Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/426/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 26 lipca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz.1530 i poz. 1548) Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XXIX/314/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta na 2013 rok:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:

1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 443.998 zł;

2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 2.443.667 zł.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.217.417 zł;

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 3.217.086 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 311.412.669 zł, w tym:

a) bieżących 274.010.064 zł,

b) majątkowych 37.402.605 zł;

2) plan po stronie wydatków 320.233.187 zł, w tym:

a) bieżących 259.530.058 zł,

b) majątkowych 60.703.129 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Do niniejszej uchwały dołącza się uzasadnienie zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach


Andrzej Paweł Chuchnowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/426/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 lipca 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 1 doch wl do Uchwały Nr XXXIX/426/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 lipca 2013 r.
Zalacznik1%20doch%20wl.pdf


Załącznik Nr 1 razem do Uchwały Nr XXXIX/426/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 lipca 2013 r.
Zalacznik1%20razem.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/426/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 lipca 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 2 wyd wl do Uchwały Nr XXXIX/426/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 lipca 2013 r.
Zalacznik2%20wyd%20wl.pdf


Załącznik Nr 2 razem do Uchwały Nr XXXIX/426/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 lipca 2013 r.
Zalacznik2%20razem.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/426/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 lipca 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/426/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 lipca 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 4 dot nienal do Uchwały Nr XXXIX/426/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 lipca 2013 r.
Zalacznik4%20dot%20nienal.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/426/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 lipca 2013 r.

U z a s a d n i e n i e

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

1) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;

2) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z realizacją projektu pn. "Komplementarny system zabezpieczenia środowiska wodnego Suwalszczyzny - doposażenie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego i Wodnego w Suwałkach - Etap I";

3) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;

4) działu 801 Oświata i wychowanie - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu oraz placówek oświatowych;

5) działu 852 Pomoc Społeczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych);

6) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z realizacją resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" oraz realizacją następujących projektów: "Nauka w technikum - wysokie loty i pewna przyszłość", "PWP Energia odnawialna szansą Suwalszczyzny", "Wiedza kluczem do sukcesu - Program rozwojowy Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach", "Gimnazjum nr 6 w Suwałkach - Szkoła na "6"", "Szkoła Podstawowa nr 6 w Suwałkach - szkoła na szóstkę", "Szkoła Podstawowa nr 4 - Suwalski Klucz do Sukcesu" i "Wiedza - kluczem do sukcesu - SP nr 2";

7) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Bursie Szkolnej;

8) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (przepadek wadium);

9) działu 926 Kultura fizyczna - związane z realizacją następujących zadań: w ramach Programu Powszechnej Nauki Pływania "Już pływam - jestem bezpieczny" oraz "Otwarte zawody wędkarskie o Puchar Prezydenta Suwałk".

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

1) działu 600 Transport i łączność - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych Zarządu Dróg i Zieleni oraz Wydziału Inwestycji;

2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z przyznaniem dotacji dla Zarządu Budynków Mieszkalnych;

3) działu 750 Administracja publiczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych oraz udzieleniem pomocy finansowej Gminie Miastu Ełk w ramach realizacji projektu "Platforma Współpracy - EGO SA";

4) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z realizacją projektu omówionego w § 1;

5) działu 801 Oświata i wychowanie - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych placówek oświatowych, przyznaniem środków finansowych na: remont auli przy Zespole Szkół nr 10, remont dachu na budynku laboratoryjnym przy Zespole Szkół Technicznych oraz wymianę okien w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Technicznych, a także zwiększeniem środków na finansowanie niepublicznych gimnazjów i przedszkoli;

6) działu 852 Pomoc Społeczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej;

7) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Żłobku Miejskim, polegające na wycofaniu środków własnych, w związku z otrzymaną dotacją z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz realizacją projektów omówionych w § 1;

8) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Bursie Szkolnej oraz Ośrodku Sportu i Rekreacji;

9) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych Zarządu Dróg i Zieleni;

10) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie miejskich instytucji kultury;

11) działu 926 Kultura fizyczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji, w tym przesunięcie środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rzeźba wodna - Aquapark" oraz realizacją zadań omówionych w § 1.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-08-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe