Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/119/13 Rady Gminy Klukowo

z dnia 28 czerwca 2013r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, 951, z 2013 r., poz. 21, poz. 228) w zw. z art. 12 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897 z późn. zm.), Rada Gminy Klukowo uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Określa się następujący wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) decyzja w sprawie wymiaru podatku rolnego lub od nieruchomości.

2) umowa na odbiór odpadów komunalnych.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XVII/108/13 z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Tymiński


Załącznik do Uchwały Nr XIX/119/13
Rady Gminy Klukowo
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe