Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/ 421/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 26 lipca 2013r.

w sprawie określenia zasad rozliczania i obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, w tym zajmującym stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 42 ust. 7, art. 42 a ust. 1, w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 908 i poz. 1544, z 2013 r. poz. 675) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale, bez bliższego określenia, jest mowa o:

1) szkole - należy przez to rozumieć również przedszkole i placówkę oświatową prowadzone przez Miasto Suwałki, a w okresie do 31 grudnia 2013 r., również prowadzoną przez Miasto Suwałki placówkę opiekuńczo - wychowawczą.

2) zajęciach - należy przez to rozumieć zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze prowadzone bezpośrednio z uczniami, wychowankami i słuchaczami albo na ich rzecz.

§ 2. Określa się dla nauczycieli szkół:

1) "Zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego", stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały";

2) "Zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze oraz nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie", stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3) "Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela, zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość, a także przypadki, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć", stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXV/331/09 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 kwietnia
2009 r. w sprawie określenia dla nauczycieli publicznych przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Suwałki: 1) "Zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego"; 2) "Zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć w zależności od wielkości, typu szkoły i warunków pracy oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach, nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli powierzono stanowiska kierownicze"; 3) "Tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, psychologów, pedagogów i doradców zawodowych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć prowadzonych w formie zaocznej (Dz.Urz. Woj. Podlaskiego Nr 116, poz. 1278 i Nr 186, poz. 1992, z 2011 r. Nr 318, poz. 4241)."

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk."

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach


Andrzej Paweł Chuchnowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/421/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 lipca 2013 r.

Zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.

§ 1. Zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, określone w § 2 - 4 niniejszego załącznika stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w prowadzonych przez Miasto Suwałki publicznych szkołach, dla których ustalony plan zajęć wynikający z planów nauczania jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego i spowodowany jest w szczególności:

1) odbywaniem praktyk zawodowych przez uczniów szkół zawodowych;

2) wcześniejszym zakończeniem zajęć w ostatnich klasach szkół ponadgimnazjalnych.

§ 2. 1. Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć, dla których plan zajęć wynikający z planów nauczania nie wyczerpuje obowiązującego tych nauczycieli wymiaru godzin zajęć, a w innych okresach roku szkolnego przekracza ten wymiar, zobowiązani są do realizowania
w okresie pracy w warunkach zwiększonej liczby zajęć, takiej liczby godzin tych zajęć, aby ich średni wymiar w ciągu całego roku szkolnego odpowiadał obowiązkowemu tygodniowemu wymiarowi godzin zajęć, określonemu w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.

2. Określony dla nauczycieli na zasadach, o których mowa w ust. 1, tygodniowy wymiar godzin zajęć różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, nie może w okresach realizacji zwiększonego wymiaru godzin tych zajęć, przekraczać 1 1 etatu.

3. Plan zajęć ustalony wg zasad, o których mowa w ust. 1, powinien być określony dla każdego nauczyciela w arkuszu organizacyjnym sporządzonym na dany rok szkolny i podany nauczycielowi do wiadomości przed rozpoczęciem roku szkolnego.

4. Nauczyciele, którym różny plan zajęć ustalony został, zgodnie z ust. 1, w trakcie roku szkolnego, na podstawie aneksu do arkusza organizacyjnego, powinni o tym zostać poinformowani przed rozpoczęciem realizacji takiego planu zajęć.

§ 3. 1. Dla nauczycieli, którym w arkuszu organizacyjnym na dany rok szkolny przydzielono liczbę godzin zajęć przekraczającą tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć - godzinami ponadwymiarowymi są godziny zrealizowane ponad tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, określony według zasad ustalonych w § 2 ust.1.

2. Dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze zajęć, realizujących różny wymiar zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego, w umowie o pracę należy określić średni wymiar godzin zajęć dla całego okresu zatrudnienia.

§ 4. W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy przed upływem roku szkolnego, na który został ustalony różny plan zajęć, rozliczenie z przydzielonych w arkuszu organizacyjnym godzin zajęć następuje z datą ustania stosunku pracy, z tym że za wszystkie przepracowane miesiące, bez względu na wymiar zrealizowanych zajęć, przysługuje nauczycielowi prawo do wynagrodzenia zasadniczego za obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, a także za przepracowane w tym czasie godziny ponadwymiarowe.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/421/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 lipca 2013 r.

Zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze oraz nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.

§ 1. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, o liczbę godzin określoną w poniższej tabeli.

Lp.

Stanowisko kierownicze

Obniżka tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin

1

2

3

1.

Dyrektor przedszkola liczącego:
- do 5 oddziałów
- 6 oddziałów i więcej17
19

2.

Dyrektor szkoły, (zespołu szkół) każdego typu, liczącej:
- 9 - 16 oddziałów
- 17 - 25 oddziałów
- 26 - 36 oddziałów
- 37 oddziałów i więcej
Wicedyrektor szkoły (zespołu szkół)
o liczbie:
- 9 - 16 oddziałów
- 17 - 25 oddziałów
- 26 - 36 oddziałów
- 37 oddziałów i więcej


13
14
16
18


9
10
11
12

3.

Dyrektor centrum kształcenia praktycznego
Wicedyrektor centrum kształcenia praktycznego

15
11

4.

Kierownik warsztatu szkolnego we wszystkich typach szkół, kierownik warsztatów przy centrum kształcenia praktycznego


8

5.

Dyrektor poradni psychologiczno - pedagogicznej
Wicedyrektor poradni psychologiczno - pedagogicznej

12
8

6.

Dyrektor specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego
Wicedyrektor specjalnego ośrodka szkolno- wychowawczego
Kierownik internatu w specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym

16
12
8

7.

Dyrektor placówki opiekuńczo - wychowawczej zachowujący uprawnienia wynikające z Karty Nauczyciela -do 31.12.2013r.


20

8.

Dyrektor bursy szkolnej

15

9.

Dyrektor placówki doskonalenia nauczycieli

20

2. Obniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, o których mowa w ust. 1 przysługują od pierwszego dnia zajmowania stanowiska kierowniczego do końca miesiąca, w którym zakończył się okres zajmowania tego stanowiska.

§ 2. Obniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć w wymiarze określonym odpowiednio w ust. 1 przysługują również nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie oraz nauczycielom, którym powierzono pełnienie obowiązków dyrektora, od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie tych obowiązków, a jeżeli powierzenie obowiązków kierowniczych w zastępstwie oraz powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora nastąpiło 1 dnia miesiąca kalendarzowego - od tego dnia.

§ 3. Organ prowadzący szkołę, w ramach posiadanych środków finansowych, może w uzasadnionych przypadkach zwolnić dyrektora tej szkoły od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/421/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 lipca 2013 r.

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela, zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość, a także przypadki, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć.

§ 1. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach w pełnym wymiarze godzin zajęć wynosi 25 godzin.

2. Przez zajęcia realizowane przez nauczycieli wymienionych w ust.1, należy rozumieć zajęcia grupowe i indywidualne wynikające z realizacji zadań diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych, profilaktycznych i korekcyjnych.

§ 2. Obowiązkowy wymiar zajęć nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin w szkołach zaocznych wynosi 648 godzin rocznie.

§ 3. 1. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pracujących w szkołach kształcących w formie zaocznej zalicza się:

1) godziny wykładów, konsultacji, ćwiczeń, zajęć praktycznych i konwersatoriów;

2) faktycznie zrealizowane godziny:

a) poprawiania i oceniania pisemnych prac kontrolnych i egzaminacyjnych (z wyjątkiem egzaminów wstępnych, z nauki zawodu, przygotowania zawodowego, dyplomowych i maturalnych), licząc poprawianie 3 prac za jedną godzinę zajęć,

b) godziny przeprowadzania egzaminów ustnych (z wyjątkiem wstępnych, z nauki zawodu, z przygotowania zawodowego i dyplomowych), w wymiarze - nie więcej niż jedna godzina na egzamin dla trzech słuchaczy,

c) innych zajęć pedagogicznych realizowanych z uczniami przez pełnozatrudnionego nauczyciela, w formach przez niego obranych i udokumentowanych, w wymiarze nie przekraczającym 50 godzin rocznie; dla nauczycieli niepełnozatrudnionych wymiar tych zajęć ulega stosownemu zmniejszeniu.

2. Dla celów obliczania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, przez godzinę ćwiczeń i konsultacji należy rozumieć jednostkę 45 minut, przez godzinę zajęć praktycznych - jednostkę 55 minut, a przez godzinę pozostałych zajęć - 60 minut.

3. Rozliczenie godzin zajęć nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin w kształceniu zaocznym, następuje w każdym semestrze. W okresie semestru nauczyciel obowiązany jest realizować połowę rocznego wymiaru godzin zajęć.

§ 4. Obowiązkowy wymiar godzin realizowany przez nauczycieli zatrudnionych w placówce doskonalenia nauczycieli (doradców metodycznych i konsultantów) wynosi 35 godzin tygodniowo.

§ 5. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela realizującego w ramach stosunku pracy godziny zajęć o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin określa się wg wzoru:

TWG = (x 1 + x 2 + x 3): [(x 1 : y 1) + (x 2 : y 2) + ( x 3 : y 3) ], przy czym:

1) TWG - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela realizującego zajęcia o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin;

2) x 1, x 2, x 3 - oznacza liczbę godzin poszczególnych zajęć realizowanych przez danego nauczyciela;

3) y 1, y 2, y 3 - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela lub w niniejszym załączniku dla poszczególnych zajęć realizowanych przez takiego nauczyciela.

2. W sytuacji, jeżeli łączna liczba godzin realizowanych przez nauczyciela, o którym mowa w ust. 1 przekracza liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć obliczonego zgodnie z zasadami określonymi w tym ustępie, za podstawę obliczenia liczby godzin ponadwymiarowych i wartości godziny ponadwymiarowej, przyjmuje się wyżej wskazany tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin.

§ 6. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć pełnozatrudnionego nauczyciela, prowadzącego zajęcia w warunkach określonych w § 5, zobowiązanego do pracy w innej szkole w celu uzupełnienia obowiązkowego wymiaru godzin ww. zajęć ustala się według zasad określonych w tym paragrafie.

§ 7. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole w pełnym wymiarze zajęć, któremu powierzono zadania doradcy metodycznego obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

2. Wymiar obniżenia, o którym mowa w ust. 1 ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli, w której nauczyciel realizuje zadania doradcy metodycznego, uwzględniając w szczególności zakres tych zadań oraz warunki ich realizacji.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-08-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe