej jednorodzinej i zagrodowej przed ewentualnymi zanieczyszczeniami lub hałasem.

5. Tereny położone w granicach otuliny Wigierskiego Parku Narodowego, poza granicami obszaru chronionego krajobrazu.

§ 27. Dla terenów oznaczonych symbolemRustala się :

1. Przeznaczenie podstawowe: tereny upraw polowych, użytków zielonych, stawów, zieleni śródpolnej, lasów, zadrzewień i dojazdów gospodarczych. Przeznaczenie uzupełniające: realizacja nowej zabudowy zagrodowej oraz realizacja ścieżki rowerowej. Dopuszcza się lokalizację nowych dróg wenętrznych, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej niezbędnej do obsługi terenów zabudowy oraz urządzeń melioracji wodnych.

2. W stosunku do zabudowy zagrodowej obowiązują ustalenia zawarte w Rozdziale II niniejszej uchwały.

3. Nieprzekraczalne linie zabudowy od dróg w odległości 5m od linii rozgraniczających.

4. Przebieg ścieżki rowerowej może odbiegać od ustalonego na rysunku planu z zachowaniem ustaleń zawartych w § 2 ust.1 niniejszej uchwały.

5. Realizacja zabudowy może nastąpić po zakończeniu eksploatowania złoża kruszywa naturalnego Krzywe I.

§ 28. Dla terenów oznaczonych symbolemZLustala się :

1. Przeznaczenie podstawowe - tereny istniejących lasów na nieużytkach oraz zadrzewień, zalesień i zakrzaczeń pozostają w dotychczasowym sposobie użytkowania oraz projektowanych zalesień i zadrzewień. Ważny element kształtowania krajobrazu i mikroklimatu wsi. Stosować rodzime gatunki drzew.

§ 29. Dla terenów oznaczonych symbolemWustala się:

1. Przeznaczenie podstawowe - teren rzeki Czarnej Hańczy, elementy kształtowania mikroklimatu i krajobrazu.

2. Zasady zagospodarowania terenu: pozostaje w dotychczasowym stanie zagospodarowania.

§ 30. Dla terenów oznaczonych symbolemKLustala się:

1. Przeznaczenie podstawowe: ulica lokalna, w ciągu drogi gminnej, o szerokości w liniach rozgraniczających około 12,00m.

2. Szerokość pasów ruchu 2 x 2,50m.

3. Linia zabudowy minimum 5,00 m od linii rozgraniczającej drogi.

4. Na terenie zabudowanym przekrój uliczny.

§ 31. Dla terenów oznaczonych symbolemKDWustala się:

1. Przeznaczenie podstawowe: ulice dojazdowe wewnętrzne, oraz tymczasowa komunikacja wewnętrzna z przeprawą przez rzekę, o szerokości w liniach rozgraniczających około 8,00 - 20,00m. Przeznaczenie uzupełniające - ścieżka rowerowa

2. Szerokość pasów ruchu 1 x 3,5 m z mijankami na skrzyżowaniach i zatokach do zawracania o szerokości 16,00 m. Ścieżkę rowerową należy zrealizować o szerokości 1,8m - 3,6m.

3. Linie zabudowy minimum 5,00 m od linii rozgraniczających dróg i ulic.

4. Na terenie zabudowanym przekrój uliczny, poza terenem zabudowanym przekrój drogowy.

5. Dopuszcza się zmianę drogi wewnętrznej na drogę publiczną.

6. Na terenie istniejących wód powierzchniowych, które pozostają w dotychczasowym sposobie użytkowania, przewiduje się realizację przeprawy przez rzekę.

§ 32. Dla terenów oznaczonych symbolem Kpj ustala się:

1. Przeznaczenie podstawowe: ścieżka rowerowa wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej i towarzyszącą zielenią urządzoną.

2. Trasa przebiegu scieżki może odbiegać od określonej na rysunku planu bez konieczności zmiany ustaleń planu, z zachowaniem powierzchni terenu wymagającego wyłączenia z produkcji rolnej (zgodnie z ustaleniami zawartymi w §2 ust. 1).

3. Ciąg rowerowy należy zrealizować o szerokości 1,8m - 3,5 m.

4. Dopuszcza się zmianę terenu ciągu pieszo-jezdnego na drogę publiczną.

5. Teren położony jest częściowo na Obszarze Chronionego Krajobrazu "Pojezierze Północnej Suwalszczyzny", oraz w otulinie Wigierskiego Parku Narodowego, dla którego obowiązują uwarunkowania zawarte w §9 ust.1 niniejszej uchwały[12]).

Rozdział 4.
Postanowienia końcowe

§ 33. 1. Tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Suwałki w miejscowości Krzywe (Uchwała Nr III/17/06 Rdy Gminy Suwałki z dnia 28 grudnia 2006 r. Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 25, poz. 224) oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu złoża kruszywa naturalnego ,,Krzywe I"położonego we wsi Krzywe (Uchwała Nr XXX/254/05 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 listopada 2005 r. Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 12, poz.160) w gminie Suwałki na terenie w granicach określonych rysunkiem planu.

2. Ustalenia dotyczące stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

3. Ustala się następujące stawki procentowe:

1) dla terenu oznaczonego symbolem: PG1, PG2, MN i KDW - 30% (słownie: trzydzieści procent);

2) dla terenu oznaczonego symbolem: RM, ZL, R, W i KL - 5% (słownie: pięć procent).

§ 34. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.

§ 35. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Maciej Suchocki

infoRgrafika


Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XII/109/07

Rday Gminy Suwałki

z dnia 2007 roku

Sposób rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzywe w gminie Suwałki

Na podstawie art 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, poz. 951, poz. 1445, z 2013 r. poz. 21, poz. 405) Rada Gminy Suwałki stwierdza, że w okresie wyłożenia do publicznego wglądu w dniach od 4 października 2007 roku do 6 listopda 2007 roku, oraz w terminie do dnia 27 listopada 2007 roku, nie wniesiono uwag, do projektu miejcowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzywe, w gminie Suwałki:


Załacznik Nr 3

do uchwały Nr XII/109/07

Rady Gminy Suwałki

z dnia 10 grudnia 2007 roku

SPOSÓB REALIZACJI
zapisanych w miejscowym planie zagospopdarowania przestrzennego części wsi Krzywe w Gmine Suwałki inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania

Na podstawie art 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, poz. 951, poz. 1445, z 2013 r. poz. 21, poz. 405) Rada Gminy Suwałki stwierdza konieczność realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury tecznicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finasowania, zgodnie z przepisami o finasach publicznych, ponieważ w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzywe w gminie Suwałki zapisano następujące zadania z zakresu budowy infrastruktury technicznej:

- sieć kanalizacji sanitarnej,

- sieć wodociagowa,

- ścieżki rowerowej.


[1]) stwierdzono nieważność rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Podlaskiego Nr NK.II.KK.0911-14/08 z dnia 15 stycznia 2008 r.

[2]) stwierdzono nieważność rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Podlaskiego Nr NK.II.KK.0911-14/08 z dnia 15 stycznia 2008 r.

[3]) stwierdzono nieważność rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Podlaskiego Nr NK.II.KK.0911-14/08 z dnia 15 stycznia 2008 r.

[4]) zmieniony przez § 2 ust. 1 pkt. 2 uchwały Nr XIX/158/12 Rady Gminy Suwałki z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzywe w gminie Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 1595), który wszedł w życie z dniem 8 czerwca 2012 r.

[5]) dodany przez § 2 ust. 1 pkt. 3 uchwały, o której mowa w przypisie 4, który wszedł w życie z dniem 8 czerwca 2012 r.

[6]) stwierdzono nieważność rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Podlaskiego Nr NK.II.KK.0911-14/08 z dnia 15 stycznia 2008 r.

[7]) stwierdzono nieważność rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Podlaskiego Nr NK.II.KK.0911-14/08 z dnia 15 stycznia 2008 r.

[8]) stwierdzono nieważność rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Podlaskiego Nr NK.II.KK.0911-14/08 z dnia 15 stycznia 2008 r.

[9]) stwierdzono nieważność rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Podlaskiego Nr NK.II.KK.0911-14/08 z dnia 15 stycznia 2008 r.

[10]) stwierdzono nieważność rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Podlaskiego Nr NK.II.KK.0911-14/08 z dnia 15 stycznia 2008 r.

[11]) Zmieniony przez § 2 ust. 1 pkt. 1 uchwały, o której mowa w przypisie 4, który wszedł w życie z dniem 8 czerwca 2012 r.

[12]) stwierdzono nieważność rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Podlaskiego Nr NK.II.KK.0911-14/08 z dnia 15 stycznia 2008 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-05-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe